Development of automated control system of environmental risks at disposal of waste using the "Ecopyrogenesis" technology

Authors

 • Людмила Миколаївна Маркіна Admiral Makarov National University of Shipbuilding, ave. Heroes of Stalingrad, 9, Mykolaiv, Ukraine, 54000, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3632-1685
 • Інна Вікторівна Тимченко Admiral Makarov National University of Shipbuilding, ave. Heroes of Stalingrad, 9, Mykolaiv, Ukraine, 54000, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1956-1065

DOI:

https://doi.org/10.15587/2312-8372.2015.40582

Keywords:

environmental risks, environmental hazard factors, pyrolysis, accidents, hierarchy analysis

Abstract

The article considers the structure of the automated system of ecological risk control. The system is to be implemented for the minimization of the ecological hazard level of the modular facilities operation at the plants for the thermal recycling of municipal solid waste using the “Ecopyrogenesis” technology with obtaining the alternative fuels. The algorithm of the functioning of the hierarchical control system of ecological risks is suggested. At the first level it involves the development of the control system of the database of the parameters of the considered technological process. At the second level it deals with the developed method of the multi-criterion evaluation of the environmental hazardous factors, taking into account the procedures of the automatic elimination of experts’ incorrect decisions. The third level determines the formation of an umbrella program of measures for the ecological safety ensuring. The results of the evaluation of the factors by the level of danger on the basis of the hierarchy analysis method according to such criteria as the possibility of environmental hazards occurrence, the expected consequences of the factors and the level of quality of the implemented technical solutions on safety are represented. The ranking of the hazardous factors allowed one to form an optimal decision-making circuit for the prevention of the environmental hazards at the operation of the disposal unit using the “Ecopyrogenesis” technology in optimal and emergency situations.

Author Biographies

Людмила Миколаївна Маркіна, Admiral Makarov National University of Shipbuilding, ave. Heroes of Stalingrad, 9, Mykolaiv, Ukraine, 54000

Candidate of Technical Science, Associate Professor

Departments of Environmental Safety and Occupational Health

Інна Вікторівна Тимченко, Admiral Makarov National University of Shipbuilding, ave. Heroes of Stalingrad, 9, Mykolaiv, Ukraine, 54000

Candidate of Technical Science, Associate Professor

Departments of Environmental Safety and Occupational Health

References

 1. Boiko, T., Bendiuh, V., Komarysta, B. (2012). Risk assessment of industrial enterprises in the design stage to the sustainable development strategy. Eastern-European Journal Of Enterprise Technologies, 2(14(56)), 13-17. Available: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/3948
 2. Ploshchai, F. (2012). Parametric risk analysis in the utilization projects of coalmine methane. Eastern-European Journal Of Enterprise Technologies, 1(11(55)), 53-55. Available: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/3604
 3. Nema, S. K., Ganeshprasad, K. S. (2005). Plasma pyrolysis of medical waste. Current science, Bengaluru, Vol. 83, 3, 271-278.
 4. Yufit, S. S. (2009). Alternativnye tekhnologii pererabotki bytovykh otkhodov. Nauchno-prakticheskiy zhurnal «Tverdye bytovye otkhody», 1, 36-41.
 5. Ryzhkov, S. S., Markina, L. M., Myroshnychenko, M. V. (2012). Ekolohichna bezpeka produktiv ekopirohenezisu ta vykorystannia yikh yak alternatyvnoho palyva. Ekolohichna bezpeka, 2, 98-103.
 6. Rizhkov, S. S., Markina, L. M., Rudyuk, M. V., Oshchip, O. V. (2011). Analiz protsessov destruktsii dioksinov i tyazhelykh uglevodorodov pri mnogokonturnom tsirkulyatsionnom pirolize tverdykh bytovykh otkhodov. Energotekhnologii i resursosberezhenie, 6, 43-48.
 7. Kondratenko, Yu. P., Markina, L. M., Kozlov, O. V. (2012). Matematychne modeliuvannia temperaturnykh rezhymiv reaktora bahatokonturnoi piroliznoi ustanovky dlia zadach avtomatychnoho keruvannia. Zbirnyk naukovykh prats NUK, 2, 84-90.
 8. Larichev, O. I. (2002). Teoriya i metody prinyatiya resheniy. Moskow: Logos Publ., 392.
 9. Ryzhkov, S. S., Timchenko, I. V. (2012). Expert system of estimation for the environmental risk levels of hazardous facilities of a shipbuilding plant. Visnik NUK, № 2 (14). Available: http://evn.nuos.edu.ua/article/download/22593/20214
 10. Saati, T. (2012). Prinyatie resheniy metod analiza ierarhiy. Moskow: Radio i svyaz Publ., 278.

Published

2015-04-02

How to Cite

Маркіна, Л. М., & Тимченко, І. В. (2015). Development of automated control system of environmental risks at disposal of waste using the "Ecopyrogenesis" technology. Technology Audit and Production Reserves, 2(4(22), 50–56. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2015.40582

Issue

Section

Technologies of food, light and chemical industry