The peculiarities of the organization of the self-educated work in the system of the professional training

Authors

  • Валентина Борисівна Броннікова Institute of Pedagogical and Adult Education of NAPS of Ukraine Berlinskogo 9, Kiev, Ukraine, 04060 Anton Makarenko Kyiv Professional Pedagogical College Chornovola 24, Kiev, Ukraine, 01135, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.42751

Keywords:

professional education, professional training, self-educated work, organization of the self-educated work, self-sufficiency, self-development

Abstract

In the article it was discovered the role of the self-educated work as the important component of the training of the highly skilled expert, personality which is able to self-development, self-education, innovatory activity. It was determined the peculiarities of the organization of the students’ self-educated work in the system of the professional training, their consideration will promote the increasing of the effective education, will develop the activity and self-sufficiency as the features of the character

Author Biography

Валентина Борисівна Броннікова, Institute of Pedagogical and Adult Education of NAPS of Ukraine Berlinskogo 9, Kiev, Ukraine, 04060 Anton Makarenko Kyiv Professional Pedagogical College Chornovola 24, Kiev, Ukraine, 01135

graduate student

Andragogy Department

teacher

References

Stadnyk, H. V. (2004). Stratehiya posylennya samostiynoyi roboty studentiv u konteksti pryyednannya Ukrayiny do Bolons'koho protsesu [The Strategy of Intensification of the Students’ Self-educated Work in the Context of the Adding Ukraine to the Bolonskii Process]: the Materialy Vseukrayins'koyi naukovo-metodychnoyi konferentsiyi. KhNAMH, 243.

Garunov, M. G. (1978). Samostojatel'naja rabota studentov [The Self-educated Work of the Students]. Znanie, 27.

Soldatenko, M. M. (2005). Samostiina piznaval`na dial`nist` u konteksti Bolons`koho protsesu [The Self-educated Cognitive Activity in the Context of the Bolonskii Process]. Rіdna shkola, 1, 3–5.

Esipov, B. P. (1961). Samostojatel'naja rabota uchashhihsja na urokah [The Self-educated Work of the Students on the Lessons]. Uchpedgiz, 239.

Honcharenko, S. U. (1997). Ukrayins'kyy pedahohichnyy slovnyk. [The Ukrainian Pedagogical Dictionary]. Lybid', 376.

Zhuravs'ka, L. M. (1999). Kontseptual'ni umovy upravlinnya samostiynoyu robotoyu studentiv u VNZ [The Conceptual Circumstances of the Control of the Students’ Self-educated Work in the Higher Education Institutions]. Osvita ta upravlinnya. – and Its Applications, 3 (2.2).

Moroz, O.H. (1997). Pidhotovka maybutn'oho vchytelya: zmist ta orhanizatsiya [The Training of the Future Teacher: Content and Organization]. Kiev, 168.

Hulets'ka, Ya. H. (2009). Orhanizatsiya samostiynoyi roboty mahistriv z vykorystannyam informatsiynykh tekhnolohiy pry vyvchenni inozemnoyi movy [The Organization of the Masters’ Self-educated Work Using Informational Technologies in the Learning of the Foreign Language. Philosophy. Psychology. Pedagogics]. Visnyk NTUU «KPI». Filosofiya. Psykholohiya. Pedahohika, 3, 75–80.

Aleksyuk, A. M. (1998). Pedahohika vyshchoyi osvity Ukrayiny. Istoriya. Teoriya [The Padagogics of the High Education of Ukraine. The History. Theory]. Lybid', 560.

Published

2015-05-21

Issue

Section

Pedagogy