Передумови виникнення концесії в Україні: історико-правовий аспект

Автор(и)

  • Г С. Пілігрім Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна

Анотація

Мета. Проаналізувати історико-правові передумови виникнення концесії та визначити її значення в сучасних умовах економічного розвитку України.

Методика. Проведено дослідження процесу історичного розвитку концесії та концесійних правовідносин в Україні. Визначено головні періоди історико-правового розвитку концесійної діяльності. Проаналізовано й обґрунтовано економіко-правове значення концесії в сучасних умовах розвитку України.

Результати. Розвиток в Україні ринкових відносин обумовив появу нових і повернення до правових форм господарювання, що були раніше, до однієї з яких цілком обґрунтовано можна віднести концесійну діяльність. Історико-правовий аналіз розвитку концесійної діяльності в Україні дозволив виділити період Середньовіччя, для якого характерним є те, що концесії надавалися виключно у сфері надрокористування, які отримали назву гірничих концесій і мали односторонній (не договірний) характер та були результатом прояву волі лише монарха, мали силу закону й надавалися за актами публічної влади (зокрема, жалуваними грамотами), а тому відносини концесіонера і концесієдавця будувались на основі чіткої субординації (підпорядкування). Дореволюційний період (середина XIX століття - 1917 рік) характеризується тим, що в цей період реалізація концесій відбувалась як на загальнодержавному, регіональному, так і на муніципальному рівнях. Радянський період характеризувався існуванням переважно загальнодержавних концесій, оскільки, з одного боку, рішення про надання концесії приймав Головний концесійний комітет при РНК СРСР, а з іншого, концесії в той час мали на меті подолання економічної кризи та нарощування виробництва в різних галузях економіки країни, у зв’язку з чим концесіонерів допускали до тих сфер господарювання, які являли собою виключну монополію держави. Сучасний період розпочався з прийняття у 1992 році Закону України «Про іноземні інвестиції», передбачав можливість залучення іноземних інвестицій на концесійній основі. На кожному з цих етапів концесійні відносини мали, відповідно, односторонній характер гірничих концесій акцесорного типу надрокористування, односторонній характер гірничих концесій регального типу надрокористування та двосторонній характер гірничих концесій регального типу надрокористування. В умовах постійного пошуку джерел фінансування галузей народного господарства, законодавче запровадження наприкінці досвіду минулих років, інституту концесій (лат. concessio – дозвіл, поступка) є однією з найбільш вдалих спроб у майбутньому відновити та значною мірою пожвавити нормальний інвестиційний процес, що матиме позитивний вплив на економіку. Це допоможе залучити додаткові кошти у вигляді приватного капіталу на вирішення низки проблем державного значення.

Наукова новизна. Визначено основні етапи розвитку та напрями ключових змін у правовому регулюванні концесійних відносин.

Практична значущість. Практична значущість статті полягає у можливості використання визначених напрямів і сформульованих висновків для вдосконалення чинного законодавства України в сфері концесійних відносин.

Ключові слова: концесія, гірничі регалії, жалувані грамоти, дозвіл, поступка, договір концесії.

Посилання

Григоров О. Юридична еволюція концесійної діяльності: від Стародавнього Риму до початку XX століття / О. Григоров // Економіка. Фінанси. Право. – 1999. – № 11. – С. 35-37.

Медведєва Н. Історичні аспекти правового регулювання гірничої концесії / Н. Медведєва // Юридична Україна. – 2008. – № 6. – С. 85-91.

Ландау Б.А. Концесионное право Союза ССР / Б.А. Ландау. – М.: Глав-лит, 1925. – 74 с.

Новикова Е.В. О правах недропользователей по Уставу Горной Российской империи / Е.В. Новикова // Нефть. Газ и Право. – 2005. – № 3. – С. 22-23.

Удинцев В. Процессуальное право / В. Удинцев. – К.: Тип. Имп. ун-та св. Владимира В.И. Завадского, 1896. – 238 c.

Берлин С.И. Мировая практика финансово-правового регулирования в нефтяной промышленности / С.И. Берлин // Современные наукоемкие технологии. – 2005. – № 3. – С. 20-25.

Зельдина Е.Р. Специальный режим хозяйствования: теоретические вопросы и направления модернизации: монография / Е.Р. Зельдина. – Донецк: Юго-Восток, Лтд, 2007. – 327 с.

Халаимов В. Положительные стороны и недостатки передачи целостного имущественного комплекса предприятия в концессию / В. Халаимов // Юридичний радник. – 2006. – № 4 (12). – С. 13-18.

Бернштейн И.Н. Очерки концессионного права СССР / И.Н. Бернштейн. – М.-Л.: Госиздат, 1930. – 128 с.

Линник Л. Концессионные соглашения – одна из форм привлечения инвестиций / Л. Линник // Инвестиции в России. – 2002. – № 7. – С. 3-7.

Ратьковский И.С. История Советской России / И.С. Ратьковский, М.В. Ходяков. – СПб.: Лань, 2001. – 416 с.

Пузанова Г. Роль иностранного капитала для развития экономики СССР: историко-правовой аспект / Г. Пузанова // Юридический вестник. – 1999. – № 2. – С. 121-126.

Джабраилов Р.А. Хозяйственно-правовое обеспечение рационального использования коммунальной собственности города (на примере концессии): брошюра / Р.А. Джабраилов, Г.Д. Джумагельдиева. – Донецк: Юго-Восток, Лтд, 2007. – 52 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-09-07

Номер

Розділ

Відродження України: проблема історії, мови, культури