ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ: ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Zoriana Sverdlyk Київський національный університет культури і мистецтв, Ukraine
  • Lesia Pizniuk Київський національный університет культури і мистецтв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.1.2019.165324

Ключові слова:

банк, організаційні документи, статут, положення, посадова інструкція, маркетинговий план, інформаційний ресурс, веб-сайт

Анотація

Мета роботи – з’ясувати значення деяких видів документів та інформаційних ресурсів для ефективного функціонування банківських установ. методологія дослідження полягає в застосуванні методу аналізу та синтезу, контент-аналізу, деконструкції документної інформації, узагальнення. Наукова новизна. Схарактеризовано основні документи та інформаційні ресурси банківських установ, які впливають на організацію їхнього функціонування. Висновки. Проаналізовано документи та інформаційні ресурси, що визначають організацію діяльності банківських установ. Акцентовано увагу на документах, які використовують для управління різними напрямами діяльності банку. Автори доходять висновку, що важливо в сучасному суспільстві надавати повну інформацію про банк та його діяльність на офіційному веб-сайті, а для клієнтів банку отримувати документовані дані за допомогою мережі інтернет.

Біографії авторів

Zoriana Sverdlyk, Київський національный університет культури і мистецтв

кандидат історичних наук, доцент кафедри документознавства
та інформаційно-аналітичної діяльності

Lesia Pizniuk, Київський національный університет культури і мистецтв

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності

Посилання

Боровський В. Н., Прадун В. П., Друзін Р. В. Діловодство в банківських установах : навч. посіб.

/ за ред. В. Н. Боровського; М-во освіти і науки України, Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського. Київ : Центр навчальної літератури. 2006. 223 с.

Васюренко О. В. Банківські операції. Київ : Знання, 2004. 324 с.

Вовчак О. Д. Державне регулювання банківської інвестиційної діяльності в Україні : автореф. дис. … д-ра екон. наук. Львів, 2006. 38 с.

Завадський Й. С., Осовська Т. В., Юшкевич О. О. Економічний словник. Київ : Кондор, 2006. 356 с.

Кльоба В. Л., Кльоба Р. Л. Принципи та методи управління банківською діяльністю. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19,10. С. 192–199.

Кодекс корпоративної етики АТ «Альфа-Банк», затв. рішенням Спостережної Ради № 855 від 25.09.2017 р., рішенням Правління № 181 від 25.09.2017 р. // Альфа Банк : веб-сайт. URL: https://alfabank. ua/upload/Kodeksu.pdf (дата звернення: 01.02.2019).

Онищенко Ю. І. Методологічні засади організації діяльності спеціалізованих банківських установ. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2015. Вип. 13.; Ч. 4. С. 132–139.

Офіційний веб-сайт АТ «Альфа-Банк». URL: https://alfabank.ua (дата звернення: 01.02.2019).

Про акціонерні товариства : Закон України від 17.09.2008 р. № 514-VI (зі змінами і доповненнями внесеними законами України за станом на 02.02.2019 р.) // База даних «ЛігаЗакон» : веб-сайт. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T080514.html (дата звернення: 27.01.2019).

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ (зі змінами і доповненнями внесеними законами України за станом на 02.02.201 р.). Відомості Верховної Ради України. 2014. № 36. Ст. 1183.

Смирнов А. В. Управление ресурсами и финансово-аналитическая работа в коммерческом банке. Москва : БДЦ-пресс, 2002. 176 с.

Спляк Г. І., Фаріон Т. І. Облік і аудит в банках : нав. посіб. Київ : Атіка, 2004. 328 с.

Borovskyi, V. N. & Pradun, V. P., & Druzin, R. V. (2006). Records management in banking institutions. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury [in Ukrainian].

Vasiurenko, O. V. (2004). Bank operations. Kyiv: Znannia, 2004 [in Ukrainian].

Vovchak, O. D. (2006). State regulation of banking investment activity in Ukraine. Extended abstract of Doctor’s thesis. Lviv [in Ukrainian].

Zavadskyi, Y. S. & Osovska, T. V. & Yushkevych, O. O. (2006). Economic Dictionary. Kyiv: Kondor [in Ukrainian].

Kloba, V. L. & Kloba, R. L. (2009). Principles and methods of banking management, Scientific herald of NLTU of Ukraine, Issue 19.10, 192–199 [in Ukrainian].

Code of corporate ethics of Alfa-Bank JSC, shuttle by the decision of the Supervisory Board № 855 dated September 25, 2017, by the decision of the Board № 181 dated September 25, 2017. Retrieved from: https://alfabank.ua/upload/Kodeksu.pdf [in Ukrainian].

Onyshchenko, Yu. I. (2015). Methodological principles of organization of activity of specialized banking institutions. Scientific Herald of Kherson State University. Series “Economic Sciences”, Issue 13, Part 4, 132–139. [in Ukrainian].

Sait Alfa-Bank JSC. Retrieved from: https://alfabank.ua [in Ukrainian].

Law of Ukraine “On joint-stock companies” from September 17, 2008 № 514-VI. (n.d.). http:// ligazakon.ua. Retrieved from: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T080514.html [in Ukrainian].

Law of Ukraine “On banks and banking” from December 7, 2000 № 2121-ІІІ (2014). Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 36, article. 1183 [in Ukrainian].

Smirnov, A. V. (2002). Resource management and financial and analytical work at a commercial bank. Moscow: BDTs-press [in Russian].

Spliak, H. I. & Farion, T. I. (2004). Accounting and auditing in banks. Kyiv: Аtіkа, 2004 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-22

Номер

Розділ

Статті