ОБҐРУНТУВАННЯ ВЕКТОРІВ ЗМІН СТРАТЕГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • І.О. Александров Донецький національний університет, Україна

Анотація

Мета. Удосконалити методичний підхід до визначення ключових векторів змін, які необхідні підприємству для підтримки стійкої конкурентної переваги в умовах високодинамічного бізнес-середовища.

Методика. Запропоновано методичний підхід, який розкриває етапи обґрунтування ключових векторів змін стратегічно орієнтованого підприємства, функціонуючого в мінливому бізнес-середовищі. Означені етапи виступають підґрунтям формування загального механізму управління стратегічними змінами на сучасному підприємстві. Кожний етап передбачає застосування певних аналітичних й управлінських методів та інструментів для послідовного та виваженого обґрунтування тих перетворень, які є найбільш важливими для стратегічного успіху підприємства на цій стадії розвитку.

Результати. Сформульовано етапи обґрунтування ключових векторів змін на підприємстві, які взаємопов’язані з діючою системою стратегічного управління підприємством. Наведено аналітичні результати найбільш значущих етапів для обґрунтування актуальних векторів змін на ПП «Український продукт» (м. Донецьк). Запропоновано перелік стратегічних змін для підприємства, який відображає найважливіші функціональні напрямки (вектори) доцільних перетворень.

Наукова новизна. Удосконалено методичний підхід до обґрунтування механізму управління стратегічними змінами в питаннях визначення ключових векторів змін стратегічно орієнтованого підприємства.

Ключові слова: стратегічні зміни, управління стратегічними змінами; компетенції підприємства, готовність до змін.

Біографія автора

І.О. Александров, Донецький національний університет

д.е.н., професор

Посилання

Ашмарина С.А. Управление изменениями / С.А. Ашмарина, Б.Н. Герасимов. – М.: Рид Групп, 2011. – С. 116-128.

Ashmarina, S.A. and Gerasimov, B.N. (2011), Upravlenie izmeneniami [Management change], Rid Groop, Moscow, Russia, рр. 116-128.

Ансофф И. Стратегический менеджмент: классическое издание / И. Ансофф. – СПб.: Питер, 2009. – С. 45-49.

Ansoff, I. (2009), Strategicheskij menedzhement [Strategic management], Piter, Sankt-Petersburg, Russia, pp. 45-49.

Тарасенко В. 64 стратегеми / В. Тарасенко. – К.: КНЕУ, 2005. – C. 34-37.

Tarasenko, V. (2005), 64 strategemy, [64 strategems] KNEU, Kiev, Ukraine.

Шнайдер Р. Управление реорганизациями компаний. Выбор стратегии внедрения изменений / Р. Шнайдер, П. Коллерет, П. Легри // Деловое совершенство. – 2003. − № 2. – С. 26-32.

Shnaider, R., Koleret, P. and Legri, P. (2003), “Manage the company's reorganization. Choosing strategies for implementing changes”, Delovoe sovershenstvo, no. 2, pp. 26-32.

Тренев Н.Н. Стратегическое управление / Н.Н. Тренев. – М.: Приор, 2002. – С. 156-159.

Trenev, N.N. (2002), Strategicheskoe upavlenie [Strategic management], Prior, Moscow, Russia, pp. 156-159.

Тревисани Д. Режиссура изменений / Д. Тревисани. – К.: Akvilon Plus, 2008. – С. 39-41.

Trevasani, D. (2008), Rezhissura izmenenii [Direction of the change], Akvilon Plus, Kiev, Ukraine, pp. 39-41.

Минцберг Г. Стратегическое сафари: Экскурсия по дебрям стратегического менеджмента / Г. Минцберг, Б.М. Альстранд. − М.: Альпина-Паблишер, 2013. – C. 134-135.

Minzberg, U. and Alstrand, B. (2013), Strategicheskoe safari [Strategic safari], Alpina Publisher, Moscow, Russia, pp. 134-135.

Томпсон А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа / А. Томпсон, А. Стрикленд; пер.с англ. – 12-е изд. – М.: Вильямс, 2003. – С. 14-18.

Tompson, A. and Striklend, A. (2003), Strategicheskii menedzhement: kontseptsii i situatsii dlia analiza [Strategic management: concepts and situations for analysis], Villiams, Moscow, Russia.

Шеремет М.А. Управление изменениями. Высшая школа менеджмента СПбГУ / М.А. Шеремет. – СПб.: ВШМ, 2010. – C. 24-28.

Sheremet, M.A. (2010), Upavlenie izmeneniami [Management change], VSHM, Sankt-Petersburg, Russia, pp. 24-28.

Широкова Г.В. Управление изменениями в российских компаниях. Высшая школа менеджмента СПбГУ / Г.В. Широкова. – 2-е изд. – СПб.: ВШМ, 2008. – С. 36-41.

Shirokova, G.V. (2008), Upavlenie izmeneniami v rossijskikh kompaniakh [Management change in russian company], VSHM, Sankt-Petersburg, Russia, pp. 36-41.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-02-01

Номер

Розділ

Підприємництво, менеджмент, маркетинг