АГРОЛАНДШАФТИ СЕРЕДНЬОГО ПОБУЖЖЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ

Автор(и)

  • Л. С. Кульбіда Вінницький Транспортний коледж, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26565/2410-7360-2015-43-19

Ключові слова:

Середнє Побужжя, сільськогосподарське виробництво, фітосанітарний стан, дегуміфікація грунтів, монокультура, ерозія, культура землеробства, ландшафти

Анотація

 

Сільськогосподарське виробництво Середнього Побужжя має певну специфіку, свої особливості, які зумовлені грунтово – кліматичними умовами, рельєфом, структурою земельних угідь та земельними відносинами. Відсутність інфраструктури, науково – методичного і матеріального обслуговування чисельних сільських господарств, низька культура землеробства зумовили погіршення фітосанітарного стану в агроценозах, знизили продуктивність угідь, підвищили ерозію і дегуміфікацію грунтів, погіршили загальний стан довкілля. Значного поширення набуває багаторічне використання сільськогосподарських угідь під монокультури (соняшник, кукурудза, рапс) з метою одержання швидкого прибутку. Сільськогосподарські ландшафти у межах Вінниччини, зокрема й Середнього Побужжя, займають необгрунтовано значні площі. Це пояснюється тим, що їх освоєння проходило стихійно і без розгляду специфіки природних умов. На початку XXI ст. сільсько­господарські ландшафти займають 62 % їх території, тоді як оптимально по­винно бути 32 %.

Біографія автора

Л. С. Кульбіда, Вінницький Транспортний коледж

викладач

Посилання

Volodin, V. M., Eremina, R. F. (1989). Ocenka sistem zemledelija na biojenergeticheskoj osnove [Assessment of farming systems based on bioenergy]. Zemledelie, 2, 35-37.

Kul'bida, L. S. (2006). Orhanizatsiya ahrolandshaftiv Seredn'obuz'koyi vysochynnoyi oblasti [Company agrolandscapes Serednobuzkoyi highland area]. Nauk. Zap. VDPU. Seriya: Heohrafiya, 12, 53-56.

Mudrak, O. V., Demchuk, T. I. (2002). Ekolohichna otsinka ahrolandshaftiv Vinnyts'koyi oblasti [Environmental assessment agrolandscapes Vinnytsya region] . Nauk. Zap. VDPU. Seriya: Heohrafiya, 3, 57-64.

Mudrak, O. V., Paliy, S. V. (2003). Ekolohichni aspekty suchasnoho stanu ahrolandshaftiv Vinnyts'koyi oblasti [Environmental aspects of the current state of agrarian landscapes Vinnytsya region]. Ahroekolohichnyy zhurnal, 2, 8-16.

Nasyedkin, I. Yu. (1999). Nehatyvni rezul'taty osushennya bolit v Ukrayini ta suchasni pidkhody do pokrashchennya yikh stanu [Negative results drainage in Ukraine and new approaches to improve their condition]. Shlyakhy pokrashchennya zberezhennya torfovykh ta inshykh vydiv bolit Ukrayiny, 24-28.

Trehobchuk ,V. M. (1997). Ekolohichni problemy ahropromyslovoho vyrobnytstva, vykorystannya zemel'nykh i lisovykh resursiv [Ecological problems of agricultural production, use of land and forest resources]. Еkotekhnolohyy y resursosberezhenye, 1, 54-56.

Shmahel's'ka, M. O. (2010). Nespryyatlyvi mikroseredkovi protsesy u sil's'kohospodars'kykh landshaftakh Podil's'koho Pobuzhzhya [Adverse mikroseredkovi processes in agricultural landscapes Podolsky Pobuzhzhya]. Nauk. Zap. VDPU. Seriya: Heohrafiya, 21, 311-317.

Dobryak, D. S., Kanash, O. P., Rozumnyy, I. A., Babmindra, D. I. (2007) Klasyfikatsiya sil's'kohospodars'kykh zemel' yak naukova peredumova yikh ekoloho bezpechnoho vykorystannya [Classification of agricultural land as a scientific precondition of ecologically safe use]. Kyiv, Ukraine: Urozhay, 464.

Kryvov, V. M. (2008). Ekolohichno bezpechne zemlekorystuvannya Lisostepu Ukrayiny. Problema okhorony hruntiv [Sustainable land steppes of Ukraine. The problem of soil]. Urozhay, 304.

Prymak, I. D., Man'ko, Yu. P., Ridey, N. M. (2010). Ekolohichni problemy zemlerobstva [Environmental problems of agriculture]. Kyiv, Ukraine: Tsentr uchbovoyi literatury, 456.

Sayko, V. F. (2010). Naukovi osnovy stiykoho zemlerobstva v Ukrayini [Scientific basis of sustainable agriculture in Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats' NNTs «Instytut zemlerobstva UAAN» VD «EKMO», 3, 3-17.

Mudrak, O. V. (2005). Vodno-bolotni uhiddya Vinnyts'koyi oblasti-rezervy zberezhennya bioriznomanitnosti. Ahroekolohichnyy zhurnal, 1, 22-29.

Denysyk, H. I. (1998). Pryrodnycha heohrafiya Podillya [Natural geography skirts]. EkoBiznesTsentr, 184.

Hryshchenko, A. M., Ivanenko I. M. (2003). Natsional'na stratehiya zberezhennya vodno-bolotnykh uhid' Ukrayiny [National Strategy saving water-wetlands Ukraine]. Ridna pryroda, 6, 9-12.

Denysyk, H. I. (2014). Suchasni landshafty zaplavy Pivdennoho Buhu ta yikh ratsional'ne vykorystannya [Modern floodplain landscapes of the Southern Bug and their rational use]. Nauk. Zap. VDPU. Seriya: Heohrafiya, 26, 5-11.

Lavryk, O. D. (2010). Prostorovo-chasovyy analiz hospodars'koho osvoyennya landshaftiv richok Pobuzhzhya [Spatio-temporal analysis of economic development of river landscapes Pobuzhzhya]. Nauk. Zap. VDPU. Seriya: Heohrafiya, 20, 101-111.

Shevchenko, I. P. (1999). Stan i perspektyvy rozvytku hruntozakhysnoho zemlerobstva [State and prospects of agriculture soil]. Zemlerobstvo, 73, 28-35.

Klapp, E. (1971). Wiesen und Weiden. Eine Grunlandlehre. Aufl, 4, 620.

Natsional'na dopovid' pro stan navkolyshn'oho pryrodnoho seredovyshcha v Ukrayini u 2010 rotsi [National Report on the State of Environment in Ukraine in 2010] (2011). Tsentr ekolohichnoyi osvity ta informatsiyi. Kyiv, 94-105.

Dyedov, O. V., Kyrylyuk L. M., Dyedov O. O. (2012). Ekoloho-landshaftne zemlerobstvo, yak panatseya dehradatsiyi hruntiv Vinnyts'koyi oblasti [Ecological-Landscape agriculture as a panacea soil degradation Vinnytsya region]. Nauk. Zap. VDPU. Seriya: Heohrafiya, 24, 20-26.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-27

Номер

Розділ

Географія