КАТЕГОРІАЛЬНІ ПАРАДИГМИ ТЕКСТУ ДОКУМЕНТА

Автор(и)

  • Галина Лукаш

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.4.2019.189851

Ключові слова:

парадигма, текст документа, мовні категорії, категорія якості, субкатегорії, документна лінгвістика.

Анотація

Мета роботи – охарактеризувати текст документа через систему диспозицій парадигм категорій
як когнітивної моделі у контексті документної лінгвістики. Методологія дослідження полягає у
використанні загальнонаукових методів аналізу, синтезу, а також системного, структурного та
діалектичного. Діалектичний метод вимагає розгляду текстових категорій у їхньому безперервному
русі, взаємозв’язках і взаємозалежності. Системний метод передбачає пошук і визначення таких
сукупностей пізнавальних процесів, які тісно взаємопов’язані та утворюють під час сприймання
тексту певну цілісність, єдність. Структурний метод як невід’ємна складова системного сприяє
характеристиці стійких зв’язків категорій тексту. Наукова новизна роботи полягає в аналізі
процесу категоризації дійсності, внаслідок якого мовні категорії документного тексту постають як
когнітивні утворення. Носії мови, узагальнюючи ситуації сприйняття, уявлення, мислення, комунікації,
дії, втілюють їх у формі пізнавальної категоріальної сітки. Запропоновано виділити нову категорію
документного тексту та її субкатегорії, досі не описану у документній лінгвістиці, – категорію якості.
Якість характеризується як один з пріоритетних щаблів у системі пізнання і поєднує в собі здатність
вирізняти об’єкт з-поміж інших, характеризувати його зовнішні та внутрішні властивості. Такий
підхід знімає невизначеність у розуміння ознак тексту та його категорій. Висновки. Спостереження
над змістовими і формальними категоріями та параметрами тексту документа свідчить про те, що цей
текст має свій категоріальний каркас і є осередком організованого, упорядкованого, запрограмованого
акту комунікації в його прагматичній спрямованості. Подібно рівневим одиницям мови, категорії
тексту є знаковими утвореннями. План змісту такого знака – це та чи інша понятійна універсалія,
спільна в цілому тексті семантика, а план вираження – точний добір різних мовних засобів.

Посилання

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики. К. : Академія, 2004. 344 с.

Борковська І. П. Основні аспекти тексту ділових документів і методи текстового аналізу.

Вісник НТУУ «КПІ». Філологія. Педагогіка: збірник наукових праць. 2013. Вип. 2. С. 5-12.

Брунер Дж. Психология познания. За пределами непосредственной информации. Пер. с англ.

М. : Прогресс, 1977. 413 с.

Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. Изд. 4-е, стереотипное. М.

: КомКнига, 2006. 144 с.

Кочан І. М. Лінгвістичний аналіз тексту: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. К. :

Знання, 2008. 423 с.

Осипчук В. М. Кореляція категорії якості у філософії та мові. URL: file:///C:/Users/Admin/Downloads/

Nchnpu_10_2014_11_31.pdf (дата звернення: 24.11.2019).

П’ятничко Б. П. Статус документної лінгвістики в системі соціальних комунікацій. URL: file:///C:/

Users/Admin/Downloads/gileya_2013_76_47.pdf (дата звернення: 01.12.2019).

Сюта Г. Поняття тексту у некласичних мовознавчих парадигмах. Теоретична стилістика. Культура

слова. №84, 2016. С.131-142.

Шепель Ю. О., Панченко О. І. Текст як об’єкт лінгвістики й основа спілкування. Лінгвістика.

Лінгвокультурологія: Зб. наук. пр. за ред. д-ра філол. наук, академіка АН ВО України, проф. Ю. О.

Шепеля. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. URL: http://lingvodnu.

com.ua/arxiv-nomeriv/lingvistika-lingvokulturologiya-tom-9-2016/tekst-yak-obyekt-lingvistiki-j-osnovaspilkuvannya/

(дата звернення: 29.11.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-10

Номер

Розділ

Статті