Просторові особливості управління ТПВ в системі «місто-приміська зона»

Автор(и)

  • Г. В. Тітенко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна
  • С. М. Широкоступ Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

Ключові слова:

тверді побутові відходи, місто, приміська зона, критерії, показники, екологічний менеджмент території

Анотація

Мета. Встановити залежність утворення несанкціонованих звалищ твердих побутових відходів з просторовими особливостями та соціально-економічними факторами. Методи. Польові, статистична обробка даних. Результати. В результаті проведення інвентаризації звалищ відходів, що відносяться до смт. Бабаї та с. Затишне виявлено 23 об’єкти. Кожний об’єкт проаналізовано відповідно до низки критеріїв, які розроблені для оптимізації процесів накопичення та видалення відходів в приміських зонах. На основі аналізу всі об’єкти класифіковано та об’єднано в групи за рядом спільних ознак. Проведений аналіз та класифікація звалищ дають змогу дати чітку прив’язку об’єктів до просторових особливостей, в межах яких вони були сформовані. Окрім цього, аналіз соціально-економічної складової дає уявлення про контекст утворення звалищ, особливості їх подальшого росту та морфологічний склад. На основі проведеного аналізу виділяється чотири зони ризику утворення та розвитку несанкціонованих звалищ відходів. Зони ризику виділяються на підставі кількості утворених звалищ, їх площі та особливостей динаміки зростання. Висновки. Виділені зони ризику утворення та росту несанкціонованих звалищ дають можливість побудови ефективної системи екологічного менеджменту та програми санітарного очищення територій. Прив’язка звалищ до просторових особливостей та соціально-економічних факторів дає змогу прогнозування та подальшого контролю, що буде направлений на зупинення утворення нових об’єктів. Важливим в даному підході є поняття «індивідуальності» населених пунктів, оскільки визначені зони ризику для одної групи населених пунктів, може бути неактуальним для наступного територіального кластеру управління.

Біографія автора

Г. В. Тітенко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

канд. геогр. наук, доц.,

Посилання

Джекобс Д., Смерть и жизнь больших американських городов/ пер. С англ. М: Новое издательство. 2011. 460 с.

Перцик Е.Н. Геоурбанистика : учебник для студ. высш. учеб. заведений . М. : Издательский центр «Академия», 2009. 432 с.

Безлюбченко О.С., Завальний О. В., Черноносова Т. О. Планування і благоустрій міст : навч. посібник. для студентів усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво», Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х. : ХНАМГ, 2011. 191 с.

Наказ Міністерства будівництва, архітектури та ЖКГ України від 05.04.07 № 121 «Правила з технічної експлуатації полігонів твердих побутових відходів». URL: http://www.uazakon.com/documents/date_6s/pg_gewcov.htm

Краснянский М.Е. Утилизация и рекуперация отходов. Харьков: Бурун Книга, 2007. 265с.

Державні санітарні правила та норми ДСанПіН 2.2.7. 029-99. URL: http://dei.gov.ua/menyu-4/2012-01-22-11-28-44/1298-sanpin-gigiyena.html

Державні будівельні норми України. Проектування. Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування. ДБН В.2.4-2 2005. URL: http://profidom.com.ua/v-2/v-2-4/1703-dbn-v-2-4-2-2005-poligoni-tverdih-pobutovih-vidkhodiv-osnovni-polozhenna-projektuvanna

Любешкина Е. Г. Твердые бытовые отходы. Проблемы и решения. Ресурсосберегающие технологии : Экспресс-Информ. ВИНИТИ. 2002. № 24. С. 3-7.

Пинаев В. Е. Проблемы загрязнения окружающей среды твердыми отходами. Вестн. Моск. ун-та. Сер. 6, Экономика. 2003 . №4. С. 92-106.

Плаксицкая И. П. (Кремнева И. П.). Косинова И. И. Классификация полигонов отходов и экологическая безопасность территории. Экология ЦЧО РФ . 2008 . № 1-2. С. 54-62.

Гуман О. М. Экологический мониторинг на полигонах твердых бытовых и промышленных отходов. Записки Горного института. Проблемы современной инженерной геологии. Санкт-Петербург, 2003. С.58-60.

Кахнич П.Ф., Причинно-наслідкові зв’язки землекористувань з екологічною ситуацією в приміських зонах. Інженерна геодезія. 2003. Вип. № 49. С.141-151.

Кахнич П.Ф., Основні принципи формування та оцінки приміських територій. Вісник НУВГП . Рівне: НУВГП, 2006. №1. С.194-200.

Кахнич П.Ф., Формування приміських територій крупних та великих міст. Праці міжн. конф. “Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища”.Алушта. 2005. С.102-107.

Тітенко Г.В., Широкоступ С.М., Підходи до вирішення проблеми видалення твердих побутових відходів в системі екологічного менеджменту територій. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2017 . №1-2 (27) С. 136-142.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-29