МОДЕЛЮВАННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • М.О. Гладкий Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Ukraine

Анотація

Мета. Розробити методику оцінки якості елементів організаційної культури (ОК) з ура­хуванням специфіки діяльності торговельних підприємств з позицій кваліметричного підходу.

Методика. Проаналізовано підходи до оцінки якості ОК підприємства відповідно до існуючих концепцій, виокремлено відмінності запропонованої автором методики оцінки якості культури порівняно із існуючими аналогами. Визначено мету, вхідну інформацію та вимоги до розробки методики. Структуровано ОК як об’єкт дослідження, визначено властивості елемен­тів, встановлено між ними зв’язок. Візуалізовано дерево властивостей і виокремлено показники властивостей об’єкта. Побудовано модель оцінки якості ОК торговельного підприємства. Кла­сифіковано показники оцінки якості культури та наведено алгоритм їхнього розрахунку. Визначено коефіцієнти вагомості (значущості) кожної властивості. Апробовано методику оцінки якості ОК та запропоновано управлінські дії, спрямовані на покращення якості культури.

Результати. У результаті дослідження було запропоновано та апробовано власний варіант методики оцінки якості ОК, автоматизованої в середовищі програми Excel.

Наукова новизна. Запропоновано й апробовано власний варіант методики оцінки якості ОК, який, на відміну від вже існуючих, враховує специфіку торговельних підприємств, комп­лексно використовує якісні й кількісні показники, надає можливість оцінки якості культури в цілому і за окремими структурними елементами. Автоматизація автором методики в середовищі програми Excel дозволяє досягти абсолютної прозорості й наочності в побудові і демонстрації формул, гнучкість моделі, зменшити вплив людського фактору на отримання невірних результатів оцінки, не вимагає знань прикладного програмування, не потребує програмної оболонки з компілятором для коригування формул.

Практична значущість. Запропонована методика оцінки якості ОК торговельних під­приємств дає змогу на підставі комплексного використання кількісних і якісних показників оцінити якість організаційної культури як в цілому, так і окремих структурних елементів (у відсотках), дослідити динаміку розвитку показника у просторі й часі. Зростання показника якос­ті ОК досліджуваного підприємства за аналізований період пов’язано із проведенням коригу­ючих заходів щодо існуючої на підприємстві культури та впровадженням практичних розробок автора.

Ключові слова: організаційна культура, якість, кваліметричний підхід, елементи організаційної культури, коригуючі заходи.

Посилання

Корпорації: управління та культура: моногр. / А.Е. Воронкова, М.М. Баб‘як, Є.Н. Коренєв, І.В. Мажура. – Дрогобич: Вимір, 2006. – 376 с.

Voronkova, A.E., Bab‘yak, M.M., Korenyev, Ye.N. and Mazhura, I.V. (2006), Korporatsiyi: upravlinnya ta kul'tura [Corporations: Governance and Culture], Vymir, Drohobych.

Камерон К.С. Диагностика и изменение организационной культуры / К.С. Камерон, Р.И. Куинн. – СПб.: Питер, 2001. – 310 с.

Kameron, K.S. and Kuynn, R.Y. (2001), Dyahnostyka i yzmenenye orhanyzatsyonnoy kul'turu [Diagnosing and changing organizational culture], Pyter, Sankt-Petersburg, Russia.

Соломандина Т.О. Организационная культура компании: учеб. пособие / Т.О. Соломандина. – М.: Управление персоналом, 2003. – 455с.

Solomandyna, T.O. (2003), Orhanyzatsyonnaya kul'tura kompanyy [Organizational culture of the company], OOO «Zhurnal «Upravlenye personalom», Moscow, Russia.

Тихомирова О.Г. Организационная культура: формирование, развитие и оценка: учебник для вузов / О.Г. Тихомирова. – СПб.: Изд-во ГУ ИТМО, 2008. – 160 с.

Tykhomyrova, O.H. (2008), Orhanyzatsyonnaya kul'tura: formyrovanye, razvytye i otsenka [Organizational culture: the formation, development and evaluation], HU YTMO, Sankt-Petersburg, Russia.

Харчишина О.В. Формування організаційної культури в системі менеджменту підприємств харчової промисловості: моногр. / О.В. Харчишина. – Житомир: Вид-во Житомирського державного університету ім. І. Франка, 2011. – 289 с.

Kharchyshyna, O.V. (2011), Formuvannya orhanizatsiynoyi kul'tury v systemi menedzhmentu pidpryyemstv kharchovoyi promyslovosti [Formation of organizational culture in management system of the food industry], Vyd-vo Zhytomyrs'koho derzhavnoho universytetu im. I Franka, Zhitomir, Ukraine.

Сіменко І.В. Якість системи управління підприємствами: методологія, організація, практика: монографія / І.В. Сіменко. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. – 394 c.

Simenko, I.V. (2009), Yakist' systemy upravlinnya pidpryyemstvamy: metodolohiya, orhanizatsiya, praktyka [The quality management system of enterprises: methodology, organization, practice], Donets'k, Ukraine.

Корпоративна культура; під заг. ред. Г.Л. Хаєта. – К.: Центр навч. л-ри, 2003. – 403 с.

Khayet, H.L. (2003), Korporatyvna kul'tura [Corporate Culture], Tsentr navchal'noyi literatury, Kyiv, Ukraine.

Про зайнятість населення: Закон України: [від 05.07.2012 № 5067-VI].

Verkhovna Rada Ukrayiny (2012), Zakon Ukrayiny On Employment.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-02-01

Номер

Розділ

Підприємництво, менеджмент, маркетинг