СОЦІОКОМУНІКАТИВНА МОДЕЛЬ МЕДІАСПОЖИВАННЯ

Автор(и)

  • Oleksandr Isayenko кандидат історичних наук, доцент кафедри бібліотекознавства та інформології Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.4.2017.150424

Ключові слова:

медіаспоживання, функції медіаспоживання, медіакультура, соціокомунікативна модель, комунікативне середовище, медіаспоживач, мас-медіа

Анотація

Метою роботи є конструювання соціокомунікативної моделі медіаспоживання на сучасному етапі розвитку суспільства засобами аналізу змістовного наповнення основних функцій медіакультури як феномена, який став усвідомлюватися одним з ключових факторів, що викликають фундаментальні зрушення в сфері соціального буття. Методологія. Методологічною підставою соціокомунікативного аналізу медіареальності стали семіотичний і структурно-функціональний аналіз. Соціокомунікативний аналіз медіаспоживання як соціокультурного феномену реалізується на основі комплексного підходу, основою якого виступають різні рівні системного аналізу. Науковою новизною даного дослідження є використання соціокомунікативного аналізу медіареальності як соціокультурного феномену в конструюванні соціокомунікативної моделі медіаспоживання на сучасному етапі розвитку суспільства, що дало змогу виявити комунікативну складову в усіх підсистемах моделі і показати взаємозв’язок між усіма її ланками за допомогою аналізу змістовного наповнення основних функцій медіакультури. Висновки. Медіаспоживання є фактором актуалізації потенційно існуючих, але нереалізованих зв'язків елементів соціальної системи. Медіаційні процеси, що лежать в основі медіаспоживання, містять структури опосередкування і структури посередництва, що виконують різні функції в соціальних процесах, в результаті чого, в комунікативному просторі сучасного світу відбувається ускладнення системи опосередкування соціальної комунікації і приховане збільшення рівнів соціального впливу. Вдалося з’ясувати, що соціокомунікативна модель медіаспоживання складається з низки функціональних елементів, в основі яких лежить комунікативна складова.

Посилання

Запевалина О. В. Формирование медиакультуры в информационном обществе // Вест. Бурят. гос. ун-та. – 2011. – Вып. 1. – С. 45–50.

Зражевська Н. І. Розуміння медіакультури: комунікація, постмодерн, ідентичність, ідеології, медіаконтроль [Текст] : монографія / Зражевська Ніна Іванівна. – Черкаси : Ю. Чабаненко [вид.], 2012. – 408 с.

Крайнікова Т. С. Культура медіаспоживання в Україні: [від консьюмеризму до просьюмеризму] [Текст] : [монографія] / Тетяна Крайнікова ; [за наук. ред. В. В. Різуна]. – Бориспіль : Люксар, 2014. – 371 с.

Лазарева Л. М. Медіакультура та її функції / Лазарева Лілія Миколаївна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.info-library.com.ua/libs/stattya/318-mediakultura-ta-yiyi-funktsiyi.html. – Назва з екрану.

Льянова Л. М. Модель развития медиакультуры личности студентов в образовательном пространстве высшей профессиональной школы // Вектор науки ТГУ. – 2013. – № 4. – С. 239–243.

Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід [Текст] : навч.-метод. посіб. / [О. Т. Баришполець та ін.] ; за ред. Л. А. Найдьонової, О. Т. Баришпольця ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - К. : Міленіум, 2010. – 440 с.

Скорик А. Я. Мистецтво телекомунікації як феномен сучасної медіакультури: український дискурс [Текст] : монографія / Адріана Скорик. - Львів : Тетюк Т. В. [вид.], 2015. – 423 с.

Хлібко М. А. Функціональний комплекс цифрової медіакультури // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2017. – Вип. 50. – С. 236–244.

Zapevalyna, O. V. (2011). Formation of media culture in the information society. Bulletin of the Buryat State University, 1, 45-50 [in Russian].

Zrazhevsʹka, N. I. (2012). Understanding media culture: communication, postmodern identity, ideology, media control. Cherkasy : YU. Chabanenko [in Ukrainian].

Kraynikova, T. S. (2014). The culture of media consumption in Ukraine. Boryspilʹ : Lyuksar [in Ukrainian].

Lazareva, L. M. Media culture and its functions. Retrieved from: http://www.info-library.com.ua/libs/ stattya/318-mediakultura-ta-yiyi-funktsiyi.html [in Ukrainian].

Lʹyanova, L. M. (2013). Model of development of media culture of the personality of students in the educational space of the higher vocational school. Vector of science of Togliatti State University, 4, 239-243 [in Russian].

Naydʹonova, L. A., Baryshpoletsʹ O. T. (Eds.). (2010). Media culture of the person: socio-psychological approach. Kyiv : Milenium [in Ukrainian].

Skoryk, A. YA. (2015). Art of telecommunications as a phenomenon of modern media culture: ukrainian discourse. Lʹviv : Tetyuk T. V. [in Ukrainian].

Khlibko, M. A. (2017). Functional complex of digital media culture. Bulletin of the Kharkiv State Academy of Culture, 50, 236-244 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті