Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти

Рецензований інтернет-журнал публікує результати наукових пошуків у сфері педагогіки, психології та фахової освіти, висвітлює питання дистанційної освіти, використання інноваційних технологій навчання, підвищення якості педагогічної освіти. Особлива увага приділяється проблемам розвитку пізнавальної сфери та формування особистості, методам психодіагностики та психокорекції. Важливе місце посідають дослідження, присвячені різним аспектам інклюзивної освіти, інтеграції осіб з особливими потребами в суспільство.

Вид журналу: онлайн

еISSN: 2410-4620

Мови: українська, російська, англійська

Періодичність публікації: два рази на рік

Рік заснування: 2014

Засновник: Громадська організація «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів»

Свідоцтво про реєстрацію № 1423950 від 27.10.2014

Видавець:  Громадська організація «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів»

Журнал індексується в Index Copernicus; РІНЦ (ліцензійна угода № 199-04/2015 від 06 квітня 2015 р.), ERIH PLUS, УІНЦ та інших міжнародних наукометричних базах:  Journals Index.net; Google Scholar; Research Bible; Polska Bibliografia Naukowa; Directory of Research Journals Indexing, Cosmos Impact Factor; General Impact factor; Open Aire; Sherpa/Romeo, Clobal Impact Factor; Journal Factor.

This journal was approved on 2017-04-07 according to ERIH PLUS criteria for inclusion

Quality Factor (QF-2016-89) - 0.90

Impact Factor:

  

ICV 2014: 54.80
Standardized Value: 5.84

 

GoogleScholar

 

Індекси бібліографічних посиланьУсіЗ 2012
Бібліографічні посилання11
h-індекс11
i10-індекс00
 


Global Impact Factor Logo

Global Impact Factor
20140.342
20150.453


№ 1 (2017): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Зміст

Педагогіка и психологія

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ У СУСПІЛЬСТВО ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
В.В. Кузьмін 3-8
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМІ АГРАРНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ФРАНЦІЇ PDF
Т.Д. Іщенко, Н.А. Рудницька 9-13
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ПРІОРИТЕТІВ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ PDF
В.Є. Штифурак 14-20
ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ PDF
Н.А. Глуховська 21-24
TEACHING ENGLISH TO CHILDREN: HOW TO KEEP THEM MOTIVATED pdf
Yu.O. Demianova, P.R. Gostieva 25-28
ВИКОРИСТАННЯ СКРАЙБІНГУ ЯК АКТИВНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ ЗІ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» PDF
О. О. Ярмощук, В. М. Василюк, О. О. Демчук 29-35
ПРОФІЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ PDF
Н.І. Мельник 36-41

Професійна освіта

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «СОЦІОЛОГІЯ») PDF
О.А. Слободиська 42-47
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ З ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
В.М. Смоляк 48-52

Інклюзивна освіта

ДЕЙЗІ-БІБЛІОТЕКА ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF
О.І. Гуренко, Т.О. Чумак 64-69