Шляхи підвищення ефективності землекористування при веденні особистого селянського господарства

Автор(и)

  • О. О. Гололобова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Ukraine
  • Ж. В. Масовець Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Ukraine

Ключові слова:

томати, перець солодкий, позакореневе підживлення, важкі метали, кремнієві добрива, економічна ефективність,

Анотація

Мета. Вивчення агроекологічної ефективності застосування кремнієво-калійного позакореневого підживлення овочевих культур на фоні мінеральної та органічної систем добрива. Методи. Польовий, хімічний аналіз, статистичний. Результати. Вміст хімічних елементів (Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn,) в ґрунті в жодному з варіантів досліду не перевищував гранично допустиму концентрацію. Аналіз даних урожаю за 2016-2018 рр. показав достовірну прибавку врожаю томатів та перцю солодкого на фоні внесення органічних добрив та подвійного позакореневого підживлення: в 2016 році максимальна прибавка врожаю на даному варіанті складає 13,2 т/га для томатів та 5,2 т/га для перцю солодкого; в 2017 році для томатів – 11,1 т/га та 7,8 т/га для перцю солодкого; в 2018 році для томатів – 13,8 т/га та 7,8 т/га для перцю солодкого. Аналіз якості врожаю томатів та перцю солодкого в 2016-2018 рр. показав, що ні в одному із зразків вміст важких металів не перевищує гранично допустиму концентрацію. Розрахунки економічної ефективності врожаю за 2016-2018 рр. визначили, що кожен із застосованих агроприйомів (подвійна позакоренева обробка кремнієво-калійним добривом; внесення мінеральних добрив N60P40K60;N60P40K60 та дві позакореневих обробки кремнієво-калійним добривом; внесення напівперепрілого гною 30 т/га; внесення напівперепрілого гною 30 т/га та дві позакореневих обробки кремнієво-калійним добривом) має позитивний показник економічної ефективності в порівнянні з контрольною ділянкою. Найбільший рівень економічної ефективності для томатів та перцю солодкого в середньому за три роки досліду отримано на дослідній ділянці із внесенням напівперепрілого гною в дозі 30 т/га та подвійним позакореневим підживленням кремнієво-калійними добривами. Висновки. Встановлено, що подвійне позакореневе підживлення на фоні органічної та мінеральної системи добрив є дієвим прийомом підвищення ефективності землекористування при веденні особистого селянського господарства. Результатом застосування даного прийому є якісна та безпечна продукція.

Біографія автора

О. О. Гололобова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

канд. с-г. наук, доц.

Посилання

Про особисте селянське господарство: Закон України від 17.11.2005 р. № 191-VIII.. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/742-15 (дата звернення 27.10.2018)

Пояснювальна записка до проекту Закону України « Про внесення змін до статті 7 Закону України «Про особисте селянське господарство» (щодо розширення прав членів особистих селянських господарств)» URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GG34668A.html

Веклич О. Экологический фактор формирования конкурентоспособной рациональной экономики. Экономика Украины. 2005. № 12. С. 65-72.

Балюк С. А., Ладних В. Я., Воротинцева Л. І., Недоцюк О. А., Верніченко Г. А.Оцінка стійкості агроландшафтів і ґрунтів до впливу зрошення. Харків, 2013. 48 с.

Бочарникова Е. А., Матыченков В. В., Матыченков И. В. Кремниевые удобрения и мелиоранты: история изучения, теория и практика применения. Агрохимия. 2011. № 7. С. 84 -96.

Козлов А. В., Куликова А. Х., Яшин Е. А. Роль и значение кремния и кремниесодержащих веществ в агроекосистемах. Вестник Мининского университета. 2015. № 2. URL: https://vestnik.mininuniver.ru/jour/article/view/55

Матыченков В. В. Роль подвижных соединений кремния в растениях и системе почва растение: автореф. дисс. докт. биол. наук. Пущино, 2008. 34 с.

Матыченков И. В. Взаимное влияние кремниевых, фосфорных и азотных удобрений в системе почва-растение : дис. канд. біол. наук : 06.01.04. Москва, 2014. 136 с.

Гололобова О. О., Телегіна Н. Є., Толстякова В. В. Дія кремнієво-калійного листового підживлення на вміст біогенних елементів та детокс-ефект в міських зелених насадженнях. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2015. №3-4. С. 103-109

Купчик Е. Ю. Определение содержания тяжелых металлов в овощах и фруктах, произрастающих в пределах влияния коммунального предприятия / Економічний простір регіону в інтеграційній стратегії розвитку: колективна монографія / під заг.ред. М.П. Бутка. Київ: Кондор-Видавництво, 2016. С. 372-378.

Гололобова О. О., Кравченко Н. Б., Масовець Ж. В. Еколого-економічна оцінка сучасних прийомів вирощування овочевої продукції. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2017. № 1-2. С. 95-105

ДСТУ4287-2004 Якість ґрунту. Відбирання проб. [Чинний від 2005-07-01]. Вид. офіц. Київ: Держспоживстандарт України, 2005. 5 с.

ГОСТ 26929-94. Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов. [Действительный от 1996-01-01]. Изд. оф. Москва: Стандартинформ, 2010.

ДСТУ 4770.1 - 9:2007. Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук марганцю (цинку, кадмію, заліза, кобальту, міді, нікелю, хрому, свинцю) в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії. [Чинний від 2009-01-01]. Вид. офіц. Київ: Держспоживстандарт України, 2005. 117 с.

Галушкіна Т.П. Економіка природокористування: навч. посіб. Харків: Бурун Книга, 2009. 480 с.

Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: підручник / за заг. ред.. д.е.н., проф. Л.Г.Мельника та к.е.н., проф. М.К.Шапочки. Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. 759 с.

Детоксикація важких металів у ґрунтовій системі. Методичні рекомендації. Укладачі: д. с.-г. н., професор Фатєєв А. І.; к. с.-г. н., ст. н. с. Самохвалова В. Л. Харків: КП «Міськдрук», 2012. 70 с.

ГОСТ 17.4.3.06-86. Охрана природы. Почвы. Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ. [Действительный от 1987-07-01]. Изд. оф. Москва: Стандартинформ, 2008.

Гуцуляк В. М. Ландшафтно – геохімічна екологія. Ч.: Рута, 2001. 248 с.

Перепелиця О. Г. Екохімія та ендоекологія елементів. Довідник з екологічного захисту. Київ: НУХТ, 2004.736 с.

Ганчук В. Д., Христіансен М. Г., Бутенко О. М., Біла Г. М та ін. Моніторинг нітратів та заходи щодо їх зменшення у рослинній продукції. Восточно-европейский журнал передовых технологий. 2012. № 6(60). С. 47-49.

Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) : 5-е изд., доп и перераб. Москва : Агропромиздат, 1985. 351 с.