Управління природно-заповідними територіями та об’єктами Харківської області на засадах екосистемного підходу

Автор(и)

  • Є. О. Варивода Національний університет цивільного захисту України, Ukraine

Ключові слова:

екосистемний підхід, природно-заповідні території та об’єкти, управління, екосистемні послуги, ландшафтно-екологічні дослідження

Анотація

Мета. Обґрунтування та формалізація необхідності управління природно-заповідними територіями
та об’єктами на засадах екосистемного підходу.
Методи.
Загальнонаукові методи (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, системний підхід) в рамках
концептуальної моделі «Рушійні чинники – навантаження – стан – вплив – реакція» (DPSIR).
Результати. Проаналізовано передумови реформування системи управління природно-заповідними територіями
та об’єктами в контексті вимог Порядку денного в галузі розвитку на період до 2030 року.
 Охарактеризовано стан та особливості функціонування природно-заповідного фонду Харківської області.
Висновки. Визначено необхідність запровадження сучасних методологічних підходів з метою з’ясування проблем,
 які стоять перед природно-заповідним фондом для прийняття управлінських рішень на засадах оцінки екосистемних послуг.

Біографія автора

Є. О. Варивода, Національний університет цивільного захисту України

канд. геогр. наук., доц.

Посилання

Про екологічну мережу України : закон України від 24 червня 2004 р. № 1864-IV // Вiдомості Верховної Ради України. 2004. № 45. Ст. 502.

Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки : закон України від 21 вересня 2000 року № 1989-ІІІ // Вiдомості Верховної Ради України. 2000. N 47. Ст. 405.

Про ратифікацію Європейської ландшафтної конвенції : закон України від 7 вересня 2005 р. № 2831-IV // Вiдомості Верховної Ради України. 2005. № 51. Ст. 547.

Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики до 2020 року : закон України від 21 грудня 2010 року № 2818-ІV // Вiдомості Верховної Ради України. 2011. N 26. Ст. 218.

Measurement, Collaborative Learning and Research for Sustainable Use of Ecosystem Services: Landscape Concepts and Europe as Laboratory [Text] / Per Angelstam, M. Grodzynskiy, K. Andersson et al. URL: http://www.academia.edu/ 11288854/Measurement_Collaborative_Learning_and_Research_for_Sustainable_Use_of_Ecosystem_Sevies_Landscape_Concepts_and_Europe_as_Laboratory

Черваньов І.Г. , Бортник Л.М., Грищенко Н.В. Природный капитал как предмет инвайронментальной экономики и фактор конструктивного природопользования // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. 2013. № 38(1049). С. 220–229.

Андреева Н.Н. , Поляничко Е.В. Анализ потенциала и перспектив внедрения платы за экосистемные услуги в рекреационно-туристической сфере Украины // Економічні інновації : зб. наук. пр. – Одеса: ТРЕЕД НАН України. 2013. Вип. 54. С. 7–18.

Дегтярь Н.В. Сучасні методи економічної оцінки екосистемних послуг [Текст] / Н.В. Дегтярь // Ефективна економіка. – 2012. URL: www.economy.nayka.com.ua

Загвойська Л.Д. Концептуалізація послуг екосистем у сучасному еколого-економічному дискурсі // Наукові праці Лісівничої Академії Наук України. 2013. Вип. 11. С. 178-185.

Мішенін Є.В., Олійник Н.В. Розвиток ринку екосистемних послуг як напрямок посткризового зростання економіки України // Механізми регулювання економіки. 2010. № 3, Т. 3. С. 104–116.

Мішенін Є.В., Дегтярь Н.В. Економіка екосистемних послуг: теоретико-методологічні основи // Маркетинг і менеджмент інновацій. 2015. № 2. С. 243–257.

Соловій І.П., Монастирська Л.Ф., Полеха Б.Б. Порівняльна оцінка послуг лісових екосистем у різних регіонах України // Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 196. С. 79–85.

Соловій І.П. Трактування ключових термінів концепції послуг екосистем з огляду на еколого-економічні дослідження ландшафтів // Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 9. С. 174–178.

Сотник І.М., Горобченко Т.В. Методичні підходи до оцінки інтегрального ресурсо-соціо-екосистемного ефекту від використання екосистемних послуг // Вісник СумДу. Серія: Економіка. 2012. № 4. С. 5–11.

Петрович О.З. Полезахисні лісосмуги в контексті впровадження концепції екосистемних послуг // Экосистемы, их оптимизация и охрана. 2014. Вып.11. С. 42–49.

Millenium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Wellbeing: Synthesis, Island Press, Washington DC, 2005. URL: http://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf

Environmental indicators: Typology and overview. URL: http://www.eea.europa.eu/publications/TEC25

Екологічний паспорт Харківської області за 2015 рік. URL: http://www.menr.gov.ua/protection/protection1/kharkivska

Варивода Є.О. Конструктивно-географічні основи розвитку природоохоронних територій засобами СЕО (на прикладі Зміївського, Балаклійського та Ізюмського районів Харківсь-кої області // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Еко-логія». 2014. № 849. С. 55–60.

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року : постанова Кабінету Міністрів України від 6 сер-пня 2014 року № 385. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF

Клімов О.В., Клімов Д.О., Гайдріх І.М. Проблеми розвитку заповідної справи у Харківській області . URL: www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv

##submission.downloads##