ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТА ПРОСУВАННЯ ІНДУСТРІЇ РОЗВАГ І ВІДПОЧИНКУ

Автор(и)

  • О.М. Азарян ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського,
  • І.Ю. Мартинов ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, Україна

Анотація

Мета. Розробка системи оцінювання ефективності розробки стратегії розвитку та просування індустрії розваг і відпочинку.

Методика. Розроблено систему оцінювання ефективності розробки стратегії розвитку та просування індустрії розваг і відпочинку, проаналізовано складові рекламної стратегії на прикладі аквапарку «Акваторія».

Результат. Реалізація принципів обчислення економічної ефективності заходів розвитку індустрії розваг і відпочинку дозволить підвищити конкурентоспроможність цієї галузі та постійно підвищувати рівень задоволеності населення, що й буде сприяти підвищенню рівня задоволеності населення якістю надання послуг.

Наукова новизна. На підставі аналізу факторів, що формують економічну й технічну ефективність, запропоновано методику їх обчислення для підприємства індустрії розваг і відпочинку.

Практична значущість. Розглянуті підходи до оцінки ефективності розробки стратегії розвитку та просування індустрії розваг і відпочинку дозволяють визначити ряд різноманітних факторів, які дозволяють оптимізувати структуру розваг і відпочинку з максимальною вигодою для підприємства та споживача.

Ключові слова: оцінка ефективності, ефективність, стратегія розвитку та просування, індустрія розваг і відпочинку.

Біографії авторів

О.М. Азарян, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

д.е.н., професор, проректор з науки, завідувач кафедри маркетингу і комерційної справи ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

І.Ю. Мартинов, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

к.е.н., доцент

Посилання

Акмаева Р.И. Стратегическое планирование и стратегический менеджмент: учеб. пособие / Р.И. Акмаева. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 208 с.

Akmayeva, R.I. (2006), Strategicheskoye planirovaniye i strategicheskiy menedzhment

[Strategic planning and strategic management], Finansy i statistika, Moscow, Russia.

Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 416 с.

Ansoff, I. (1999), Novaya korporativnaya strategiya [New corporate strategy], Piter Kom, St.-Petersburg, Russia.

Боумэн К. Основы стратегического менеджмента / К. Боумэн; пер. с англ.; под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. – М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997. – 175 с.

Bowman, C. (1997), Osnovy strategicheskogo menedzhmenta [The Essence of Strategic Management], Translated from engl., ed. by L.G. Zaytseva and M.I. Sokolova, Banki i birzhi, YuNITI, Moscow, Russia.

Выбор маркетинговой стратегии охвата рынка [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые данные (1423 байта) // Элитариум: Центр дистанционного образования. – [Цит. 2010, 25 октября]. – Режим доступа: <http://www.elitarium.ru/2010/10/25/print:page,1,vybor_strategii_ okhvata_rynka.html>.

“Choice of marketing strategy of scope of market”, Electronic text data (1423 bytes), Elitarium: Center of the controlled from distance education, available at: http://www.elitarium.ru/2010/10/25/print:page,1,vybor_strategii_ okhvata_rynka.html (accessed October 25, 2010).

Смит П. Коммуникации стратегического маркетинга: учеб. пособие / П. Смит, К. Бэрри, А. Пулфорд; пер. с англ.; под ред. Л.Ф. Никулина. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 415 с.

Smit, P., Berri, K. and Pulford, A. (2001), Kommunakatsii strategicheskogo marketinga [Communications of the strategic marketing], Translated from engl., ed. by L.F. Nikulina, YuNITI-DANA, Moscow, Russia.

Черенков А. Индустрия аквапарков / А. Черенков // EAAPA. Парки. Развлекательные центры. Аквапарки. Оборудование. – 2011. – № 2. – С. 49-51.

Cherenkov, A. (2011), “Industry of aquaparks”, YeAARA. Parki. Razvlekatelnyye tsentry. Akvaparki. Oborudovaniye, no. 2, pp. 49-51.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-02-01

Номер

Розділ

Підприємництво, менеджмент, маркетинг