Еволюція свідомості та культура

Автор(и)

  • К. О. Зуєв Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна

Анотація

Мета. Через аналіз еволюції свідомості, суспільства та культури виявити їх взаємообумовленість, взаємозалежність і взаємодію, сполученість у своєму розвитку.

Методика. Досліджено проблему взаємообумовленості, взаємозв’язку та взаємовпливу культури, свідомості та суспільства, їх розвиток й існування. Визначено етапи еволюції та основні історичні форми суспільної свідомості, причини їх виникнення, обумовленість природними, соціальними та культурними процесами. Виявлено вплив свідомості на ці системи як пояснення досягнень і як точка переходу до нового етапу розвитку суспільства, а також створення культурного простору. Проаналізовано культуру, її духовну та матеріальну складові як прояв свідомості на конкретному етапі історичного розвитку суспільства, а також те, що формує свідомість на цьому історичному етапі.

Результати. Еволюція культури, цивілізації пов’язана з етапами еволюції свідомості. Обумовленість цього процесу розвитком людських спільнот, їх потреб, перш за все матеріальних, можна пояснити впливом об’єктивних і суб’єктивних причин. Першою разом з виникненням свідомості, мовлення та суспільства виникла культура-пояснення (духовна), яка базується на знаннях, міфології соціальних спільнот, а пізніше культура-дія, тобто свідоме створення як матеріальної культури, так і культурного простору. Тому можна прослідкувати послідовність і сполученість еволюції міфо-релігійних і філософсько-наукових систем і соціокультурних (за умови домінування в духовній сфері власне міфо-релігійних та філософсько-наукових систем) – полідемонізм, політеїзм, абстрактні релігії та філософсько-наукова.

Наукова новизна. Встановлено, що культура-пояснення, духовна культура (як точка визначення та вирішення накопичених проблем) завжди йшла за культурою-дією (матеріальна культура) та розвитком суспільства, інтерпретуючи їх досягнення, переводячи їх у свідому форму й систему. Це відбувалося як під впливом змін у культурі та суспільстві, де попередні знання не мали відповіді на виклики суспільству, не відповідали соціальній і культурній реальності, так і через накопичення змін у самому знанні. Нові знання, які створюються культурою-поясненням, уявлення, цінності та цілі приводили до сплеску духовної і материальної активності в нових межах і появи нових досягнень культури й суспільства.

Практична значущість. Практична значущість статті полягає у виявленні взаємозв’язку культури і свідомості, причин їх спів-еволюції, можливості подальшого визначення шляхів соціальних, культурних змін і необхідності їх комплексного пояснення на сучасному етапі існування людства.

Ключові слова: свідомість, культура, цивілізація, релігія, міф, філософія, суспільство, наука.

Біографія автора

К. О. Зуєв, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

канд. філос. наук, доц.

Посилання

Леви-Стросс К. Первобытное мышление / К. Леви-Стросс; пер. с фр., вступ. ст. и прим. А.Б. Островского. – М.: Республика, 1994. – 384 с.

Ясперс К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс; пер. с нем. М.И. Левиной. – 2-е изд. – М.: Республика, 1994. – 527 с.

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма / М. Вебер // Избранные произведения; пер. с нем. М.И. Левиной, А.Ф. Филипповой, П.П. Гайденко; [под общ. ред. Ю.Н. Давыдовой]. – М.: Прогресс, 1990. – 808 с.

Гирц К.Г Интерпретация культур / К.Г. Гирц; пер. с англ. – М.: Рос. полит. энцикл., 2004. – 560 с.

Доусон К.Г. Религия и культура / К.Г. Доусон; пер. с англ. К.Я. Кожурина. – СПб.: Алетейя, 2000. – 281 с.

Конт О. Дух позитивной философии (cлово о положительном мышлении) / О. Конт; пер. с фр. И.А. Шапиро. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 256 с.

Малиновский Б. Магия. Наука. Религия / Б. Малиновский; пер. с англ. – М.: Рефл-бук, 1998. – 288 с.

Лапина Т.С. Общее понимание культуры: социально-философское обоснование / Т.С. Лапина // Философия и общество. – 2008. – № 2. – Апрель-июнь. – С. 54-70.

Малиновский Б. Научная теория культуры / Б. Малиновский; пер. И.В. Утехина. – 2-е изд., испр. – М.: ОГИ, 2005. – 184 с.

Малиновский Б. Избранное. Динамика культуры / Б. Малиновский; пер. И.Ж. Кожановской и др. – М.: Рос. полит. энцикл., 2004. – 960 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-09-05

Номер

Розділ

Культура і цивілізація: єдність та відмінність