Морфодинамічний ландшафтний аналіз території (на прикладі ділянки дослідження мішанолісових комплексів Лівобережної України)

Автор(и)

  • В. В. Удовиченко Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Ключові слова:

морфодинамічний аналіз, метод пластики рельєфу, позиційно-динамічна структура, горизонтальні зв’язки, ландшафт, ландшафтне планування,

Анотація

Мета. Морфодинамічний ландшафтний аналіз території (на прикладі ділянки дослідження мішанолісових комплексів Лівобережної України) для потреб дослідження позиційно-динамічної структури території та цілей подальшого впровадження інструментарію ландшафтного планування . Методи. Аналіз та синтез, картографічний, графічне моделювання, порівняльно-географічний Результати. Відображено сутність методу морфодинамічного аналізу та пластики рельєфу, які виявляють продуктивність у своєму застосуванні щодо вивчення рис позиційно-динамічної структури території дослідження. Означено критерії виділення й розуміння морфодинамічних елементів такої структури, представлено результати їх картографічного моделювання на прикладі ділянки дослідження мішанолісових ландшафтних комплексів Лівобережної України. Результати останнього доповнено графічним моделюванням й створенням орграфу території у відповідності до теорії графів. Окремо звернено увагу на можливості використання отриманих результатів для потреб обґрунтування й розробки заходів з ландшафтного планування території. Висновки. Виділені шляхом графічного моделювання та картографування «активні» й «критичні точки» парадинамічного району можуть бути використані в якості постів контролю за динамічними зв’язками між геосистемами.

Біографія автора

В. В. Удовиченко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

канд. геогр. наук, доц.

Посилання

Агаркова-Лях И.В. Парагенетические ландшафтные комплексы береговой зоны моря (на примере черноморского побережья Крыма): дис. … канд. геогр. наук: 11.00.01 . Симферо-поль, 2006. 205 с.

Брагин П.Н. Морфодинамический анализ топологии ландшафта как базовая операция ландшафтного планирования. Автореф. … канд. геогр. наук. / П.Н. Брагин. – Ярославль, 2005. [Електронний ресурс]. URL: http://earthpapers.net/morfodinamicheskiy-analiz-topologii-landshafta-kak-bazovaya-operatsiya-landshaftnogo-planirovaniyaю (Дата звернення 02.09.2015).

Воровка В.П., Гришко С.В. Старобердянський ліс як лісокультурний парадинамічний ландшафт // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна, №1147. Серія Екологія. Вип. 12. 2015. С. 84-90.

Воровка В. Становлення, розвиток і зміст поняття «парадинамічна ландшафтна система» в географії // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: географія. Тернопіль: СМП «Тайп». №1 (Вип. 40). 2016. С. 4-9.

Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології: Підручник. К.: Либідь, 1993. 224 с.

Гродзинский М.Д., Шищенко П.Г. Ландшафтно-экологический анализ в мелиоративном природопользовании К.: Либідь, 1993. 224 с.

Гродзинський М.Д. Пізнання ландшафту: місце і простір. Монографія. У 2-х томах К.: «ВПЦ «Київський університет»«, 2005. Том І. 431 с.

Данева М. Парагенетични ландшафтни комплекси и тяхната динамика . // Проблемы на географията. – София, 1978. – №4.

Карта распространения экзогенных геологических процессов территории Украины (М-б 1:500 000) / Гл. ред. Н.М. Гавриленко. К.: ГГП Геопрогноз, 1995.

Ласточкин А. Н. Морфодинамический анализ . Ленинград: Недра, 1987. 256 с.

Ласточкин А. Н. Морфологическая основа систематики и картографирования контролируемых рельефом компонентов ландшафта. // Известия Академии Наук СССР. Серия Географическая, 1991. №3. С. 7-18.

Ласточкин А. Н. Системно-морфологическое основание наук о Земле (геотопология, структурная география и общая теория геосистем). СПб.: Изд-во НИИХ СПбГУ, 2002. 762 с.

Мильков Ф. Н. Физическая география: современное состояние, закономерности, проблемы: монография. Воронеж: ВГУ, 1981. 400 с.

Философов В.П. Основы морфометрического метода поисков тектонических структур. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1975. 232 с.

Червяков В.А. Концепция поля в современной картографии / В.А. Червяков. – Новосибирск: Наука, 1978. – 147 с.

Червяков В.А., Черванев И.Г., Кренке А.Н. и др. Модели полей в географии: теория и опыт картографирования. Новосибирск: Наука, 1989. 145 с.

##submission.downloads##