The subordinate concept ‘marketing’ in the contemporary business English discourse

Authors

  • Liudmyla Naumenko National Taras Shevchenko University of Kyiv T. Shevchenko blvd, 14, Kyiv, Ukraine, 01017, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.42844

Keywords:

concept ‘marketing’, business discourse, notional component, sense centre, dynamic frame

Abstract

The paper considers architectonics of the concept ‘marketing’ as a subordinate one to the concept ‘market’ which, alongside with other concepts, organizes the conceptual sphere of the basic concept ‘trade’. The notional, sense (sense centres), and schematic (dynamic frame) components are researched, the model of the concept inner structure is developed

Author Biography

Liudmyla Naumenko, National Taras Shevchenko University of Kyiv T. Shevchenko blvd, 14, Kyiv, Ukraine, 01017

Associate Professor

Department of Methodology of Teaching Foreign Languages and Applied Linguistics

References

Langacker, R. (2008). Cognitive Grammar. A basic introduction. New York: Oxford University Press, 427.

Ivashchenko, V. (2006) ‘Conceptualna Representatsiya Fragmentiv Znannia v Naukovo-Mystetsky Kartyni Svitu (na materiali ukrainskoi mystetskoznavchoi terminologii). Kyiv: Dmytro Burago’s Publishing House, 328.

Maslova, V. (2004). Vvedeniye v Kognitivnuyu Lingvistiku. Moscow: Flinta, Nauka, 296.

Pimenova, M., Kondrat’eva, O. (2011). Kontseptualnye Issledovaniya. Moscow: Flinta, Nauka, 176.

Popova, Z., Sternin, I. (2007). Kognitivnaya Lingvistika. Moscow: Vostok-Zapad, 314.

Stepanov, Yu. (1977). Konstantu. Slovar Russkoi Kultury. Opyt Issledovaniya. Moscow: Yazyki Russkoy Kultury, 824.

Zhabotinskaya, S. (2009) Kontsept/Domen: Matrichnaya i Setevaya Modeli. Kultura Narodov Prichernomorya 168, 1, 254–259.

Naumenko, L. (2012) Criterii Vydilennia Kliuchovykh Kontseptiv Suchasnogo Anglomovnogo Business-Dyskursu. Part 1. Movny ta Konsteptualny Kartyny Svitu 42, 197–205.

Agarkova, N.; Karasik, V. I., Sternin, I. A. (Eds.) (2007). ‘Den’gi’. Antologia Kontseptov. Moscow: Gnozis, 304–311.

Babaeva, E.; Karasik, V. I., Sternin, I. A. (Eds.) (2007). ‘Sobsvennost’. Antologia Kontseptov. Moscow: Gnozis, 459–474.

Maiorenko, I.; Karasik, V. I., Sternin, I. A. (Eds.) (2006). ‘Den’gi’. Antologia Kontseptov 4. Volgograd: Paradigma, 60–82.

Novoselova, T.; Karasik, V. I., Sternin, I. A. (2006). ‘Materialnoie Bagatstvo’ Antologia Kontseptov 4. Volgograd: Paradigma, 82–98.

Jsipova, A.; Karasik, V. I., Sternin, I. A. (2007). ‘Kuplia-Prodazha’. Antologia Kontseptov. Moscow: Gnozis, 370–382.

Petelina, Yu.; Karasik, V. I., Sternin, I. A. (Eds.) (2007). ‘Torg’. Antologia Kontseptov. Moscow: Gnozis, 459–474.

Surmach, O (2007). ‘Kontsept ‘Bogatstvo’ v Semantychniy Strukturi Ukrainskih, Rosiyskih ta Angliyskih Frazeologizmiv’. Part 2. Movny ta Konsteptualny Kartyny Svitu 22, 121–125.

St. John, M.-J. (1992). ‘Marketing’. Hempstead: Prentice Hall, 1–92.

Tuck, A., Ashby, M. (Eds.) (2002). Oxford Dictionary of Business English. Oxford: Oxford University Press, 1–493.

Hart, N. A. (1996). ‘The CIM Marketing Dictionary’. Oxford: Butterworth, Heinemann, 1–321.

A Dictionary of Business. Second edition (1996). Oxford: Oxford University Press, 538.

Marketing. Audioenglish dictionary. Available at: http://audioenglish.org/dictionary/marketing.htm

Аnikin, А. В. (Ed.) (1993). Anglo-Russky Slovar po Ekonomike I Finansam. St.Petersburg: Ekonomikfya Shkola, 579.

Collin, P. H. (Ed.) (1997). Dictionary of Business. Teddington: P. Collin Publ, 331.

Collin, P. H. (Ed.) (1997). Dictionary of Marketing. Teddington: P. Collin Publ, 224.

Marketing. Wikipedia, the free encyclopedia. Available at: http://en.wikipedia.org/wiki/Marketing

Market mаnipulation. Wikipedia, the free encyclopedia. Available at: http://en.wikipedia.org/wiki/Market_manipulation

Downloads

Published

2015-05-21

Issue

Section

Philology