Агроекологічна ефективність використання біологічних відходів

Автор(и)

  • О. О. Гололобова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна
  • Я. С. Бушкіна Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

Ключові слова:

агроекологічна ефективність, овочеві культури, гній, біологічні відходи, важкі метали, мікроелементний статус,

Анотація

Мета. Визначення агроекологічної ефективності використання залишкового органічного продукту фізико-хімічної переробки гною великої рогатої худоби в якості добрива овочевих культур. Методи. Польовий, метод атомно-абсорбційної спектрофотометрії. Результати. Оцінка мікроелементного статусу грунту удобреної ділянки показала, що внесення залишкового органічного продукту сприяло підвищенню забезпеченості грунту Mn з низької до середньої, з середньої до високої для Cu та Zn та сприяло зниженню рухомості свинцю в ґрунті. Наведені дані досліджень щодо застосування біологічних відходів при виробництві гуматів в якості добрива овочевих культур. Капуста та морква не накопичують в господарській частці урожаю важких металів; у плодах перецю солодкого спостерігається незначне накопичення кадмію. Висновки. Показана висока агроекологічна ефективність використання залишкового органічного продукту фізико-хімічної переробки гною великої рогатої худоби в якості добрива для отримання екологічно безпечної овочевої продукції.

Біографія автора

О. О. Гололобова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

канд. с.-г. наук, доц.

Посилання

Артюшин А. М. Краткий справочник по удобрениям. М. : Колос. – 1971. 288 с.

База патентів України// URL: http://uapatents.com/5-87003-sposib-oderzhannya-dobriva.html

Балюк С. А., Медведєв В. В., Мірошниченко М. М., Скрильник Є. В. та ін. Екологічний стан ґрунтів в Україні// Український географічний журнал. 2015 р. № 2. С. 38-42.

Бацула О. О. , Скрильник Є. В. Концептуальна модель механізму гумусоутворення // Вісник ХДАУ Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство». 2001 № 3. С. 45-52.

Важенин И. Г. Методические указания по агрохимическому обслуживанию и картографированию почв на содержание микроэлементов. М.: Изд-во ВАСХНИЛ, 1976.- 212с.

ГОСТ 17.4.3.06-86. Охрана природы. Почвы. Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ.

ГОСТ 26929-94. Сырье и продукты пищевые. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Підготування проб. Мінералізація для визначення вмісту токсичних елементів).

Гуцуляк В. М. Ландшафтно – геохімічна екологія Ч.: Рута, 2001.248с.

Детоксикація важких металів у ґрунтовій системі. Методичні рекомендації. / Укладачі: д. с.-г. н., проф. Фатєєв А. І.; к. с.-г. н., ст.. н. с. Самохвалова В. Л. – Харків: КП «Міськдрук», 2012. – 70 с.

Діагностика стану хімічних елементів системи ґрунт-рослина / За редакцією д.с.-г. наук, професора Фатєєва А. І., к.с.-г. наук Самохвалової В. Л. – Харків: КП «Міськдрук», 2012. – 146с.

ДСТУ 4770.1 - 9:2007 Якість грунту. Визначення вмісту рухомих сполук марганцю (цинку, кадмію, заліза, кобальту, міді, нікелю, хрому, свинцю) в грунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії – К. : Держспоживстандарт України. – 2009. – 117 с.

ДСТУ4287-2004 Якість грунту. Відбирання проб. – К. :Держспоживстандарт України. 2005. 5 с.

Зудилов Н. И., Антонова О. И. Эффективность нетрадиционных жидких органических удобрений при возделывании томатов // Вестник Алтайского ГАУ. — 2006. № 3. -С. 19-23.

Концепція агрохімічного забезпечення землеробства України на період до 2015 року. – Х. : Міськдрук, 2009. – 37 с.

Крамарев С. М., Матросов А. С. Физико-механические свойства нового вида органо-минерального удобрения пролонгированного действия // Агрохимия. -2003. № 2. С.37-44.

Кто есть кто на рынке гуматов // URL : http://www.rodonit.ua/publikacii/kto-est-kto-na-rynke-gumatov

Лекомцева Е. В. Эффективность использования продукта анаэробной переработки навоза в качестве удобрения овощных культур в условиях Среднего Предуралья URL: http://www.dissercat.com/content/effektivnost-ispolzovaniya-produkta-anaerobnoi-pererabotki-navoza-v-kachestve-udobreniya-ovo#ixzz4OxU74hSx)

Лясковский М.И. Влияние сложного органо-минерального удобрения на основе гидролизного лигнина на рост и продуктивность овощных культур // Агрохимия. - 2003. № 4. С. 29-38.

Медведев В. В. Мониторинг почв Украине. Концепция. Итоги. Задачи. (2-е издание). – Харьков. : КП «Городская типография». 2012. – 536 с.

Новітні продукти в системі живлення рослин / URL: http://www.m-dachnik.com/contentimages/goods/ Organicheskoe%20udobrenie%20Topers.pdf

Скрильник Є. В., Бацула О. О., Розумна Р. А. [та ін.]Перспективи і напрями виробництва та застосування органо-мінеральних добрив і біостимуляторів в землеробстві України / // Вісник аграрної науки Півд. рег. 2000. Вип. 1. С. 223-228.

Прайс В. Аналитическая атомно-абсорбционная спектроскопия. / Пер. с англ. – М.: Мир, 1976. – 360 с.

Пронько В. В., Корсаков К. В. Эффектив-ность солей гуминовых кислот при возделывании озимой пшеницы на южных черноземах Поволжья // Агрохимия № 8. 2011. С. 51-59.

Скрильник Є. В. Агрохімічні підходи до виробництва органо-мінеральних добрив та ефективність їх застосування у короткоротаційних сівозмінах// Агрохімія і ґрунтознавство. Вип. 82. 2008 р. С 1-5.

##submission.downloads##