НОВІ ПОГЛЯДИ НА БЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Лідія Олександрівна Омелянович ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського,

Анотація

Мета. Надати оцінку сучасних змін у бюджетних відносинах, що торкаються кожного суб'єкта підприємницької діяльності, кожної сім'ї і кожного громадянина України.

Методика. Проведено аналіз доходів і видатків бюджету, висвітлені сучасні тенденції бюджетних відносин в Україні, що ґрунтуються на фактичних макроекономічних показниках та нових актуальних процесах, що відображаються в економіці. Розглянуто існуючі проблеми фінансування економіки та соціальної сфери в країні. Визначено основні напрямки підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів. На основі положень Державного бюджету –2013 р., спрямованих на зростання основних соціальних стандартів, розглянуто шляхи підвищен­ня рівня добробуту громадян країни. Акцентовано увагу на фінансування соціальних видат­ків щодо гарантованих державою доходів для малозабезпечених сімей з дітьми і пенсіонерів, видат­ків у галузі освіти. Визначено проблеми, що потребують оперативного вирішення з боку держави, відносно підтримки окремих галузей економіки. Надано пропозиції з вирішення проб­лем фінансування з державного бюджету видатків на пенсійне забезпечення. Проведено критичний аналіз запланованих у Державному бюджеті України на 2013 р. трансфертів місцевим бюд­же­там, які мають соціальну спрямованість і забезпечать вирішення питань соціального характеру. Подано аналітичну оцінку бюджетним пріоритетам та зроблено конкретні висновки.

Результати. На підставі проведеного аналізу сучасних змін у бюджетних відносинах відзначено, що важливим на сьогодні є:

– визначення бюджетних пріоритетів, забезпечення послідовності і зв’язку державних програм, обов’язкова звітність за досягнення поставлених цілей і задач;

– приведення структури видатків Державного бюджету у відповідність до загально­прийнятих у світі пропорцій фінансування витрат на цілі розвитку, включаючи збільшення
частки видатків на науку і підтримку інноваційної активності у ВВП, збільшення частки витрат на охорону здоров'я і освіту;

– поширення джерел бюджетних доходів за рахунок заходів щодо упередження несанкціонованого вивозу капіталу. Введення санкцій за прострочену дебіторську заборгованість.

Наукова новизна. На підставі оцінки фактичних макроекономічних показників розвитку країни, з урахуванням положень бюджетної політики на 2013 рік, визначені бюджетні пріоритети та запропоновано заходи з підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів, поширення джерел їх фінансування, що спрямовано на поліпшення соціального захисту громадян та розвиток вітчизняної економіки в умовах складної соціально-економічної ситуації.

Практична значущість. Розглянуті бюджетні пріоритети, визначені сучасні тенденції бюджетних відносин в Україні дозволять створити оптимальну структуру видатків державного бюджету з метою підвищення економічного та соціального розвитку держави.

Ключові слова: бюджетні відносини, доходи і видатки бюджету, бюджетні пріоритети.

Біографія автора

Лідія Олександрівна Омелянович, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

д.е.н., професор, перший проректор, зав.кафедри фінансів

Посилання

Статистичний щорічник України за 2011 р. / За ред. О.Г. Осауленка. – К.: Август Трейд., 2012. – 559 с.

Osaulenko, O.H. (2012), Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2011 r. [There is statistical annual of Ukraine for 2011], Avhust Treid., Kiev, Ukraine.

Основна змістовна складова бюджету – чесність // Освіта України. – 17 грудня 2012. – № 51. – С. 6.

“The main substantial component of budget honesty” (2012), Osvita Ukrainy, no. 51, 17 December, p. 6.

Кулік Ю. Соціальна справедливість – пріоритет для профспілок / Ю. Кулік // Голос України. – 19 лют. 2013. – № 33 (5533).

Kulik, Yu. (2013), “Social justice is a priority for trade unions”, Holos Ukrainy, no. 33 (5533), 19 February.

Луніна І. Держбюджет-2013: антикризовий, соціально зорієнтований / І. Луніна // Вісник Пенсійного фонду України. – 2013 . – № 1. – С. 19-20.

Lunina, I. (2013), “The state budget-2013: аnticrisis, socially orientated”, Visnyk Pensiinoho fondu Ukrainy, no. 1, pp. 19-20.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-01-27

Номер

Розділ

Фінанси та інвестиції