Особливості геопросторової організації послуг роздрібної торгівлі в сільській місцевості

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26565/2410-7360-2017-46-10

Ключові слова:

суспільно-географічна система, територіальні системи послуг, територіальна структура, територіальна організація, роздрібна торгівля, товарна маса, центр обслуговування, зона обслуговування

Анотація

В статті розкрито особливості геопросторової організації послуг роздрібної торгівлі в сільській місцевості. Подані визначення поняттям «територіальна система послуг», «суспільно-географічна система». Розкриті структура суспільно-географічної системи (система складається з природно-ресурсної, матеріально-виробничої, соціально-економічної, демографічної, організаційно-управлінської підсистем, підсистеми послуг), проаналізовані функції сфери послуг, зв’язки у територіальних системах послуг (зв’язки між підприємствами однієї галузі, зв’язки із спільного використання території, виробничої, транспортної інфраструктури, потоки людей для задоволення потреб, адміністративно-управлінські, господарські зв’язки). Досліджено властивості спеціалізованої територіальної системи послуг, охарактеризовано поняття «центр обслуговування», «зона обслуговування», елементи спеціалізованої територіальної системи послуг (спеціалізовані підприємства, спеціалізовані пункти, спеціалізовані центри послуг), розглянуто сутність методу соціально-географічних циклів. Розкрито показники, що відображають зміст і функції територіальної системи торговельних послуг: забезпеченість товарною масою, забезпеченість торговельною площею, забезпеченість персоналом, територіальна концентрація торговельних точок, середній радіус зони обслуговування центру (підприємства). Розглянуто методику аналізу територіальної диференціації показників, що передбачає вивчення змісту територіального розвитку обраного досліджуваного процесу (явища), вибір показників, делімітацію досліджуваної території, здійснення статистичного впорядкування показників, побудову картографічних моделей, виявлення просторових залежностей, тенденцій, перспектив розвитку. 

Біографія автора

І. М. Дудник, Національний авіаційний університет

д.геогр.н., професор

Посилання

Alekseev, A. I., Kovalev, S. A., Tkachenko, A. A. (1991). Geografiya sfera obsluzhivaniya: osnovnyie ponyatiya i metodyi: uchebnoe posobie [Geography of the service sector: basic concepts and methods: tutorial]. Tver, Publishing Tver University, 1991, 117.

Baranovskiy, N. A. (1993). Territorialnaya organizatsiya peredvizhnyih form obsluzhivaniya selskogo naseleniya Chernigovskoy oblasti [Territorial organization of mobile forms of servicing rural population of Chernihiv region]: Extended abstract of candidate’s thesis, specialty 11.00.02 “Human Geography”, Kyiv, 22.

Vitrenko, N. M. (1993). Sotsialnaya infrastruktura Ukrainyi : otsenka urovnya i perspektiv razvitiya [Social infrastructure of Ukraine: assessment of the level and prospects of development]. Kyiv, Naukova dumka, 144.

Dolishniy, M. I. (1984). Sotsialno-ekonomicheskie problemyi neproizvodstvennoy sferyi [Socio-economic problems of the non-productive sphere]. Kiev, Naukova dumka, 214.

Dudnyk, I. M. (2014). Heodemohrafichni chynnyky terytorial'noyi orhanizatsiyi posluh. Geopolitika i ekogeodinamika regionov [Geopolitics and ecodynamics of regions]. Symferopol', Taurida National V.I. Vernadsky University, 10, 2, 36-39.

Dudnyk, I. M., Borysyuk, O. A. (2015). Suspil'no-heohrafichna systema yak metodolohichna pidvalyna doslidzhen' rehioniv nyzovoho rivnya. Naukovyy visnyk chernivets'koho universytetu. Seriya heohraphia. [Scientific bulletin of chernivtsi university. Series geography]. Chernivtsi, 744-745, 132-136.

Dudnyk, I. M. (2002). Terytorial'na orhanizatsiya posluh: kurs lektsiy [Territorial organization of services: lectures course]. – Poltava: PIB MNTU, 100.

Dudnyk, I. M. (2015). Terytorial'ni systemy medychnykh posluh yak ob"yekt suspil'noyi heohrafiyi. Chasopys sotsial'no-ekonomichnoyi heohrafiyi [Journal of Human Geography]. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National Univesity, vol. 18(1), 41-44.

Zhuk, M. V. (1998). Komertsiyna heohrafiya Ukrayiny: pidruchnyk dlya vuziv [Commercial geography of Ukraine: textbook for universities]/ Chernivtsi, Prut, 359.

10. Ishchuk, S. I. (2006). Rozmishchennya produktyvnykh syl i rehional'na ekonomika: navch. posib. [Placement of productive forces and regional economics: tutorial]. Kyiv, Publishing. Palyvoda A. V., 284.

11. Kornus, O. H., Niemets, K. A., Niemets, L. M., Kornus, A. O. (2009). Sfera obsluhovuvannya naselennya Sums'koyi oblasti: suspil'no-heohrafichni aspekty: monohrafiya [Sphere of the servicing population of Sumy region: human-geographical aspects: monograph]. Kharkiv, Publishing V. N. Karazin Kharkiv National University, 225.

12. Merkusheva, L. A. (1989). Geografiya sferyi obsluzhivaniya naseleniya [Geography of population service sector] – Krasnoyarsk: Publishing Krasnoyarsk University, 184.

13. Bandur, S. I., Zayats, T. A., Kutsenko, V. I. ta in. (2006) Sotsial'nyy rozvytok Ukrayiny: suchasni transformatsiyi ta perspektyvy [Social development of Ukraine: modern transformations and perspectives]. Kyiv, Brama-Ukrayina, 758.

14. Teoriya prognozirovaniya i prinyatiya resheniy: ucheb. posobie [The theory of forecasting and decision-making: tutorial], ed. by S. A. Sarkisyan. Moscow, Vyisshaya shkola, 1977, 352 p.

15. Territorialnaya organizatsiya proizvodstva tovarov i uslug [Territorial organization of production of goods and services], in 2 v., Ed. by A. I. Kocherga, Kyiv, Naukova dumka, 1987, vol 1, [Proizvodstvo i obraschenie tovarov narodnogo potrebleniya], Production and circulation of consumer goods. K., 1987, 262.

16. Tymchuk, M.F. (1998). Rehional'na ekonomika (konspekt lektsiy) [Regional Economics (lecture notes)]. Kyiv, Institute of Municipal Management and Business, 51.

17. Topchiyev, O. H. (2009). Osnovy suspil'noyi heohrafiyi: pidruchnyk dlya stud. heohraf. spetsial'nostey vyshchykh navchal'nykh zakladiv [Fundamentals of Human Geography: textbook for the students of geographical specialties of higher educational institutions]. Odesa, Astroprynt, 544.

18. Shabliy ,O. I. (2003) Osnovy zahal'noyi suspil'noyi heohrafiyi: pidruchnyk [Fundamentals of General Human Geography: Textbook]. L'viv, Publishing Center LNU, 444.

19. Yurkovskiy, V. M. (1989). Geografiya sferyi obsluzhivaniya [Geography of Service Sector]. Kyiv, UMKVO, 82.

20. Yurchenko, S. A. (2006). Infrastruktura mira: uchebnoe posobie [Infrastructure of the world: a textbook]. Kharkiv, V.N. Karazin Kharkiv National Univesity, 328.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-12

Номер

Розділ

Географія