Individual-psychological predictors of formation of dysadaptation states in doctors-interns

Authors

 • Valery Vjun Education and Research Institute of Postgraduate Education Kharkiv National Medical University Nauky ave., 4, Kharkіv, Ukraine, 61022, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8889-0228

DOI:

https://doi.org/10.15587/2519-4798.2017.111036

Keywords:

dysadaptation states, professional activity, doctors-interns, biological and social factors, mechanisms of formation

Abstract

Aim of research. The study of individual-psychological predictors of dysadaptation states formation of doctors-interns for elaborating the system of their diagnostics, correction and psychoprophylaxis.

Materials and methods of research. For attaining the set aim, the complex examination of 213 doctors-interns of both genders of 22–25 years old (mean age 23±2 years) from the Kharkiv national medical university was realized in 2012–2016 with observing principles of bioethics and medical deontology.

Methods of research: clinical-anamnestic, psychodiagnostic, statistical. 

Results: It was established, that 65,7 % of examined doctors-interns (55,7 % of men and 68,6 % of women) demonstrated dysadaptation states. The main role in dysadaptation states formation in doctors-interns is played by the following groups of factors: biological – chronic somatic pathology, organic pathology, bad habits, and psychosocial – discontent with labor conditions, deficit of positive emotions, imperfectness of mechanism of psychological defense, conflicts in the medical environment.

It was established, that manifestations of dysadaptive states in doctors-interns are the feeling of internal strain with the impossibility to relax, anxious and depressive manifestations, decrease of the intellectual activity productivity.

Three levels of dysadaptation of a family doctor to the professional activity were separated.

Conclusions: The formation of disorders of doctors-interns’ adaptation to the professional activity is conditioned by many factors, biological, social and psychological ones, presented in the indissoluble complex in it. This fact determines the specificity of pathogenesis and syndrome genesis of dysadaptive states.

The high, middle and low level of family doctors’ dysadaptation to the professional activity were described

Author Biography

Valery Vjun, Education and Research Institute of Postgraduate Education Kharkiv National Medical University Nauky ave., 4, Kharkіv, Ukraine, 61022

PhD, Associate Professor, Director

References

 1. Pshuk, N. H., Kaminska, A. O. (2014). Deiaki indyvidualno-psykholohichni predyktory formuvannia profesiinoi dezadaptatsyi likariv khirurhichnoho ta terapevtychnoho profiliu. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohyi, 22 (1 (78)), 84–87.
 2. Vitenko, I. S. (2011). Spetsyfika adaptatsiynykh reaktsyi likaria zahalno praktyky – simeinoi medytsyny do profesiynoi diyalnosti. Medychna psykholohiya, 6 (3 (23)), 10–13.
 3. Vitenko, I. S. (2000). Psykholohichni osnovy profesiynoi pidhotovky simeinoho likaria. Kharkiv: Osnova, 224.
 4. Dorozhkin, Yu. N., Mazitova, L. T. (2007). Problemy social'noy adaptacii inostrannyh studentov. Sociologicheskie issledovaniya, 3, 73–77.
 5. Kokun, O. M. (2005). Adaptatsiya ta adaptatsiyni mozhlyvosti liudyny: prykladni aspekty. Aktualni problemy psykholohyi. Psykhofiziolohiya. Medychna psykholohiya. Henetychna psykholohiya, 5 (4), 77–85.
 6. Arshava, I. F. (2006). Funktsionalni stany liudyny v protsesi adaptatsyi do ekstremalnykh umov diyalnosti (u paradyhmi „osobystist-stan”). Visnyk APN Ukrainy. Pedahohika i psykholohiya, 4 (53), 82–90.
 7. Kozhyna, A. M., Markova, M. V., Hrynevych, E. H. (2013). Problemy adaptatsyi studentiv do navchalnoi diyalnosti u VUZi v umovakh kredyno-modulnoi systemy osvity. Naukovo-informatsiinyi visnyk Akademyi nauk vyshchoi osvity Ukrainy, 3 (86), 87–93.
 8. Sokolova, I. M. (2007). Psihofiziologicheskie mekhanizmy adaptacii studentov. Kharkiv: HGMU, 412.
 9. Voloshyn, P. V., Maruta, N. O., Kozhyna, H. M., Markova, M. V. et. al. (2016). Sotsialno-stresovi rozlady (klinika, diahnostyka, profilaktyka). Kharkiv, 335.
 10. Volosovets, O. P. (2006). Stratehiya yevrointehratsiynoho reformuvannia vyshchoi medychnoi osvity Ukrainy. Problemy medychnoi nauky ta osvity, 1, 5–12.

Published

2017-09-30

How to Cite

Vjun, V. (2017). Individual-psychological predictors of formation of dysadaptation states in doctors-interns. ScienceRise: Medical Science, (9 (17), 4–6. https://doi.org/10.15587/2519-4798.2017.111036

Issue

Section

Medical Science