Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти

Рецензований інтернет-журнал публікує результати наукових пошуків у сфері педагогіки, психології та фахової освіти, висвітлює питання дистанційної освіти, використання інноваційних технологій навчання, підвищення якості педагогічної освіти. Особлива увага приділяється проблемам розвитку пізнавальної сфери та формування особистості, методам психодіагностики та психокорекції. Важливе місце посідають дослідження, присвячені різним аспектам інклюзивної освіти, інтеграції осіб з особливими потребами в суспільство.

Вид журналу: онлайн

еISSN: 2410-4620

Мови: українська, російська, англійська

Періодичність публікації: два рази на рік

Рік заснування: 2014

Засновник: Громадська організація «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів»

Свідоцтво про реєстрацію № 1423950 від 27.10.2014

Видавець:  Громадська організація «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів»

Журнал індексується в Index Copernicus; РІНЦ (ліцензійна угода № 199-04/2015 від 06 квітня 2015 р.), ERIH PLUS, УІНЦ та інших міжнародних наукометричних базах:  Journals Index.net; Google Scholar; Research Bible; Polska Bibliografia Naukowa; Directory of Research Journals Indexing, Cosmos Impact Factor; General Impact factor; Open Aire; Sherpa/Romeo, Clobal Impact Factor; Journal Factor.

This journal was approved on 2017-04-07 according to ERIH PLUS criteria for inclusion

Quality Factor (QF-2016-89) - 0.90

Impact Factor:

  

ICV 2014: 54.80
Standardized Value: 5.84

 

GoogleScholar

 

Індекси бібліографічних посиланьУсіЗ 2012
Бібліографічні посилання11
h-індекс11
i10-індекс00
 


Global Impact Factor Logo

Global Impact Factor
20140.342
20150.453


№ 2 (2018): Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти

Зміст

Педагогіка i психологія

ЦІННОСТІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК БАЗОВІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ PDF
Н.І. Мельник 3-10
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ У СЕРЕДНІХ ШКОЛАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ З ОРІЄНТАЦІЄЮ НА АГРАРНИЙ ПРОФІЛЬ PDF
О.Г. Пономаренко 11-22
ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ «ІНТЕРІОРИЗАЦІЯ» В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ PDF
О.В. Бабенко 23-28
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МИСЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ PDF
Л.В. Березова, В.В. Шпичак 29-33
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ PDF
Н.А. Рудницька, П.І. Гришко 34-37
РЕОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В 20-30-Х РОКАХ ХХСТ PDF
Тетяна Вознюк 38-41