Національна ідея як фактор об’єднання українського суспільства

Автор(и)

  • С. В. Дрожжина Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна

Анотація

Мета. Визначити значення національної ідеї як фактора, спрямованого на збереження єдності полікультурного суспільства.

Методика. Здійснено філософсько-методологічний аналіз основних функцій національної ідеї. Запропоновано принципи формування національної ідеї в Україні.

Результати. Конструктивний аналіз національної ідеї визначив можливість вирішення таких завдань: висвітлити різновиди поглядів сучасних філософів на національну ідею та визначити той її тип, який би забезпечував єдність полікультурного суспільства; сформулювати основи та принципи формулювання сучасної національної ідеї, а також її функції в полікультурному суспільстві.

Наукова новизна. На сучасному етапі розвитку українського суспільства дослідження національної ідеї ускладнене тим, що Україна є багатоскладовим (фрагментованим) суспільством, а також тим, що формування сучасної національної ідеї не можливе за умови дистанціювання від національних інтересів держави, політика і економіка якої характеризується багатовекторністю.

Практична значущість. Запропоновано чітке розмежування понять, пов’язаних із національною ідеєю; сформульовано головні принципи формування національної ідеї з урахуванням багатоскладного суспільства України.

Ключові слова: національна ідея, полікультурне суспільство, національні інтереси, загальнолюдські цінності.

Біографія автора

С. В. Дрожжина, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

д-р філос. наук, проф.

Посилання

Alfred S. Ukraine: improble democratic «nation-state» but possible democratic «statenation» / S. Alfred // Post-soviet affairs. – 2005. – Vol. 24, № 1. – P. 279-308.

Безклубенко С.Д. Національна ідея в контексті «загальнолюдських» цінностей / C.Д. Безклубенко // V Культурологічні читання пам'яті Володимира Подкопаєва «Культурологічний дискурс сучасного світу: від національної ідеї до глобалізаційної цивілізації»: матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 2007 р., 1-2 черв., м. Київ. – К., 2007. – С. 13-19.

Буканов Г.М. Українська національна ідея та сучасність / Г.М. Буканов // V Культурологічні читання пам'яті Володимира Подкопаєва «Культурологічний дискурс сучасного світу: від національної ідеї до глобалізаційної цивілізації»: матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 2007 р., 1-2 черв., м. Київ. – К., 2007. – С. 133-136.

Головатый Н. Национальный интерес – основа государственности / Н. Головатый // Персонал. – 2003. – № 7.

Гребеньков Г.В. Аксиологический подход к проблеме человека / Г.В. Гребеньков, В.Н. Нечитайло. – Донецк: ДПИ, 1992. – 187 с.

Дрожжина С.В. Культурна політика сучасної полікультурної України: соціально-філософський та правовий аспекти: монографія / С.В. Дрожжина. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 196 с.

Кушнарёв Е. Новая украинская национальная идеология – час пробил / Е. Кушнарёв // 2000. – № 33 (329). – С. А1-А6.

Лісничук О.В. Групи інтересів у багатоскладовому суспільстві. Політологічний аналіз: дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / О.В. Лісничук. – К., 2000. – 200 с.

Майнеке Ф. Загальний погляд на націю, національну державу і космополітизм. Ч. 4. Нація як концепт і цінність / Ф. Майнеке // Націоналізм. Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К., 2000. – С. 13-24.

Патлах М. Національний інтерес як важлива детермінанта національного виміру суспільства / М. Патлах // Нова парадигма: альм. наук. пр. – 2000. – Вип. 18. – С. 114-122.

Сележан І.Ю. Основи національного виховання. Українознавство: історичний, філософсько-релігієзнавчий аспекти: хрестоматія / І.Ю. Сележан. – Чернівці: Книга-ХХІ, 2005. – 306 с.

Терешкун О.Ф. Проблема національної самоідентифікації / О.Ф. Терешкун // Аксіологічні аспекти трансформації сучасного українського суспільства: матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 2007 р., 27-28 квіт., м. Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 137-139.

Україна в 2007 році: внутрішнє і зовнішнє становище та перспективи розвитку: експерт. доп. / За ред. Ю.Г. Рубана. – К.: НІСД, 2007. – 256 с.

Мироненко О.М. Українське державотворення. Невитребуваний потенціал: слов.-довід. / О.М. Мироненко [та ін.]. – К.: Либідь, 1997. – 560 с.

Алексеева Л.А. Цивилизация: от локального к глобальному Граду: монография / Л.А. Алексеева [и др.]. – Донецк: ДонНТУ, 2008. – 236 с.

Швецова А.В. Національна ідея як фактор національної єдності / А.В. Швецова // Філософські стратегії XXI століття: матеріали XIV Харків. міжнар. сковородинів. читань. – X., 2006. – С. 174-175.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-09-05

Номер

Розділ

Культура і цивілізація: єдність та відмінність