Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти

Рецензований інтернет-журнал публікує результати наукових пошуків у сфері педагогіки, психології та фахової освіти, висвітлює питання дистанційної освіти, використання інноваційних технологій навчання, підвищення якості педагогічної освіти. Особлива увага приділяється проблемам розвитку пізнавальної сфери та формування особистості, методам психодіагностики та психокорекції. Важливе місце посідають дослідження, присвячені різним аспектам інклюзивної освіти, інтеграції осіб з особливими потребами в суспільство.

Вид журналу: онлайн

еISSN: 2410-4620

Мови: українська, російська, англійська

Періодичність публікації: два рази на рік

Рік заснування: 2014

Засновник: Громадська організація «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів»

Свідоцтво про реєстрацію № 1423950 від 27.10.2014

Видавець:  Громадська організація «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів»

Журнал індексується в Index Copernicus; РІНЦ (ліцензійна угода № 199-04/2015 від 06 квітня 2015 р.), УІНЦ та інших міжнародних наукометричних базах:  Journals Index.net; Google Scholar; Research Bible; Polska Bibliografia Naukowa; Directory of Research Journals Indexing, Cosmos Impact Factor; General Impact factor; Open Aire; Sherpa/Romeo, Clobal Impact Factor; Journal Factor.

Quality Factor (QF-2016-89) - 0.90

Impact Factor:

  

ICV 2014: 54.80
Standardized Value: 5.84


Global Impact Factor Logo

Global Impact Factor
20140.342
20150.453


№ 1 (2016): Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти

Зміст

Педагогіка и психологія

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ Я-КОНЦЕПЦІЇ У СТАРШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ PDF
Є.М. Калюжна, А.О. Дудко 3-9
ДВОРІВНЕВА МОДЕЛЬ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ PDF
Г.А. Дмитренко, С.В. Мудра, А.Є. Спіцина 10-16
ДЕЯКІ ШЛЯХИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
Н.В. Яременко 17-21
ВПЛИВ МУЗИКИ НА ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН УЧНІВ PDF
О.В. Шевяков, Я.А. Славська 22-27
АНАЛІЗ СПРИЙНЯТТЯ СТУДЕНТАМИ ІМІДЖУ ВИКЛАДАЧА PDF
O.А. Слободиська, З.С. Савчук 28-32
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
В.В. Лаппо 33-40
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ КОНЦЕПТУ «СТАВЛЕННЯ ЛЮДИНИ ДО ПРАЦІ» PDF
А.В. Караваєва 46-52
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ АГРО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ PDF
А.В. Найдьонова 53-58
КОМПЕТЕНЦІЯ ТА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ ПЕДАГОГІКИ. РОЛЬ ПЕДАГОГА У ФОРМУВАННІ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
С.В. Бабак, К.В. Бабак 59-68

Професійна освіта

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВНЗ УКРАЇНИ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ PDF
Н.А. Глуховська 69-72
Формування соціокультурної компетенції у студентів немовних вишів в контексті євроінтеграційного розвитку України
Ю.О. Дем'янова 73-75

Інклюзивна освіта

ПРОСТІР ІНТРАСУБ’ЄКТНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ІНШИМ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ: ОПЕРАЦІОНАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
І.М. Омельченко 76-84
СПЕЦИФІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ПРИ ГЛИБОКИХ ПОРУШЕННЯХ ЗОРУ PDF
В.В. Кобильченко 85-91
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ЛЮДЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ПРОСТОРУ PDF
Є.А. Клопота 92-98