ДОКУМЕНТАЛЬНО-ІНТЕРПРЕТАЦІЙНЕ ПОЛЕ ЯК ІНТЕГРОВАНЕ МАСОВОКОМУНІКАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Автор(и)

  • Maria Komova кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Національного університету «Львівська політехніка», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.4.2017.150422

Ключові слова:

документ, факт, інтерпретація, документально-інтерпретаційне поле, фактологічно-інтерпретаційне поле, фактологічне поле

Анотація

Метою роботи є обґрунтування поняття документально-інтерпретаційне поле, встановлення системності та інтегрованості його структурних елементів. Методологія дослідження полягає у використанні загальнонаукових методів і спеціальних методик: аналізу, синтезу, логічного методу, методу візуалізації результатів дослідження. Застосування аналітико-синтетичного, логічного методів дало змогу представити вихідне теоретичне положення про документально-інтерпретаційне поле, сформулювати його дефініцію, визначити механізм взаємодії його структурних елементів, встановити його місце в комунікаційному процесі. Візуалізація теоретичних положень дала можливість графічно представити результати дослідження, акцентувати увагу на системності та інтегрованості компонентів документально-інтерпретаційного поля. Наукова новизна роботи полягає в тому, що в статті сформульовано та обґрунтовано поняття «документально-інтерпретаційне поле», визначено позиціонування документально-інтерпретаційного поля в комунікаційному процесі; встановлено співвідношення документально-інтерпретаційного, фактологічно-інтерпретаційного та фактологічного полів; визначено структуру документально-інтерпретаційного поля. Висновки. Документально-інтерпретаційне поле формується масовокомунікаційним середовищем, в якому фактологічна і документальна інформація зазнає цілеспрямованої інтерпретації, трансформується в інформаційний продукт і поширюється засобами комунікації для зміни поведінки і стану суспільної свідомості. Документально-інтерпретаційне поле інтегрує множину фактологічно-інтерпретаційних і фактологічних полів, оскільки один документ може інтерпретувати довільну кількість різноманітних фактів та їх інтерпретацій. Фактологічно-інтерпретаційне поле реалізується як масовокомунікаційне середовище, в якому факт з множиною його інтерпретацій, поширених засобами комунікації, є компонентом системи управління знаннями. Фактологічне поле утворюється комплексом відомостей про зміни в соціальному середовищі, подання яких інтегровано лексичними, граматичними, логічними, стилістичними зв’язками, має визначену і прагматичну настанову. Компоненти документально-інтерпретаційного поля – складні, динамічні системи, пов’язані між собою логічними, причинно-наслідковими зв’язками.

Посилання

Бориснев С.В. Социология коммуникаций / С.В. Бориснев. – М. : ЮНИТИ, 2003. – 270 с.

Ильганаева В.А. Социальные коммуникации (теория, методология, деятельность) : словарь-справочник / В.А. Ильганаева. – Харьков : КП «Городская типография», 2009. – 397 с.

Каптерев А.И. Информатизация социокультурного пространства / А.И. Каптерев. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 512 с.

Колин К.К. Социальная информатика : учеб. пособие / К.К. Колин. – М. : Акад. проект; М. : Фонд «Мир», 2003. – 432 с.

Курбан О.В. Інформаційне супроводження російської гібридної агресії в Донбасі / О.В. Курбан // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2017. – № 2. – С. 66 – 73.

Першиков В. И. Толковый словарь по информатике / В. И. Першиков, В. М. Савинков. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 573 с.

Прозорість структури власності офшорних компаній в українському секторі ЗМІ: проблеми й шляхи розв’язання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https//wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec%282007%292&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75 (станом на 27 січня 2001 р.).

Про телебачення і радіомовлення : Закон України від від 21.12.1993 № 3759-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3759-12.

Саприкін О.А. Інтернет-ресурси як інструмент інформаційної війни і інформаційна безпека України / О.А. Саприкін // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2015. – № 2. – С. 72 – 77.

Титова О.В. Інформаційний моніторинг як засіб сучасних інформаційних комунікацій / О.В. Титова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2009. – № 4. – С. 80 – 85.

Федорчук А. Створення інформаційних ресурсів на основі моніторингу змісту публікацій ЗМІ / А. Федорчук, К. Лобузіна, Н. Танатар // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 2. – С. 21 – 25.

Філіпова Л.Я. Інформаційно-комунікативні прояви ресурсного потенціалу Інтернету / Л.Я. Філіпова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2010. – № 2. – С. 44 – 48.

Borysnev S.V. (2003). Sociology of Communication. Moscow : UNITI [in Russian].

Ylʹhanaeva V.A. (2009). Social communication (theory, methodology, activity): a dictionary-handbook. Kharʹkov : Horodskaya typohrafyya [in Russian].

Kapterev A.Y. (2004). Informatization of socio-cultural space. Moscow : FAIR-PRESS [in Russian].

Kolin K.K. (2003). Social informatics. Moscow : Akad. proyekt; Moscow : Fond «Mir» [in Russian].

Kurban O.V. (2017). Informational support of Russian hybrid aggression in the Donbass. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiya, 2,66-73 [in Ukrainian]

Pershykov V.Y., Savynkov V.M. (1999). Explanatory dictionary on computer science. Moscow : Finansy i statistika [in Russian].

Transparency of ownership structure of offshore companies in the Ukrainian media sector: problems and solutions (2011). Retrieved from https//wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec%282007%292&Language= lanEnglish&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75 [in Ukrainian]

Law of Ukraine on Television and Radio Broadcasting from December 21, 1993 № 3759-XII (1993). Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3759-12. [in Ukrainian]

Saprykin O.A. (2015). Internet resources as an information warfare tool and information security of Ukraine. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiya, 2, 72-77 [in Ukrainian].

Titova O.V. (2009). Information monitoring as a means of modern information communication. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiya, 4, 80-85 [in Ukrainian].

Fedorchuk A., Lobuzina K., Tanatar N. (2011). Creation of information resources on the basis of monitoring mass media publications content. Bibl. Visnyk, 2, 21-25 [in Ukrainian].

Filipova L.Yа. (2010). Informational and communicative manifestations of the Internet resources potential. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiya, 2, 44-48 [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті