БІБЛІОТЕКИ ЯК СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ ПЕРІОДУ 1953 – 1964 РР. (НА МАТЕРІАЛАХ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Автор(и)

  • Olha Tievikova к.і.н., доцент кафедри українознавства, культури та документознавства Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, Ukraine
  • Ludmila Derevianko к.філол.н., доцент кафедри українознавства, культури та документознавства Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.4.2017.150418

Ключові слова:

лібералізація, бібліотека, книжковий фонд, ідеологічна пропаганда, агітація, цензура, національна самосвідомість

Анотація

Мета роботи. Дослідження має на меті проаналізувати роль і значення бібліотек як соціальних інститутів в українському суспільстві періоду хрущовської “відлиги” (1953 – 1964) на підставі аналізу матеріалів Державного архіву Полтавської області. Методологія дослідження полягає в застосуванні таких методів, як логічний, інституціональний, аналітичний, проблемний, хронологічний, історико-порівняльний, історико-генетичний та історико-системний, методів аналогії, синтезу й аналізу, які дають змогу розкрити значення і місце бібліотек в українському суспільстві. Наукова новизна роботи полягає у визначенні, що державний ідеологічний контроль обмежував діяльність бібліотек, через ці установи формував відповідний світогляд українських громадян, прищеплював певні стереотипи мислення. Деяке послаблення ідеологічного тиску спричинило розширення меж доступної інформації, утвердженню нового мислення та бачення дійсності. Висновки. Процеси десталінізації мали як негативні, так і позитивні результати в розвитку бібліотек. Бібліотеки займали провідне місце у потужній ідеологічній системі радянської держави, допомагали формувати людину з відповідними світоглядними установками, не сприяли популяризації української культури й розвитку національної самосвідомості. Водночас лібералізація уможливила поширення завдяки діяльності бібліотек деяких новаційних явищ і процесів у культурі, модернізацію, демократизацію й гуманізацію мислення.

Посилання

Баран В. К. Україна в умовах системної кризи (1946 – 1980-ті роки) / В. К. Баран, В. М. Даниленко. – К. : Видавничій Дім Альтернативи, 1999. – Т. 13. – 303 с.

Шевченко Л. А. Хрущовська «відлига» в культурних процесах / Л. А. Шевченко // Україна: друга половина ХХ століття: Нариси історії / (Панченко П. П., Плющ М. Р., Шевченко Л. А. та ін.). – К. : Либідь, 1997. – С.137 – 141.

Юрчук В. І. Культурне життя в України у повоєнні роки: світло і тіні / В. І. Юрчук. – К. : Асоціація «Україна», 1995. – 80 с.

Федоренко Я. А. Розвиток сільських бібліотек в Україні (1953 – 1964 рр.) / Я. А. Федоренко // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. – 2008. – № 133 – 134. – С. 166 – 169.

Бака М. В. В роки повоєнної відбудови та «відлиги» (1945 – 1965 рр.) / М. В. Бака, М. І. Лахижа // Полтава. Історичний нарис. – Полтава : Полтавський літератор, 1999. – С. 190 – 210.

Пустовіт Т. П. Полтавщина у період відбудови та Хрущовської «відлиги» (1946 – 1964) / Т. П. Пустовіт // Полтавщина : влада на історичних паралелях. – Полтава : АСМІ, 2005. – С. 181 – 219.

Державний архів Полтавської області (далі ДАПО). – Ф. 7055. – Оп. 1. – Спр. 126. – Арк. 5 – 11.

ДАПО. – Ф. 7055. – Оп. 7. – Спр. 9. – Арк. 34.

ДАПО. – Ф. 7055. – Оп.1. – Спр. 22. – Арк. 77.

ДАПО. – Ф. 7055. – Оп.1. – Спр. 21. – Арк. 104 – 105.

ДАПО. – Ф. 7055. – Оп.1. – Спр. 169. – Арк. 132.

ДАПО. – Ф. 3371. – Оп. 3. – Спр. 28. – Арк. 19.

ДАПО. – Ф. 7055. – Оп.1. – Спр. 23. – Арк. 74.

ДАПО. – Ф. 7055. – Оп.1. – Спр. 250. – Арк.11.

ДАПО. – Ф. 7055. – Оп.1. – Спр. 71. – Арк. 61 – 62.

ДАПО. – Ф. 3371. – Оп. 3. – Спр. 68. – Арк. 7.

ДАПО. – Ф. 7055. – Оп. 1. – Спр. 9. – Арк. 75.

Народна освіта, наука і культура в Українській РСР. Статистичний збірник. – К. : Статистика, 1973. – 316 с.

Політична історія України ХХ століття : у 6 т. / [ред. кол.: І. Ф. Курас та ін.]. – К. : Ґенеза, 2003.– Т. 6 : Від тоталітаризму до демократії (1945 – 2002) / Майборода О. М., Шаповал Ю. І. – 696 с.

ДАПО. – Ф. 7055. – Оп. 1. – Спр. 88. – Арк. 3.

Касьянов Г. В. «Незгодні» : українська інтелігенція в русі опору 1960 – 1980-х рр. / Г. В. Касьянов. – К. : Либідь, 1995. – 224 с.

Baran, V.K., & Danilenko, V.M. (1999). Ukraine in a systemic crisis (1946 – 1980). Vol. 13. Kyiv : Vidavnichiy Dim Alternativi [in Ukrainian].

Panchenko, P.P., & Plyusch, M.R., & Shevchenko, L.A. (1997). Ukraine: the second half of the XX century: Essays of history. Kyiv : Libid [in Ukrainian].

Yurchuk, V.I. (1995). Cultural life in Ukraine in post-war years: light and shadow. Kyiv : Asotsiatsiya «Ukrayina» [in Ukrainian].

Fedorenko, Ya. A. (2008). Development of rural libraries in Ukraine (1953 – 1964). Visnik Cherkaskogo universitetu. Seriya : Istorichni nauki, 133-134, 166-169 [in Ukrainian].

Baka, M.V., & Lahizha, M.I. (1999) Poltava. Historical essay. Poltava : Poltavskiy literator [in Ukrainian].

Pustovit, T.P. (2005) Poltava: power on historical parallels. Poltava [in Ukrainian].

State Archives of Poltava Region. F. 7055. D. 1. C. 126. S. 5-11 [in Ukrainian].

State Archives of Poltava Region. F. 7055. D. 7. C. 9. S. 34 [in Ukrainian].

State Archives of Poltava Region. F. 7055. D. 1. C. 22. S. 77 [in Ukrainian].

State Archives of Poltava Region. F. 7055. D. 1. C. 21. S. 104-105 [in Ukrainian].

State Archives of Poltava Region. F. 7055. D. 1. C. 169. S. 132 [in Ukrainian].

State Archives of Poltava Region. F. 3371. D. 3. C. 28. S. 19 [in Ukrainian].

State Archives of Poltava Region. F. 7055. D. 1. C. 23. S. 74 [in Ukrainian].

State Archives of Poltava Region. F. 7055. D. 1. C. 250. S. 11 [in Ukrainian].

State Archives of Poltava Region. F. 7055. D. 1. C. 71. S. 61-62 [in Ukrainian].

State Archives of Poltava Region. F. 3371. D. 3. C. 68. S. 7 [in Ukrainian].

State Archives of Poltava Region. F. 7055. D. 1. C. 9. S. 75 [in Ukrainian].

Folk education, science and culture in the Ukrainian SSR. Statistical Collection (1973). Kyiv : Statistika [in Ukrainian].

Mayboroda, O.M., & Shapoval, U.I. (2003) The political history of Ukraine of the XX century. Vol. 6. Kyiv : Geneza [in Ukrainian].

State Archives of Poltava Region. F. 7055. D. 1. C. 88. S. 3 [in Ukrainian].

Kasyanov, G.V. (1995). “Disagreeable”: Ukrainian intelligentsia in the resistance movement 1960 – 1980. Kyiv : Libid [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті