Удосконалення та розвиток правового регулювання адміністративної відповідальності як перспектива забезпечення надійного захисту прав і свобод людини і громадянина

Автор(и)

  • В. О. Кондратьєв Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна
  • О. І. Петрова Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна

Анотація

Мета. Проаналізувати та визначити перспективні напрямки удосконалення та розвитку законодавства України про адміністративну відповідальність.

Методика. Проведено дослідження теоретичного визначення адміністративної відповідальності у чинному законодавстві України. Проаналізовано й обґрунтовано напрями подальшого реформування адміністративного законодавства з питань удосконалення та розвитку правового регулювання відносин у сфері адміністративної відповідальності.

Результати. Адміністративна відповідальність як соціально-правове явище має специфічні властивості і характеризується власними загальними ознаками, але всі існуючі дефініції категорії «адміністративна відповідальність» досить різні і не містять вказівки на ознаки протиправності і карності, процедурного і компетенційного, об’єктного та суб’єктного характеру, які є істотним компонентом будь-якої відповідальності, й адміністративної зокрема. Законодавство України про адміністративну відповідальність у сучасних умовах є неефективним: не забезпечує надійний захист прав і свобод громадян, недостатньо ефективне у підтриманні громадського порядку та нездатне забезпечити законність на належному рівні внаслідок своєї нестабільності, постійного внесення змін і наявності дещо «розмитих», нечітких формулювань. Це свідчить про те, що адміністративно-правова реформа повинна стосуватися розширення видів складу правопорушення у сфері захисту прав і свобод громадян, і трудових прав зокрема, а також має бути спрямована на вирішення широкого кола пріоритетних завдань, і перш за все – на чітке визначення на законодавчому рівні та закріплення конкретними правовими нормами адміністративних правовідносин у сфері адміністративної відповідальності Наукова новизна. Доведено необхідність теоретичного визначення поняття «адміністративна відповідальність» і закріплення його на законодавчому рівні.

Практична значущість. Практична значущість статті полягає у тому, що сформульовані пропозиції можуть бути використані під час підготовки нормативно-правових актів, які визначають підстави, зміст і процедури адміністративної відповідальності з метою забезпечення надійного захисту прав і свобод громадян у правозастосовній діяльності.

Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративний примус, адміністративне стягнення, кодифікація, кодифіковані акти.

Посилання

Колпаков В.К. Адміністративне право України: підруч. / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.

Гришина Н.В. Вдосконалення правового регулювання адміністративної відповідальності в праві України / Н.В. Гришина // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: зб. наук. праць. – Х.: Вид-во Харківського нац. ун-ту внутр. справ, 2006. – С. 66-69.

Колпаков В. Кодекс України про адміністративні правопорушення: пошук нової парадигми / В. Колпаков // Право України. – 2004. – № 7. – С. 85-89.

Васильєв А.С. Кодекс Украины об административных правонарушениях (научно-практический комментарий) / А.С. Васильєв. – Х.: Одиссей, 2000. – 1008 с.

Білак А. Адміністративні правопорушення: час відмовитися від радянських стереотипів їхнього доктринального тлумачення / А. Білак // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: у 2 ч. – Сімферополь, 2005. – Ч. 1. – С. 62-66.

Голосніченко І. Перспективні положення кодифікації норм правого інституту адміністративної відповідальності / І. Голосніченко // Право України. – 2006. – № 8. – С. 60-63.

Концепція адміністративної реформи в Україні Державної комісії з проведення в Україні адміністративної реформи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua.

План заходів щодо реалізації Концепції реформування кримінальної юстиції України, затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 1153-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

Лук’янець Д.М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку / Д.М. Лук’янець. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 220 с.

Коломоєць Т.О. Кодифікація адміністративно-деліктного законодавства України: реальна вимога часу (аналіз деяких пріоритетів) / Т.О. Коломоєць // Влада. Людина. Закон. – 2006. – № 6. – С. 65-75.

Авер’янов В.Б. Потрібні нові концептуальні засади створення проекту Кодексу про адміністративні проступки / В.Б. Авер’янов, Д.М. Лук’янець, Н.В. Хорощак // Право України. – 2004. – № 11. – С. 11-15.

Ярмак А.М. Концептуальные положения кодификации законодательства Украины об административных правонарушениях: системные аспекты [Электронный ресурс] / А.М. Ярмак // Форум права. – Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua.

Загуменник В. Щодо необхідності удосконалення законодавства в сфері адміністративної відповідальності / В. Загуменник // Вісник прокуратури. – 2006. – № 7. – С. 99-102.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-09-07

Номер

Розділ

Відродження України: проблема історії, мови, культури