СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ДИТЯЧИМ БРЕНДОМ З УРАХУВАННЯМ ТИПОЛОГІЇ МАРКИ

Автор(и)

  • О.О. Шубін Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна
  • А.О. Кривоніс Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна

Анотація

 

Мета. Розробити рекомендації щодо формування бренда, розрахованого на дитячий сегмент, для посилення конкурентоспроможності підприємства.

Методи. Визначено сутнісні характеристики брендингу на основі узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду. Виявлено особливості створення дитячого бренда на засадах маркетингового підходу. Обґрунтовано концептуальні основи стратегічного управління дитячим брендом. Удосконалено методичний підхід до оцінки переваг споживачів за умови здійснення вибору дитячих брендів. Розроблено науково-практичний підхід до механізму формування дитячого брендингу на підприємствах.

Результати. Розроблено методичні та науково-практичні рекомендації, що можуть бути використані підприємствами для підвищення ефективності формування дитячого брендингу та посилення конкурентних позицій на ринку дитячих брендів. Запропоновано оптимальний варіант виявлення й задоволення емоційних потреб дитячої аудиторії та раціональних мотивів їх батьків.

Наукова новизна. Основний науковий результат полягає в розробці теоретичних основ і обґрунтуванні методичних положень і практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізму формування дитячого брендингу на підприємствах.

Практична значущість. Розглянуті методичні та науково-практичні рекомендації дозволять підвищити рівень конкурентоспроможності підприємств, орієнтованих на дитячий сегмент. Найбільшу практичну значущість мають такі розробки: науково-методичний підхід до створення дитячої торговельної марки; науково-практичний підхід до механізму формування дитячого брендингу; методичний підхід до оцінювання переваг споживачів.

Ключові слова: брендинг, дитячий бренд, стратегічне управління, конкурентоспроможність, дитячий сегмент.

Біографія автора

О.О. Шубін, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

д.е.н., професор, ректор

Посилання

Шевелева Т. Создание национальных брендов в Украине – важнейший фактор в завоевании внутреннего и внешнего рынков товаров и услуг / Т. Шевелева // Інтелект. Власність. – 2010. – № 9. – С. 12-16.

Sheveleva, T. (2010), “Creation of national brands in Ukraine is a major factor in the conquest of internal and oversea markets of goods and services”, Intelekt. Vlasnist, no. 9, pp. 12-16.

Файвішенко Д.С. Маркетингові аспекти розвитку дитячого бренда / Д.С. Файвішенко, А.О. Кривоніс // Європейський вектор економічного розвитку. – 2012. – Вип. 1 (12). – C. 188-194.

Faivishenko, D.S. and Kryvonis, A.O. (2012), “Marketings aspects of development of child's brand”, Yevropeiskyi vektor ekonomichnogo rozvytku, issue 1 (12), pp. 188-194.

Кривоніс А.О. Управління дитячими брендами / А.О. Кривоніс // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2012. – Вип. 1, т. 3. –

С. 223-226.

Kryvonis, A.O. (2012), “Management the brands of children's”, Teoretychni i praktychni

aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti, issue 1, volume 3, pp. 223-226.

Шубін О.О. Особливості просування дитячого бренда на ринку продуктів харчування / О.О. Шубін, А.О. Харт // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2010. – Вип. 1 (11). – C. 695-700.

Shubin, O.O. and Khart, A.O. (2010), “Features of advancement of child's brand are at the

market of food stuffs”, Ekonomichna strategiia i perspektyvy rozvytku sfery torgivli ta poslug,

issue 1 (11), pp. 695-700.

Линстром М. Чувство бренда. Роль пяти органов чувств в создании выдающихся брендов / М. Линстром. – М.: Эксмо, 2006. – 272 с.

Linstrom, M. (2006), Chuvstvo brenda. Rol piati organov chuvstv v sozdanii vydaiushchikhsia

brendov [Sense of brand. A role of five sense-organs is in creation of prominent brands], Eksmo, Moscow, Russia.

Василевский А. Бизнес должен нацеливаться на развитие бренда, а не строиться по принципу первичности производства / А. Василевский // Бизнес. – 2005. – № 38. – С. 126-129.

Vasilevskiy, A. (2005), “Business must take aim on development of brand, instead of built on principle of priority of production”, Biznes, no. 38, pp. 126-129.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-01-24

Номер

Розділ

Підприємництво, менеджмент, маркетинг