ОЦІНКА ЯКІСНОГО СКЛАДУ ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД СЕНОМАН-НИЖНЬОКРЕЙДЯНОГО ВОДОНОСНОГО КОМПЛЕКСУ НА ТЕРИТОРІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Автор(и)

  • В. М. Прибилова Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26565/2410-7360-2015-43-11

Ключові слова:

питні підземні води, якісний склад, сеноман-нижньокрейдяний водоносний комплекс, показники хімічного складу, родовища підземних вод, водозабори, макро- та мікрокомпонентний склад, Харківська область

Анотація

У статті проаналізовано якісний склад питних підземних вод водоносного комплексу сеноман-нижньокрейдяних відкладів на водозаборах Харківської області. Наведено дані про аналіз попередніх досліджень стосовно оцінки якості питних підземних вод. Зроблено порівняння значень показників хімічного складу підземних вод по водоносному комплексу сеноман-нижньокрейдяних відкладів за період роботи водозаборів з нормативами ДержСанПіН 383-97 «Вода питна». Дана оцінка макро- та мікрокомпонентного складу підземних вод по діючим водозаборам. Розглянуто хімічний склад питних підземних вод у межах основних родовищ Харківської області з затвердженими запасами підземних вод, водозабори яких експлуатують підземні води водоносного комплексу сеноман-нижньокрейдяних відкладів. На території Харківської області по сеноман-нижнькрейдяному водоносному комплексу затверджені запаси підземних вод на 9 родовищах Прогнозні ресурси сеноман-нижньокрейдяного водоносного комплексу складають 382,4 тис. м3/добу.

Біографія автора

В. М. Прибилова, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кандидат геологічних наук, доцент

Посилання

1. Barabanova, N.V. (2007). Otsinka stanu prohnoznykh resursiv ta ekspluatatsiynykh zapasiv pytnykh ta tekhnichnykh pidzemnykh vod na terytoriyi Sums'koyi, Kharkivs'koyi ta Poltavs'koyi oblastey. Kharkivs'ka KHP, 1999-2007 rr.

2. Kliment'yev, I.M., Babych, I.V., Filonov, V.M. (2002). Pytannya polipshennya yakosti pytnoyi vody: sb. nauch. statey mezhdunarodnoy nauchno-praktycheskoy konferentsyy «Voda y zdorov'e - 2002». Odessa: OTsNTЭY, 104-108.

3. Ohnyanyk, N.S., Rudakov, V.K., Sytnykov, A.B. (1985). Okhrana podzemnikh vod v ulovyyakh tekhnoheneza. K.: Vyshcha shkola, 221.

4. Pashkovskyy, Y.S. (2002). Pryntsypi otsenky zashchyshchennosty podzemnikh vod ot zahryaznenyya. Sovremennie problemi hydroheolohyy y hydromekhanyky. SPb.: YZD. SPbHU, 122-131.

5. Prybilova, V.N., Reshetov, I.K. (2006). Otsenka kachestvennoho sostava podzemnikh vod tsentralyzovannikh vodozaborov Khar'kovskoy oblasty. Rehion – 2006: Stratehiya optymal'noho rozvytku: mizhnar. naukovo-praktychna konferentsiya. Kharkiv, 15-16 travnya 2006 r. Kharkiv, 243-245.

6. Prybilova V.N., Reshetov, I.K. (2008). Problemi kachestva pyt'evoho vodosnabzhenyya rayonnikh tsentrov y krupnykh naselennyakh punktov Khar'kovskoy oblasty. Hlobalizatsiyni protsesy v pryrodokorystuvanni: naukovo-praktychna konferentsiya. Alushta, 19-23 travnya 2008 r. Alushta, 33-34.

7. Prybilova, V.N. Reshetov, I.K. (2007). Pyt'evoe vodosnabzhenye Khar'kovskoho rehyona y eho svyaz' so zdorov'em naselenyya. Zakhyst dovkillya vid antropohennoho navantazhennya, 14(16), 189-199.

8. Prybilova, V.N. (2014). Problemi otsenky kachestva pyt'evoy vodi. Problemy hidroheolohiyi na suchasnomu etapi: naukova konferentsiya «Problemy hidroheolohiyi na suchasnomu etapi». Kharkiv, 5-6 lystopada 2014 r. Kharkiv, 27-29.

9. Prybilova, V.N. (2014). Problemi y puty sovershenstvovanyya normyrovanyya pokazateley kachestva pyt'evoy vodi. Visnyk kharkivs'koho natsional'noho universytetu im. V.N. Karazina: Geolohiya-Geohrafiya-Ekolohiya, 1128, 96-103.

10. Prybilova, V.N. (2015). Pidzemni vodni resursy Kharkivs'koyi oblasti ta stratehiya yikh vykorystannya dlya vodopostachannya naselennya. Visnyk kharkivs'koho natsional'noho universytetu im. V.N. Karazina: Seriya «Geolohiya-Geohrafiya-Ekolohiya», 1157, 37-44.

11. Skal'niy, A.V., Bikov A.T., Serebryanskyy, E.P. (2003). Medyko-эkolohycheskaya systema ryska hypermykroэlementozov u naselenyya mehapolysa. Orenburh, 134.

12. Skal'niy, A.V. (1999). Mykroelementozi cheloveka (dyahnostyka y lechenye). M.: yzd-vo AKMK, 96.

13. Stavyts'ky, E.A., Rud'ko, H.I., Yakovlyev, Ye.O. (2011). Stratehiya vykorystannya resursiv pytnykh pidzemnykh vod dlya vodopostachannya: u 2 t. Chernivtsi: Bukrek, 1, 348.

14. Suslykov, V.L. Heokhymycheskaya эkolohyya bolezney (1999). Dyalektyka byosferi y noobyosferi. M.: Helyos ARV, 1, 410.

15. Suslykov, V.L. (2000). Heokhymycheskaya ekolohyya bolezney. Atomovyti. M.: Helyos ARV, 2, 627.

16. Tsihanenko, A.Ya., Zaytseva, O.V., Zhukov, V.Y. (2001). Ekoloho-hyhyenycheskye osnovi okhrani okruzhayushchey sredi y zdorov'e naselenyya v sovremennikh sotsyal'no-эkonomycheskykh uslovyyakh: trudi konferentsyy «Ekolohyya y zdorov'e cheloveka», 1. Khar'kov, 85-90.

17. Shestopalov, V.M. (1988). Vodoobmen v hydroheolohycheskykh strukturakh Ukrayni. Metodi yzuchenyya vodoobmena. Kyev: «Naukova dumka», 272.

18. Shestopalov, V.M., Ohnyanyk, N.S., Yakovlyev, E.O. (2005). Pidzemni vody yak stratehichnyy resurs. Visnyk NAN Ukrayiny, 5, 32-39.

19. Shnyukov, E.F. Shestopalov, V.M., Yakovlev, E.A. (1998). Ekolohycheskaya heolohyya Ukrayni. K.: Naukova dumka, 407.

20. Khvesyk M.A., Yarots'ka, O.V., Holovyns'kyy, I.L. (2005). Vodni resursy na rubezhi XXI st.: problemy ratsional'noho vykorystannya, okhorony ta vidtvorennya. K.: RVPS Ukrayiny NAN Ukrayiny, 564.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-20

Номер

Розділ

Геологія