Проблема духовності в творчості М.О.Бердяєва

Автор(и)

  • Г. В. Коротіч Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», Україна

Анотація

Мета. Проаналізувати особливості постановки проблеми духовності в працях М.О. Бердяєва.

Методика. Розглянуто зв'язок проблеми духовності з проблемою розвитку людини та формування особистості, проблемами технічного розвитку та вирішення глобальних проблем людства у творчій спадщині Бердяєва.

Результати. У поглядах М.О. Бердяєва на проблему духовності мають місце певні протиріччя, викликані особливостями світогляду вченого, його розумінням соціальних процесів і людської природи. Поняття «духовність» у творчості Бердяєва є тісно пов’язаним з поняттям «людяність», яке розкриває творчу природу людини та її цілісне ставлення до світу. Бердяєв доводить, що духовність сприяє гармонізації взаємовідносин людини з природою та суспільством. Тільки духовно розвинена людина є по-справжньому вільною, здатною протистояти злу, відповідати за свої дії, усвідомлювати свою причетність до світових і космічних процесів.

Наукова новизна. Розкрито актуальність роздумів М.О. Бердяєва щодо проблеми духовності для сучасного етапу розвитку людства. Досліджено такі особливості розуміння Бердяєвим духовності як її зв’язок із поняттями «людяність», «добро» та «зло», «особистість», «технічний розвиток».

Практична значущість. Практична значущість статті полягає у можливості використання цього матеріалу для подальшого осмислення філософських основ концепції сталого розвитку.

Ключові слова: духовність, Бог, людина, особистість, суспільство, добро, зло, свобода.

Біографія автора

Г. В. Коротіч, Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»

канд. філос. наук, доц.

Посилання

Мантатова Л.В. Духовный императив устойчивого развития / Л.В. Мантатова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7: Философия. – 2003. – № 2. – С. 87-114.

Толстых В.И. Реформация духовная как ключевая проблема глобализации / В.И.Толстых // Людина і культура в умовах глобалізації: зб. наук. ст. – К.: ПАРАПАН, 2003. – С. 5-13.

Калюжный В.Н. Миры Николая Бердяева / В.Н. Калюжный // Бердяев Н.А. Дух и реальность / Н.А. Бердяев. – М.: АСТ; Х.: Фолио, 2003. – С. 3-22.

Калюжный В.Н. Николай Бердяев: от противоречивого характера к парадоксальной философии / В.Н. Калюжный // Бердяев Н.А. Диалектика божественного и человеческого / Н.А. Бердяев. – М.: АСТ; Х.: Фолио, 2005. – С. 3-12.

Аванесова Г.А. Духовный проект Н. Бердяева (опыт системного подхода к наследию) / Г.А. Аванесова, П.Е. Вахренева // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7: Философия. – 2005. – № 4. – С. 37-57.

Осіпов А.О. Духовні пошуки М. Бердяєва і актуальні проблеми становлення нової парадигми духовності / А.О. Осіпов // Метаморфози свободи: спадщина Бердяєва у сучасному дискурсі (до 125-річчя з дня народження М.О. Бердяєва): український часопис російської філософії. Вісник Товариства російської філософії при Українському філософському фонді. – 2003. – Вип. 1. – С. 213-216.

Наконечна О.П. Філософія як тип духовності / О.П. Наконечна // Метаморфози свободи: спадщина Бердяєва у сучасному дискурсі (до 125-річчя з дня народження М.О. Бердяєва): український часопис російської філософії. Вісник Товариства російської філософії при Українському філософському фонді. – 2003. – Вип. 1. – С. 458-463.

Бердяев Н.А. Дух и реальность / Н.А. Бердяев. – М.: АСТ; Х.: Фолио, 2003. – 679 с.

Бердяев Н.А. Диалектика божественного и человеческого / Н.А. Бердяев. – М.: АСТ; Х.: Фолио, 2005. – 623 с.

Бердяев Н.А. Смысл творчества: опыт оправдания человека / Н.А. Бердяев. – М.: АСТ; Х.: Фолио, 2004. – 678 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-09-07

Номер

Розділ

Відродження України: проблема історії, мови, культури