НОВІ ПІДХОДИ ДО ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Автор(и)

  • М.Ю. Омелянович Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна

Анотація

Мета. Визначити пріоритетні напрями державної підтримки підприємництва та її удосконалення.

Методика. Проаналізовано заходи держави щодо фінансової підтримки підприємницт­ва у країні. Запропоновано напрями державної фінансової підтримки підприємництва, спрямовані на інноваційний розвиток країни в умовах глобалізації. Визначено, що державна фінансова підтримка економічної діяльності суб’єктів підприємництва залежить від оздоровлення державних фінансів. Конкретизовано шляхи цього оздоровлення, а саме за рахунок скорочення витрат та підвищення їх ефективності і, безумовно, зростання бюджетних доходів. Запропоновано заходи зі збільшення бюджетних ресурсів для підтримки системоутворюючих суб’єктів економіки, фінансування програм антикризового управління економікою, підтримки вразливих верств населення. Розглянуто заходи прямої та непрямої державної підтримки підприємництва, акцентовано увагу на використанні державних гарантій виконання кредитних зобов’язань з визначенням переваг цієї форми бюджетної підтримки суб'єктів підприємництва. Обґрунтовано необхідність перегляду підходів до удосконалення державної підтримки підприємництва в Україні. Визначено основні завдання держави у сфері державної підтримки підприємництва, обґрунтовано, що освіта і наука є основними галузями економіки, які держава повинна підтри­мувати шляхом прямого бюджетного фінансування. Доведено, що державна підтримка має бути обмеженою найбільш соціально-економічно значущими видами діяльності як для економіки (народного господарства), так і для суспільства в цілому.

Результати. Удосконалення механізму і цільового спрямування державної фінансової підтримки необхідно проводити на базі оновлення правового і нормативного поля, обов’язково­го зниження рівня тінізації економіки, постійного проведення антикорупційної державної політики. Доцільно ввести державні граничні обсяги видатків для всіх бюджетних рівнів, що сприятиме обмеженню темпів зростання бюджетних видатків. Пропонується здійснення переходу від селективних до горизонтальних форм державної підтримки, які забезпечують під­тримку широкого кола суб’єктів підприємництва шляхом бюджетно-податкового стимулювання інноваційної та науково-дослідної діяльності, захисту навколишнього середовища, енергозбереження, що є глобальними проблемами. Рекомендується встановлення обмеженого тер­міну державної підтримки підприємства, а також перехід до інвестиційного спрямування.

Наукова новизна. На підставі дослідження основних напрямів державної підтримки підприємництва в Україні визначено пріоритетні завдання держави щодо підтримки системоутворюючих суб’єктів економіки, запропоновано нові підходи з удосконалення державної під­тримки підприємництва в Україні.

Практична значущість. Розглянуті напрями удосконалення державної підтримки підприємництва дозволять відновити конкурентоспроможність вітчизняних підприємств, сприятимуть досягненню їх стратегічних завдань та подальшому розвитку.

Ключові слова: державна підтримка, підприємництво, фінансування, бюджет, глобалізація.

Біографія автора

М.Ю. Омелянович, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

к.е.н., доцент

Посилання

Улюкаєв А. Глобальна нестабільність і реформа фінансової сфери Росії / А. Улюкаєв, М. Куликов // Вопросы экономики. – 2010. – № 9. – С. 4-14.

Uliukaiev, A. and Kulykov, M. (2010), “Global instability and reform of financial sphere of Russia”, Voprosy ekonomiki, no. 9, pp. 4-14.

Омелянович М.Ю. Сутність фінансової підтримки підприємництва / М. Омелянович // Торгівля і ринок України: темат. зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 31. Т. 2. – С. 375-382.

Omelianovych, M.Yu. (2011), “Essence of sponsorship of enterprise”, Torhivlia i rynok Ukrainy, Issue 31, Vol. 2, pp. 375-382.

Луніна І. Державна підтримка підприємств в Україні у контексті структурної модернізації національної економіки / І. Луніна, О. Булана // Світ фінансів. – 2012. – № 3.

Lunina, I. and Bulana, O. (2012), “State support of enterprises is in Ukraine in the context of structural modernization of national economy”, Svit finansiv, no. 3.

Про Міністерство доходів і зборів України: Указ Президента України від 18.03.2013 р. № 141/2013.

About Ministry of profits and collections of Ukraine: There is a decree of President of Ukraine, 18.03.2013, № 141/2013

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-01-27

Номер

Розділ

Фінанси та інвестиції