Типізація лиманів північно-західного Причорномор'я за рекомендаціями водної Рамкової Директиви ЄС

Автор(и)

  • Є. І. Газєтов Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • О. П. Конарева Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • І. Є. Солтис Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

Ключові слова:

Водна рамкова директива ЄС, типізація, лимани північно-західного Причорномор’я

Анотація

Мета. Типізація лиманів північно-західного Причорномор’я (ПЗП) згідно методологічних підходів Водної рамкової директиви ЄС по гідролого-морфометричним, гідрохімічним та генезисним характеристикам водних об’єктів. Методи. Порівняльно-географічний, узагальнення, кластерного аналізу. Результати. Аналізом параметрів 20-ох лиманів ПЗП: середньорічної солоності, коливання глибини, притоку прісної води, генезису водойм та площі водозбору, узятих із літературних джерел та власних досліджень співробітників Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, визначено п’ять груп водойм. При цьому, в групи об’єднані лимани з максимально подібними властивостями через урахування режиму водного балансу, походження водойм та їх гідрохімічного режиму. Для кожної групи лиманів створена коротка характеристика їх визначальних властивостей. Проведено порівняння виконаної типізації із аналогічною роботою по цих об'єктах. Висновки. Виділено п’ять типів лиманів у ПЗП: 1) лагунно-заплавні олігогалинні мілководні, без відкритого сполучення з морем; 2) полігалинні мілководні морські лагуни; 3) дуже витягнуті глибокі мезогалинні заплавні водойми; 4) естуарні лимани на великих річках з постійним зв'язком із морем; 5) заплавні мілководні гіпергалинні водойми, без природного сполучення з морем. Проведена типізація дає можливість використовувати сучасні програми моніторингу зразу для великих груп водойм у ПЗП, враховуючи європейський досвід у цьому напрямку.

Посилання

Актуальные проблемы лиманов северо-западного Причерноморья : [коллективная монографія] ; под ред. Ю. С. Тучковенко, Е. Д. Гопченко. Одесса : ТЭС, 2011. 224 с.

Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення // Зб. мат. всеукр. наук.-практ. конф. Одеса : ТЕС, 2012. 160 с.

Парр У. Пояснения по разработке типологии прибрежных и переходных водных объектов в соответствии с Водной рамочной директивой . Environmental Protection of International River Basins Project Publications : 2015. 35 с. URL: http://blacksea-riverbasins.net/en/node/890

Лиманы Северного Причерноморья./Полищук В. С. та інш. Киев : Наук. думка, 1990. 204 с.

Программа STATISTICA. URL: http://statsoft.ru/products/overview/

Северо-западная часть Чёрного моря: биология и екология; под ред. Ю. П. Зайцева, Б. Г. Александрова. Киев : Наук. думка, 2006. 701 с.

Соколов Е. В. Типизация лиманов северо-западного Причерноморья на основе гидролого-морфометрических характеристик // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту, сер. біол. 2015. № 1 (62). С. 49-56.

Старушенко Л. И., Бушуев С. Г. Причерноморские лиманы Одесщины и их рыбохозяйственной использование. Одесса : АстроПринт, 2001. 112 с.

Шуйский Ю. Д., Выхованец Г. В. Природа Причерноморских лиманов : [монография] Одесса : Астропринт, 2011. 276 с.

Diagnostic Report II (EMBLAS): Guiding Improvements in the Black Sea Monitoring System // Edited by Violeta Velikova. Environmental Monitoring in the Black Sea (EMBLAS EC-UNDP) Project Publications. 2015. 479 p. URL: http://emblasproject.org/wp-content/uploads/2015/02/diagnostic-report-2-feb-2015.pdf

Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the Community action in the field of water policy // European Communities. - 2000. – 133 р. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060

Guidance Document No 5: Transitional and Coastal Waters – Typology, Reference Conditions and Classification Systems// European Communities. 2003. 116 p. URL: http://www.waterframeworkdirective.wdd.moa.gov.cy/guidance.html

Technical Assistance for the Lower Dnister River Basin Management Planning. EuropeAid/120944/C/SV/UA // Project Completion report. Odessa : 2007. 73 p.

##submission.downloads##