Досвід вирішення соціальних питань за кордоном (на прикладі фермерської практики)

Автор(и)

  • Г. В. Федорова Одеський державний екологічний університет, Україна

Ключові слова:

хімія, біогеохімія, екологічна освіта, природничі науки, компетентність, рівні вищої освіти, годинне навантаження,

Анотація

Мета. Огляд історії викладання нормативної дисципліни «Хімія з основами біогеохімії» та вибіркових хімічних дисциплін при підготовці фахівців зі спеціальності 101 «Екологія» з метою 1) звернути увагу до сучасного стану годинного навантаження природознавчих дисциплін хімічного напрямку, що складають базис для підготовки освіченого фахівця-еколога, та 2) пошуку шляхів поліпшення внеску хімічної складової у вищу екологічну освіту в умовах реформування вищої школи України. Методологічні підходи. Конкретизація, аналіз, синтез, розкриття причинно-наслідкових зв’язків з декларативним напрямом системних досліджень. Результати. У хронологічному порядку проведено аналіз викладання нормативної та вибіркових хімічних дисциплін з 1999 по 2018 рр. для  спеціальності 101 «Екологія». Показано корисність і важливість хімічної підготовки для формування, як спеціальних, так і інтегрованих компетентностей екологів; висловлюється тривога за третинне скорочення навантаження на нормативну дисципліну «Хімія з основами біогеохімії» і сумнів ефективності її засвоєння здобувачами вищої освіти за цих умов. Пропонуються шляхи вирішення проблеми, що виникла, через зміну підходу у класичному викладанні хімії в реальній обстановці. Висновки. У реаліях сьогодення скорочення викладання дисциплін хімічного змісту та усунення них з навчальних програм є невиправданим і регресивним. З підвищенням техногенного навантаження на біосферу необхідність у поширенні та покращенні хімічних знань є очевидною. Для набуття компетентностей, що вимагаються, як варіанти пропонуються введення блок-дисциплін хімічно-екологічного напрямку, хіміко-аналітичних спецкурсів, проведення презентацій та майстер-класів. Саме біогеохімія з її природознавчою інформативністю і прикладною складовою здатна надати фахівцю-екологу сучасний світогляд, професійний кругозір та необхідну компетентнісну значимість.

Біографія автора

Г. В. Федорова, Одеський державний екологічний університет

канд. хім. наук, доц.

Посилання

Койнова І.Б. Нові підходи до екологічної освіти в Україні. Вісник Харківського Hаціонального універ-ситету імені В.Н. Каразіна. Cерія Екологія, 2017 (16), 150-154.

Некос А.Н., Цехмістрова Ю.В. Компетентнісний підхід особисто-орієнтованого напряму при викла-данні екології в середніх навчальних закладах. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 2016. № 1-2 (25), 88-93.

Рудь М.В. Компетентнісний підхід в освіті. Вісник Львівського Hаціонального університету. Серія : Педагогічна, 2006 (21, ч. 1), 73-81.

UR Bologna Seminar Using Learning Outcomes. Edinburg, 1-2 July 2004. URL: www.bologna-bergen2005.no

Галузевий стандарт вищої освіти (ГСВО) МОН України. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра. Видання офіційне : Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 2011. 41 c.

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-VII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/lows/show/1556-18/

Project Tuning Educational Structures in Europe (TUNING). URL: www.unideusto.org/tuningeu/

Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти. Наказ Міністерства освіти і нау-ки України №600 від 01 червня 2017 р. –URL: https://mon. gov.ua>app>vishcha-osvita

Стандарт вищої освіти України. Наказ МОН України №1076 від 04.10.2018 р. Видання офіційне: Міні-стерство освіти і науки України, Київ, 2018. URL: Список НПА https://www.mon.gov.ua>npa або https://www.mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5bb/ 626/82a/5bb62682ac919819553374

Федорова Г.В. Біогеохімія : навч. посібник. Одеса : ТЕС, 2015. С.16-23. (284.)

University of Copenhagen. URL: https://www.studies.ku.dk/masters/water-and-enviroument/program/ structure

Highest ranking unis for Environmental Science degree United-Kingdom. URL: https://www.whatuni.com>search> subject

University of Southampton. URL: https://www.southampton.ac.uk або http://www.il.ru/higher/university/38

University of Nova Horica (Slovenia). URL: http://www.ung.si/en/study/school-of-environmental-sciences/faculty

ETH Zurich/ URL: http://www.usnews.com>education>

University of Lund (Sweden). URL:

https://www.lunduniversity.lu.se

University of Davis (USA). URL: https://www.uc.davis.edu/interest-groups/agriculturel-and-environmental-sciences-graduate-programs

University of East Anglia (Great Britain). URL: http://www.uea.ac.uk/env/courses/bsc-environmental-earth-sciences.underground-degrees

University of Oregon (USA)/ URL: chemoc.coas.oregonstate.edu

University of Wisconsin-Madison (USA). URL: www.biogeochem.engr.wisc.edu

Казанский федеральный университет (РФ). URL: https://edu.kpfu.ru

Добровольский В.В. Основы биогеохимии. М. :

Издательский центр «Академия», 2003, 342.

Радиоэкология – программа профиля бакалавриата 1.05.03.06 Экология и природопользование. URL: msk.postupi.online>programma/748

Естественные науки | Специальности бакалавриата | Статьи и обсуждение вопросов образования Казахстана | Образовательный сайт Казахстана | Еnt 2017 URL: https://www.google.com/search?q=testent.ru>publ>estestvennye_nauki