ГЕОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФЛЮЇДНОЇ ЗОНАЛЬНОСТІ БАГАТОПЛАСТОВИХ РОДО-ВИЩ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ

Автор(и)

  • В. М. Абєлєнцев Український науково-дослідний інститут природних газів, Україна
  • А. Й. Лур’є Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна
  • Л. O. Міщенко Український науково-дослідний інститут природних газів, Україна

DOI:

https://doi.org/10.26565/2410-7360-2015-43-01

Ключові слова:

багатопластові родовища, флюїдна зональність, поклади вуглеводнів, поровий об’єм, перспективи нафтогазоносності

Анотація

На прикладі Північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ) розглянуті геологічні умови залягання багатопластових родовищ вуглеводнів з метою виявлення недорозвіданих перспективних ділянок. Розглянуто основні фактори, які впливають на особливості геологічної будови багатопластових родовищ: структурно-тектонічні, стратиграфічні, літолого-фаціальні, морфологічні, фільтраційно-ємнісні, гідрогеологічні, термобаричні. Проведено аналіз геологічних особливостей локалізації скупчень ВВ багатопластових родовищ Північної прибортової зони ДДЗ. За його результатом із застосуванням параметрів ефективних нафтогазонасичених порових об’ємів покладів ВВ визначені особливості вертикальної флюїдної зональності родовищ. За результатами співставлення ефективних нафтогазонасичених порових об’ємів по розрізу окремого родовища Північної прибортової зони ДДЗ визначений базовий горизонт, який характеризується найбільшим ефективним нафтогазонасиченим поровим об’ємом. Встановлені особливості флюїдної зональності кожного з родовищ відносно їх базових горизонтів, в результаті виділені три її типи. За встановленою типізацією флюїдної зональності здійснено прогнозування нових перспективних горизонтів та недорозвіданих ділянок в межах відкритих родовищ ДДЗ.

Біографії авторів

В. М. Абєлєнцев, Український науково-дослідний інститут природних газів

Кандидат геологічних наук, завідувач сектором

А. Й. Лур’є, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

д. г.-м. н., професор

Л. O. Міщенко, Український науково-дослідний інститут природних газів

ст. наук. співр.

Посилання

Abyelyentsev, V. M., Lur"ye, A. Y., Mishchenko, L. O. (2014). Heolohichni umovy vyluchennya zalyshkovykh zapasiv i dorozvidky rodovyshch vuhlevodniv pivnichnoyi prybortovoyi zony Dniprovs'ko-Donets'koyi zapadyny. Monohrafiya, Kh. KhNU imeni V. N. Karazina, 192, ISBN 978-966-285-098-7.

Abyelyentsev, V.M. (2004). Shchodo prychyn zarodzhennya ta diyi mekhanizmu vybirkovoho obvodnennya hazokondensatnykh pokladiv. Zb. nauk. pr. Pytannya rozv. hazovoyi prom-ti Ukrayiny, UkrNDIhaz., Vyp. 37. Kharkiv, 199-202.

Abyelyentsev, V.M., Lur"ye, A.Y., Nesterenko, M.Yu. (2013). Osoblyvosti obvodnennya hazokondensatnykh ta naftovykh pokladiv rodovyshch Dniprovs'ko-Donets'koyi zapadyny. zb. Visnyk KhNU imeni V. N. Karazina. Kharkiv, 1084, 39, 9-14.

Lur"ye, A.Y., Abyelyentsev, V.M., Mishchenko, L.O. (2015). Heolohichni osoblyvosti bahatoplastovykh rodovyshch vuhlevodniv yak osnova vyznachennya kryteriyiv yikh dorozvidky. zb. Visnyk KhNU imeni V. N. Karazina. Kharkiv, 1157, 42, 27-31.

Abyelyentsev, V.M., Susyak, T.Ya. (2015). Umovy vynyknennya zashchemlenykh hazovykh skupchen' v protsesi vybirkovoho obvodnennya pokladiv. zb. Visnyk KhNU imeni V. N. Karazina. Kharkiv, 1157, 42, 7-11.

Abyelyentsev, V.M., Leshchenko, L.Z. (2010). Osoblyvosti vydobutku vuhlevodniv iz rodovyshch, yaki perebuvayut' na zavershal'niy stadiyi yikh rozrobky. zb. Visnyk KhNU imeni V. N. Karazina. Kharkiv, 924, 6-9.

Vysochans'kyy, I.V. (2015) Naukovi zasady poshukiv nesklepinnykh pastok vuhlevodniv u Dniprovs'ko-Donets'komu avlakoheni. Monohrafiya, Kh. KhNU imeni V. N. Karazina, 236, 978-966-285-195-3.

Dem"yanenko, I.I. (2004) Problemy i optymizatsiya naftohazoposhukovykh i rozviduval'nykh robit na ob"yektakh Dniprovs'ko-Donets'koyi zapadyny. Chernihiv. TsNTEI, 220, 966-7905-50-0.

Lynetskyi, V.F. (1965). Myhratsyia nefty y formyrovanye ee zalezhei. Kyev, Naukova dumka, 200.

Zavialov, V.M. (1973). Uslovyia akkumuliatsyy nefty y haza y zakonomernosty razmeshchenyia ykh v Dneprovsko-Donetskoi vpadyne. M., Nedra, 120.

Tereshchenko, V.A. (1977). Nekotorіe zakonomernosty razmeshchenyia zalezhei nefty y haza v sviazy so stadyiamy preobrazovanyia porod y heotemperaturnіmy uslovyiamy. Tezysі dokladov Respublykanskoho soveshchanyia. Lvov, 140–141.

Dolenko, H.N., Varychev, S. A., Kolodyi, V.V. y dr (1989). Razlomnaia tektonyka y neftehazonosnost Ukraynы. Kyev, Naukova dumka, 116.

Vіsochanskyi, Y.V., Krot, V.V., Chebanenko, Y.Y. y dr. (1990). Tektonycheskye narushenyia y voprosі neftehazonosnosty (osobennosty tektonyky Dneprovsko-Donbasskoho avlakohena). Kyev, YHN AN USSR, 38.

Arsyryy, Yu.A., Kholodnіkh, A.B., Stryzhak, V.P. (2002). K voprosu o stroenyy y tektonycheskom rayonyrovanyy prybortovikh zon Dneprovsko-Donetskoy vpadynы. Heolohycheskyy zhurnal, Kyev, 4, 33-41.

Kryvulya, S.V. (2014). Kryteriyi dorozvidky velykykh rodovyshch vuhlevodniv u nyzhn'operms'ko-verkhn'okam"yanovuhil'nykh vidkladakh Dniprovs'ko-Donets'koyi zapadyny. Monohrafiya, Kh. UkrNDIhaz, NTU «KhPI», 174, 978-966-2166-93-4.

Vysochanskyi, I.V. (1994). Struktury-pastky nafty i hazu plat formovykh rehioniv (na prykladi Dniprovsko-Donetskoi zapadyny). Dys. … d. heol.-miner. Nauk. u vyhliadi naukovoi dopovidi. Lviv, 61.

Myshchenko, L.A. Osobennosty poyskov zalezhey uhlevodorodov v neantyklynal'nіkh klynoformnіkh telakh Dneprovsko-Donetskoy vpadynі (2014) Neftehazovaya heolohyya. Teoryya y praktyka, 9, 2. Aviable at: http://www.ngtp.ru/rub/4/28_2014.pdf

Abyelyentsev, V.M., Lur"ye, A.Y., Mishchenko, L.O. (2014). Doslidzhennia neodnoridnosti porovoho seredovyshcha plastiv-kolektoriv z metoiu optymizatsii vyluchennia vuhlevodniv. zb. Visnyk KhNU imeni V. N. Karazina. Kharkiv, 1128, 41, 9-14.

Abyelyentsev, V.M. (2002). Otsinka dyferentsiatsiyi shchil'nosti zalyshkovykh zapasiv ta yikh ob"yemiv po ploshchi ta rozrizu pokladiv hazokondensatnoho horyzontu S-5 Zakhidno- ta Skhidno-Berezivs'koho rodovyshch. zb. “Pytannya rozvytku hazovoyi promyslovosti Ukrayiny”. Kharkiv, UkrNDIhaz, 30, 23-31.

Lurie, A.I., Abielientsev, V.M., Bikman, Ye.S., Mishchenko, L.O. (2004). Novi dani pro heolohichnu budovu ta hazonosnist verkhnovizeiskykh pokladiv Hadiatskoho rodovyshcha. zb. “Pytannia rozvytku hazovoi promyslovosti Ukrainy”. Kharkiv, UkrNDIhaz, 33, 10-12.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-01-27

Номер

Розділ

Геологія