Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти

Рецензований інтернет-журнал публікує результати наукових пошуків у сфері педагогіки, психології та фахової освіти, висвітлює питання дистанційної освіти, використання інноваційних технологій навчання, підвищення якості педагогічної освіти. Особлива увага приділяється проблемам розвитку пізнавальної сфери та формування особистості, методам психодіагностики та психокорекції. Важливе місце посідають дослідження, присвячені різним аспектам інклюзивної освіти, інтеграції осіб з особливими потребами в суспільство.

Вид журналу: онлайн

еISSN: 2410-4620

Мови: українська, російська, англійська

Періодичність публікації: два рази на рік

Рік заснування: 2014

Засновник: Громадська організація «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів»

Свідоцтво про реєстрацію № 1423950 від 27.10.2014

Видавець:  Громадська організація «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів»

Журнал індексується в РІНЦ (ліцензійна угода № 199-04/2015 від 06 квітня 2015 р.), УІНЦ та інших міжнародних наукометричних базах: Journals Index.net; Google Scholar; Research Bible; Polska Bibliografia Naukowa; Directory of Research Journals Indexing, Cosmos Impact Factor; General Impact factor; Open Aire; Sherpa/Romeo, Index Copernicus; Clobal Impact Factor.

Quality Factor (QF-2016-89) - 0.90

Impact Factor:

  

ICV 2014: 54.80
Standardized Value: 5.84


Global Impact Factor Logo

Global Impact Factor
20140.342
20150.453


Том 2, № 2 (2015): Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти

Зміст

Педагогіка и психологія

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІАЛЬНОГО ПІДХОДУ В ПСИХОЛОГІЇ PDF
Людмила Березова 3-6
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІНГВІСТИЧНОГО КОМПОНЕНТА МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРАЦЯХ Є. СОБОТОВИЧ PDF
Євгенія Линдіна 6-11
ПЕРЕДУМОВИ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ З ПОМІРНОЮ РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ PDF
Анна Чобанян 11-16
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ САМООЦІНКИ І ТРИВОЖНОСТІ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ PDF
Євгенія Калюжна, Марія Шевергіна 17-22
ОСОБЛИВОСТІ УРЯДОВОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ПРИВАТНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (80-ті роки ХХ ст. – початок 90-х рр. ХХ ст.) PDF
Наталія Яременко 22-26

Професійна освіта

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ У ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
Алла Біліченко 26-29
КОМУНІКАТИВНІ ВМІННЯ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ PDF (Русский)
Оксана Іванова 30-34
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДИК В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ СТУДЕНТАМИ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
Oксана Журба 35-40
РОЛЬОВА ГРА НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ЕЛЕМЕНТ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
Світлана Цимбал 41-48
ПІДГОТОВКА КОНКУРЕНТОЗДАТНИХ ФАХІВЦІВ У ВНЗ УКРАЇНИ: МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ PDF
Світлана Мудра 57-62
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
Світлана Мусійчук 63-67
СУЧАСНІ МЕТОДИ ТА ФОРМИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ PDF
Оксана Пономаренко 67-71
ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПУ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ДО АГАРНИХ ВИШІВ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ PDF
Алла Найдьонова 72-76

Інклюзивна освіта

АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ІНТЕГРАЦІЇ В СОЦІУМ МОЛОДІ З ВАДАМИ ЗОРУ В РАКУРСІ БІОПСИХОСОЦІАЛЬНОГО ПІДХОДУ PDF
Ольга Клопота 77-84
ДІАГНОСТИКА СІМЕЙ, ЩО ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ЯК ОСНОВА ЇХНЬОЇ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ І СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З НИМИ В УМОВАХ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ PDF
Наталія Грабовенко 85-92

Рецензії, огляди

ПРОСУВАННЯ ІДЕЇ РІВНОСТІ МОЖЛИВОСТЕЙ PDF (English)
Юлія Дем’янова 93
УПЕРШЕ В УКРАЇНІ СЛІПІЙ ЛЮДИНІ ПРИСУДЖЕНО ВЧЕНИЙ СТУПІНЬ ДОКТОРА ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК PDF (English)
Юлія Дем’янова 94