Впровадження Директив ЄС для вирішення проблеми азотного забруднення атмосферного повітря в Україні

Автор(и)

  • С. В. Мединец Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5980-1054
  • В. І. Медінець Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • Н. В. Ковальова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • І. Є. Солтис Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

Ключові слова:

забруднення атмосфери, якість повітря, азотне навантаження, Директиви ЄС, моніторинг, агрогосподарча діяльність,

Анотація

Мета. Аналіз вимог законодавства ЄС у вирішенні проблеми азотного навантаження на атмосферне повітря з урахуванням впровадження відповідних Директив ЄС в Україні за умовами Угоди про асоціацію з ЄС. Результати. Проведено огляд законодавчо-правової бази України та керуючих документів ЄС щодо якості атмосферного повітря, його моніторингу, контролю викидів, впровадженню запобіжних мір у відношенні до емісій азотовмісних сполук. Проаналізовано недоліки існуючої відповідної законодавчої бази в ЄС. Показано, що імплементація проаналізованих Директив в Україні гальмується внаслідок відсутності активних дій щодо гармонізації чинного та прийняття нового необхідного законодавства. Проведений аналіз стану національної законодавчої бази стосовно проблеми азотного навантаження показав, що вона зараз практично відсутня в Україні. Для ефективного  впровадження в Україні директив ЄС, які регламентують вимоги до якості атмосферного повітря, необхідно насамперед розробити відповідне національне законодавство, створити практично нову комплексну систему об’єктивного контролю та моніторингу вмісту азотних та інших сполук в атмосферному повітрі та емісій  від основних джерел. Запропоновано для підвищення обізнаності населення, науковців та користувачів проводити семінари з фермерами, представниками промисловості та населенням для підвищення свідомості щодо шляхів зі скорочення азотного навантаження на екосистеми та уникнення погіршення ситуації в найближчому майбутньому. Показано, що для успішного впровадження діючих керуючих документів ЄС і планування реальних заходів треба використовувати екосистемний підхід з урахуванням особливостей біогеохімічних циклів азоту в різних екосистемах з обов’язковим централізованим контролем спеціально створеної міжвідомчої Агенції, яка повинна забезпечувати комплексний підхід та до складу якої повинні бути залучені  представники різних міністерств та провідні вчені. Висновки. Запропоновано розробити дорожні карти щодо законодавчого забезпечення впровадження кожної з директив ЄС, які визначають вимоги до систем моніторингу і оцінки якості атмосферного повітря та емісії сполук азоту в атмосферу від різних джерел, насамперед з агросектору, транспорту та енергетики. Україна має потенційний шанс уникнути помилок ЄС та реалізувати впровадження з урахуванням сучасних знань про особливості біогеохімічних циклів азоту в різних екосистемах.

Біографії авторів

С. В. Мединец, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

д-р прир. наук

В. І. Медінець, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

канд. фіз.-мат. наук, с.н.с.

Н. В. Ковальова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

канд. біол. наук, с.н.с.

Посилання

The European Nitrogen Assessment: Sources, Effects and Policy Perspectives. 2011. M.A. Sutton (ed.), C.M. Howard (ed.), J.W. Erisman (ed.) et al., 664 p., Cambridge University Press, Cambridge.

Медінець С.В., Медінець В.І., Моклячук Л.І., Уткіна К.Б., Говард Л., Саттон М.А. Створення системи оцінки азотного навантаження а бусейні Дністра . Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Екологія». 2017. № 16. С. 123-131.

Ковальова Н. В., Медінець В. І., Медінець С. В., Конарева О. П., Солтис І.Є., Газєтов Є.І. Трофічний статус дельтових озер Дністра у 2006-2017 рр. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Екологія», 2018. Вип. 18. С. 30-41.

Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe. – European Commission, 2008. 44 p.

Directive 2010/75/EС of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and control). – European Commission, 2010. 103 p.

Directive (EU) 2016/2284/EC of the European Parliament and of the Council of 14 December 2016 on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants, amending Directive 2003/35/EC and repealing Directive 2001/81/EC. – European Commission, 2008. 44 p.

Водна рамкова директива ЄС 2000/60/ЕС. Київ, 2006. 240 с.

Council Directive of 12 December 1991 concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources (91/676/EEC). European Commission, 1991. 8 p.

Медінець С.В., Медінець В.І., Ковальова Н.В., Солтис І.Є. Аналіз вимог директив ЄС щодо їх використання у вирішенні проблеми азотного забруднення атмосферного повітря // Зб. тез доп. XXI міжнар. наук.-практ. конф. «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво − 2018» 18-20 квітня 2018 р. м. Харків. 2018. С. 150-153. ISBN 978-966-285-503-6.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. – Європейська комісія, 2014. 282 с.

Information concerning the entry into force of the Association Agreement between EU and Ukraine. European Commission, 2017. – 1 p. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ ?uri=uriserv:OJ.L_.2017.193.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2017:193:TOC

Охорона довкілля в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС . Доповідь Платформи громадського суспільства Україна-ЄС. Брюссель, 18 травня 2017 р. Київ. 2017. 89 с.

Конституція України: Закон України від 25 червня 1991 р. № 1264-ХІІ «Про охорону навколишнього природного середовища». Відомості Верховної Ради України. 1991. № 41. с. 546.

Конституція України: Закон України від 16 жовтня 1992 р. № 2707-ХІІ «Про охорону атмосферного повітря». Відомості Верховної Ради України. 1992. № 50. с. 678.

Мінприрода: Наказ від 27 червня 2006 р. № 309 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 серпня 2006 р. за № 912/12786. 11 с.

ДСТУ 4276-2004: Норми і методи вимірювання димності відпрацьованих газів автомобілів з дизелями або газодизелями. Київ. 2004. 8 с.

ДСТУ 4277-2004: Норми і методи вимірювань вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів з двигунами , що працюють на бензині або газовому паливі. Київ. 2004. 8 с.

ГСТУ 32.001-94: Викиди забруднюючих речовин з відпрацьованими газами тепловозних дизелів (зі змінами від 25.05.2015). Київ. 2015. 5 с.

Кабінет Міністрів України: Постанова від 9 березня 1999 р. № 343 «Про затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» . Київ. 1999. 5 с.

Мінприроди: Екологічний моніторинг довкілля. Функціонування державної системи моніторингу довкілля (публікація від 12 квітня 2017 р.). URL:https://menr.gov.ua/content/ekologichniy-monitoring-dovkillya.html.

Конституція України: Закон України від 21 грудня 2010 р. № 2818-VІ «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року». Відомості Верховної Ради України. 2011. № 26. с. 218.

Кабінет Міністрів України: Розпорядження від 25 травня 2011 р. № 577-р «Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки». Київ. 2011. 7 с.

Мінприрода: проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року». 2017 р. URL: https://menr.gov.ua/files/docs/Proekt/proekt_zakony_11_09_2017.pdf

Directive 2004/107/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 relating to arsenic, cadmium, mercury, nickel and polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air. European Commission, 2004. 14 p.

Кабінет Міністрів України: Розпорядження від 31 травня 2017 р. № 616-р «Про схвалення Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища». Київ. 2017. 7 с.

Кабінет Міністрів України: Розпорядження від 23 травня 2018 р. № 353-р. «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища» . Київ. 2018 . 7 с.

Мінприрода: Наказ від 30 липня 2001 р. № 286 «Про затвердження порядку визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі» . Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2001 р. за № 700/5891. 21 с.

«ПЛАН ЗАХОДІВ з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони». Затверджено Постановою КМУ від 25 жовтня 2017 р. № 1106. Київ. 2017 . 973 с.

Кабінет Міністрів України: Постанова від 25 жовтня 2017 р. № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» . Київ. 2017. 6 с.

МВС: Наказ від 28 лютого 2018 р. № 154 «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу за

вмістом миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю та полі циклічних ароматичних вуглеводнів в атмосферному повітрі» . Київ. 2018 . 8 с.

Directive 2008/1/EС of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 concerning integrated pollution prevention and control. European Commission, 2008. 22 p.

Міненерговугілля: «Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок». Схвалено розпорядженням Кабінета Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 796-р. 2017 р. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245255506

Кабінет Міністрів України: Розпорядження від 8 листопада 2017 р. № 796-р «Про Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок» . Київ. 2017. 2 с.

Framework code for good agricultural practice for reducing ammonia emissions. UNECE [Electronic resource]. – United Nations Economic Commission for Europe, 2015. 32 p.

CLRTAP. Convention on long-range transboundary air pollution [Electronic resource]. – United Nation Economic Commission for Europe, 1979. 7 p. URL: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/ full%20text/1979.CLRTAP.e.pdf

EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016. Technical guidance to prepare national emission inventories. EEA Report No 21/2016, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016, 28 p.

Decision 2012/10/EC. Adoption of Guidance document on national nitrogen budgets (ECE/EB.AIR/113/Add 1). [Electronic resource]. European Commission, 2012. 1 p. URL:https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/ documents/2012/EB/Decision_2012_10.pdf

Ritson , C. and Harvey , D. (eds.). The Common Agricultural Policy . CAB International. Wallingford, UK, 1997. 440 p.

Romstad, E. , Simonsen, J. and Vatn, A. Controlling Mineral Emissions in European Agriculture: Economics, Policies and the Environment . CAB International. Wallingford, UK, 1997. 292 p.

Методичні рекомендації зі скорочення викидів аміаку з сільськогосподарських джерел на основі Рамкового кодексу належної сільськогосподарської практики зі скорочення викидів аміаку ЄЕК ООН. (Під ред. Моклячук Л.І., Жукорського О.М. та ін.) К., 2016. 31 с.

Medinets S., Skiba U., Rennenberg H., Butterbach-Bahl K. A review of soil NO transformation: associated processes and possible physiological significance on organisms. Soil Biology and Biochemistry. 2015. № 80. P. 92-117. doi:10.1016/j.soilbio.2014.09.025.

Medinets S., Gasche R., Skiba U. et al. The impact of management and climate on soil nitric oxide fluxes from arable land in the Southern Ukraine. Atmospheric Environment. 2016. № 137. P. 113-126.

Мединец C.В. Результаты атмосферно-химических исследований парникових газов N2O и CH4. Вісник одеського національного університету.Сер.: Географічні та геологічні науки. 2014. T. 19, № 3 (22). C. 79-87.

Rees R. M., Augustin J., Alberti G., Ball B. C., Boeckx P., Cantarel A., Castaldi S., Chirinda N., Chojnicki B., Giebels M., Gordon H., Grosz B., Horvath L., Juszczak R., Klemedtsson A. K., Klemedtsson L., Medinets S., Machon A., Mapanda F., Nyamangara J., Olesen J., Reay D., Sanchez L., Sanz Cobena A., Smith K. A., Sowerby A., Sommer M., Soussana J. F., Stenberg M., Topp C. F. E., van Cleemput O., Vallejo A., Watson C. A. and Wuta M. Nitrous oxide emissions from European agriculture; an analysis of variability and drivers of emissions from field experiments. Biogeosciences. 2013. №10. Р. 2671–2682.

Sutton M. A., Howard C. M., Nemitz E. et al. Effects of Climate Change on Air Pollution Impacts and Response Strategies for European Ecosystems / European Commission. 2015. 212 p. URL: http://cordis.europa.eu/docs/results/282/282910/final1-eclaire_final_report_one_file.pdf.

UNEP-GEF Project International Nitrogen Management System (INMS) /URL: http://www.inms.international/

##submission.downloads##