Аналіз зеленої парадигми в європейській, світовій і вітчизняній політиках

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33730/2310-4678.2.2023.282740

Ключові слова:

зелена економіка, зелене зростання, циркулярна економіка, сталий розвиток, концепція сталого розвитку

Анотація

У статті наведено комплексний аналіз зеленої парадигми в європейській, світовій і вітчизняній політиках. В основу методології досліджень покладено системний підхід, у межах якого використовували сучасні та класичні наукові прийоми проведення досліджень: загальнонаукові методи (аналіз та синтез даних); ретроспективний і порівняльний аналіз (виявлення причинно-наслідкових зв’язків); аналітико-синтетичний (вивчення наукових і статистичних даних, фондових матеріалів, законодавчих та установчих документів тощо). Метою дослідження було окреслити сутність сталого розвитку в контексті аграрної та екологічної політики України, а також концепцію зеленої економіки як важливої складової соціально-економічного розвитку держави у воєнний та повоєнний періоди. Проаналізовано ретроспективний розвиток поняття сталого розвитку в контексті аграрної та екологічної політик України та світу. Розглянуто концепцію зеленої економіки як важливу складову соціально-економічного розвитку нашої держави, особливо з огляду на євроінтеграційні процеси та на тлі російської військової агресії і її комплексних наслідків. Здійснено порівняння зеленої економіки, зеленого зростання та сталого розвитку на основі економічного, соціального та екологічного аспектів. Доведено, що комплексна еколого-економічна і соціальна криза є поштовхом для перегляду основ управління агроландшафтами України як на державному, так і на регіональному рівнях. Обґрунтовано твердження про доцільність реалізації комплексного повоєнного відродження держави та окремих її регіонів на засадах зеленої економіки, але з модифікаціями, які би включали елементи синьої та циркулярної економік. Встановлено, що практична реалізація та ефективність ратифікованих Україною документів у царині сталого розвитку доволі незначні, оскільки єдиний законодавчий документ, який би концептуально й комплексно визначав чіткий порядок реалізації Цілей сталого розвитку в нашій державі, а також пов’язаної з ним нормативної бази, досі не розроблений.

Біографія автора

Л.А. Райчук, Інститут агроекології і природокористування НААН

кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник

Посилання

Hrechko, A.V., Volok, O.O. (2018). Sutnist katehorii “stalyi rozvytok” [The essence of the "sustainable development" category]. Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo — Modern problems of economy and entrepreneurship, 22, 14–20 [in Ukrainian].

Vasiutkina, N.V. (2017). Stalyi rozvytok yak osnova zrostannia natsionalnoi ekonomiky: problemy, shliakhy vyrishennia [Sustainable development as a basis for the growth of the national economy: problems, solutions]. Ekonomichnyi visnyk universytetu — Economic Bulletin of the University, 34 (1), 150–163 [in Ukrainian].

World Commission on Environment and Development. (1987). Our Common Future. Oxford: Oxford University Press. URL: https://www.are.admin.ch/dam/are/en/dokumente/nachhaltige_entwicklung/dokumente/bericht/our_common_futurebrundtlandreport1987.pdf.download.pdf/our_common_future-brundtlandreport1987.pdf [in English].

Buryk, Z. (2017). Traktuvannia sutnosti poniat: stalyi rozvytok, derzhavne upravlinnia, derzhavne rehuliuvannia, derzhavne rehuliuvannia staloho rozvytku [Interpretation of the essence of concepts: sustainable development, state management, state regulation, state regulation of sustainable development]. Teoretychni ta prykladni pytannia derzhavotvorennia — Theoretical and applied issues of state formation, 21, 10–19 [in Ukrainian].

Svystun, K.O. (2017). Henezys poniattia “stalyi rozvytok” ta pidkhody do yoho zaprovadzhennia [The genesis of the concept of "sustainable development" and approaches to its implementation]. Molodyi vchenyi — A young scientist, 2, 326–333 [in Ukrainian].

Smyrnova, I.I., Mykhailiuta, Ye.I. (2018). Stalyi rozvytok v Ukraini: teoretychni aspekty [Sustainable development in Ukraine: theoretical aspects]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu — Donbas economic bulletin, 1, 10–14 [in Ukrainian].

Sitarz, D. (1993). Agenda 21: The Earth summit strategy to save our planet. United States: N. p. [in English].

United Nations Millennium Declaration: Adopted by the UN General Assembly, dated September 18, 2000, A/RES/55/2. (2000). URL: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_55_2.pdf [in English].

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development: UN Resolution adopted by the UN General Assembly on 25 September 2015, A/RES/70/1. (2015). URL: https://sdgs.un.org/2030agenda [in English].

Pro tsili staloho rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 30.09.2019 r., № 722/2019 [ On the Sustainable Development Goals of Ukraine for the Period Until 2030: Decree of the President of Ukraine dated September 30, 2019, no. 722/2019.]. (2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019 [in Ukrainian].

Kontseptsiia staloho rozvytku naselenykh punktiv: Postanova Verhovnoii Ragy Ukrainy vid 24 hruden 1999 r., № 1359-XIV [Concept of Sustainable Development of Settlements: Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine dated December 24, 1999, no. 1359-XIV]. (1999). URL: http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/1359-14 [in Ukrainian].

Kontseptsiia zbalansovanoho rozvytku ahroekosystem v Ukraini na period do 2025 roku: nakaz Ministerstva ahrarnoi polityky Ukrainy (Minahropolityky) vid 20 serpen 2003 r., № 280 [The Concept of Balanced Development of Agro-Ecosystems in Ukraine for the Period Until 2025: Order of the Ministry of Agrarian Policy of Ukraine (Ministry of Agrarian Policy) dated Fabruary 08, 2003, no. 280]. (2003). URL: http://www.uapravo.net/data/base37/ukr37257.htm [in Ukrainian]

Osnovni zasady (stratehiia) derzhavnoi ekolohichnoi polityky Ukrainy na period do 2020 roku: zatverdzheni Zakonom Ukrainy vid 21 hruden 2010 r., № 2818-IV (vtrata chynnosti 01 sichen 2020 r.) [Basic principles (Strategy) of the State Environmental Policy of Ukraine for the period Until 2020: approved by the Law of Ukraine dated December 12, 2010, no. 2818-IV. (expired on 01.01.2020)]. (2010). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2818-17 [in Ukrainian]

Osnovni zasady (stratehiia) derzhavnoi ekolohichnoi polityky Ukrainy na period do 2030 roku: zatverdzheni Zakonom Ukrainy vid 28 liutyi 2019 r. № 2697-VIII119 [Basic Principles (Strategy) of the State Environmental Policy of Ukraine for the Period up to 2030: approved by the Law of Ukraine dated February 28, 2019, no. 2697-VIII119]. (2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19. [in Ukrainian]

Kontseptsiia Derzhavnoi tsilovoi prohramy staloho rozvytku silskykh terytorii na period do 2020 roku: shvaleno rozporiadxhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 3 liutyi 2010 № 121-р [Concept of the State Targeted Program for the Sustainable Development of Rural Areas for the Period Until 2020: approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated February 3, 2010, no. 121-r]. (2010). URL: http://www.minagro.gov.ua/page/?9689 [in Ukrainian]

Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku silskykh terytorii: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23 veresen 2015 r., № 995-r [ On the approval of the Concept for the Development of Rural Territories: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated September 23, 2015, no. 995-r.]. (2015). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995-2015-%D1%80#Text [in Ukrainian].

Pearce, D., Markandya, A., Barbier, B.E. (1989). Blueprint for a green economy. London: Earthscan [in English].

Kvach, Ya.P., Firsova, K.V., Borisov, O.H. (2015). “Zelena ekonomika”: mozhlyvosti dlia Ukrainy [“Green economy”: opportunities for Ukraine]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky — Global and national problems of the economy, 6, 52–56 [in Ukrainian].

Prushkivska, E.V., Shevchenko, Yu.O. (2013). Rozvytok “zelenoi ekonomiky”: natsionalnyi aspekt [Development of “green economy”: national aspect]. BIZNESINFORM — BUSINESS INFORM, 3. URL: http://business-inform.net/pdf/2013/3_0/186_191.pdf [in Ukrainian].

Market brief 19: EU imports of organic agri-food products, September 2022. European Commission, DG Agriculture and Rural Development, Brussels. (2022). URL: https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2022-09/agri-market-brief-19-organic-imports_en.pdf [in English].

Stankevych, N.A. (2013). “Zeleni investytsii” yak skladova staloho rozvytku derzhavy [“Green investments” as a component of sustainable development of the state]. URL: http://eztuir.ztu.edu.ua/6327/1/118.pdf [in Ukrainian].

Ruda, M.V., Yaremchuk, T., Bortnikova, M.H. (2021). Tsyrkuliarna ekonomika v Ukraini: adaptatsiia yevropeiskoho dosvidu [Circular economy in Ukraine: adaptation of European experience]. Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku — Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of development and development problems, 3 (1), 2012–222. DOI: https://doi.org/10.23939/smeu2021.01.212 [in Ukrainian].

Zvarych, I.Ya. (2019). Implementatsiia Planu dii YeS u sferi tsyrkuliarnoi ekonomiky [Implementation of the EU Action Plan in the field of circular economy]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo — Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University. Series: International economic relations and the world economy, 25 (1), 93–98. [in Ukrainian].

Viikman, A., Skonberh, K. Tsyrkuliarna ekonomika ta perevahy dlia suspilstva [Circular economy and benefits for society]. URL: http://www.clubofrome.org.ua/wp-content/uploads/2017/08/The-Circular-EconomyCoR_UA-2.pdf [in Ukrainian].

Nova polityka YeS z “tsyrkuliarnoi” ekonomiky: mozhlyvosti dlia Ukrainy [ New EU policy on the "circular" economy: opportunities for Ukraine]. (2020). Publikatsiia HO “Diksi Hrup” [in Ukrainian].

The EU’s Circular Economy Action Plan. URL: https://bit.ly/3lFj4mI [in English].

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A new Circular Economy Action Plan For a cleaner and more competitive Europe. (2020). Brussels: European Commission. URL: https://bit.ly/3rnvl0s [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-27

Номер

Розділ

Статті