ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІОКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ФОРМУВАННІ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ЗАКЛАДУ ВИЩОї ОСВІТИ

Автор(и)

  • Valeriia Vasylenko Донецький національний університет імені Василя Стуса, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.1.2019.165304

Ключові слова:

позитивний імідж, заклад вищої освіти, соціокомунікаційні технології

Анотація

Мета дослідження. Визначити особливості використання соціокомунікаційних технологій при формуванні позитивного іміджу закладу вищої освіти. методологія дослідження базується на застосуванні загальнонаукових та спеціальних методів пізнання, зокрема аналізу, синтезу, логічного методу, моніторингу та методу візуалізації результатів дослідження. Наукова новизна. Розглянуто Rскuлsаsдiaоnв]і. формування іміджу закладу вищої освіти в контексті їх якісних та кількісних показників. Визначені особливості використання соціокомунікаційних технологій при формуванні позитивного іміджу освітнього закладу. Висновки. Визначено, що при створенні унікального, емоційно- забарвленого образу закладу вищої освіти в свідомості своєї цільової аудиторії необхідно враховувати певні особливості використання соціокомунікаційних технологій, а саме:  висвітлення  інформації про наукову діяльність викладачів та студентів ЗВО, оперативне оновлення та надання інформації щодо загальних питань з освітньої діяльності, створення та підтримка соціальної активності закладу, можливість представлення наочного демонстрування педагогічних здібностей викладача, рекламування та підвищення популярності ЗВО, формування позитивного відношення студентів до організації навчання

Біографія автора

Valeriia Vasylenko, Донецький національний університет імені Василя Стуса

спеціаліст з інформаційного забезпечення

Посилання

Drūteikenė G., Marčinskas A. University image: new approach and perspective theoretical and practical. Ekonomika. 2011. Vol. 90, № 2. P. 161-164.

Fulk J. Social Construction of Communication Technology. The Academy of Management Journal. 1993. Vol. 36, № 5. P. 921-950.

Prez J. P., Torres E.M. Evaluation of the organizational image of a university in a higher education institution. Contadur?a y Administraci?n. 2017. Vol. 62, № 1. P. 123-140.

Sung M., Yang S. Toward the Model of University Image: The Influence of Brand Personality, External Prestige, and Reputation. Journal of Public Relations Research. 2008. Vol. 20, № 4. P. 357-376.

Vlăduţescu. Communicational Basis of Social Networks. International Journal of Management Sciences and Business Research. 2013. Vol. 2, № 8. P. 1-5.

Ананченкова П. И. Совершенствование имиджа как фактор конкурентоспособности высшего учебного заведения : дис. канд. эк. наук : 08.00.05. Москва, 2009. 163 с.

Арбузова Ю. В. Формування позитивного іміджу навчального закладу. Інформаційні технології в науці та виробництві. 2014. № 2 (10). URL: http://sbornik.college.ks.ua/downloads/sbornik2_7/pdf/29.pdf (дата звернення 02.01.2019).

Бачинська О.М. Роль іміджу в структурі забезпечення конкурентоспроможності ВНЗ. Актуальні питання підвищення конкурентоспроможності держави, бізнесу та освіти в сучасних економічних умовах : зб. матеріалів I Міжнар. науково-практ. Інтернет-конф. 2013. URL: http://www.confcontact. com/20130214_econ/4_bachinska.htm (дата звернення 02.01.2019).

Василенко В. Використання інформаційних ресурсів соціальних мереж для професійно орієнтованої роботи ВНЗ. Проблеми формування інформаційної культури особистості : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю. Маріуполь : МДУ, 2013. – С. 180.

ВолковаВ.В.Имиджобразовательногоучреждениявконтекстепроблемыконкурентоспособности вузов. Сб. науч. тр. Северо-Кавказского гос. техн. ун-та. 2005. Вип. 2. URL: http://science.ncstu.ru/articles/ hs/14/10.pdf/file_download (дата звернення 05.01.2019).

Гавра Д. Социально-коммуникативные технологии: сущность, структура, функции. Оптимальные коммуникации. URL: http://jarki.ru/wpress/2010/02/28/937/ (дата звернення 10.01.2019).

Горбенко Н. В. Особливості формування іміджу сучасного університету. Освітологічний дискурс. 2014. № 1(5). С. 36-43.

Дюжева К.В. Формування іміджу в системі соціальних. Соціум. Документ. Комунікація. 2018. С. 192-201.

Карпенко Ю.М., Карпенко Н.Л. Імідж вищого навчального закладу: основні складові та проблеми формування. Науковий вісник Полісся. 2015. № 1(1). С. 118-124.

Ковальчук М.С., Сердуніч Н.В. Використання Інтернет-технологій для формування іміджу навчального закладу. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 6. С. 200-202.

Мамай Н.В. Складові забезпечення позитивного іміджу вищого навчального. Вісник НУВГП. 2016. № 3(75). С. 102-110.

Холод О.М. Комунікаційні технології: підручник. Київ : КиМУ, 2011. 312 с.

Drūteikenė, G. & Marčinskas, A. (2011). University image: new approach and perspective theoretical and practical. Ekonomika, 90 (2), .161-164 [in English].

Fulk, Janet (1993). Social Construction of Communication Technology. The Academy of Management Journal, 36 ( 5), 921-950 [in English].

P?rez, J. P. & Torres, E.M. (2017). Evaluation of the organizational image of a university in a higher education institution. Contadur?a y Administraci?n, 62 (1), 123-140 [in English].

Sung, M. & Yang S. (2008). Toward the Model of University Image: The Influence of Brand Personality, External Prestige, and Reputation. Journal of Public Relations Research, 20 (4), 357-376 [in English].

Vlăduţescu, Ștefan (2013). Communicational Basis of Social Networks. International Journal of Management Sciences and Business Research, 2 (8), 1-5 [in English].

Ananchenkova, P.I. (2009) Improving the image as a factor in the competitiveness of higher education institutions. Candidate’s thesis. Moscow [in Russian].

Arbuzova, Yu.V. (2014). Formation of a positive image of an educational institution. Information technology in science and production, 2 (7). Retrieved from http://sbornik.college.ks.ua/downloads/sbornik2_7/ pdf/29.pdf [in Ukrainian].

Bachynska, О.M. (2013). The role of the image in the structure of ensuring the competitiveness of the universities. Proceedings of the First International Scientific and Practical Internet-Conference «Topical issues of increasing the competitiveness of the state, business and education in modern economic conditions». Retrieved from http://www.confcontact.com/20130214_econ/4_bachinska.htm [in Ukrainian].

Vasylenko, V. (2013). Use of information resources of social networks for professionally oriented work of the university. Proceedings of the Ukrainian Scientific and Practical Internet-Conference «Problems of formation of information culture of the person». (p.180). Mariupol: MSU [in Ukrainian].

Volkova, V.V. (2005). Image of an educational institution in the context of the problem of university competitiveness. Collection of scientific. works of the North Caucasus State Technical University, 2. Retrieved from http://science.ncstu.ru/articles/hs/14/10.pdf/file_download [in Russian].

Gavra, D. Socio-communicative technologies: essence, structure, functions. Optimal communications. Retrieved from http://jarki.ru/wpress/2010/02/28/937/ [in Russian].

Gorbenko, N. V. (2014). Features of forming the image of the modern university. Educational discourse, 1(5), 36-43 [in Ukrainian].

Dyuzheva, K.V. (2018). Formation of image in the system of social communications. Socium. Document. Communication, 192-201 [in Ukrainian].

Karpenko, Yu.M. & Karpenko, N.L. (2015). The image of a higher educational institution: the main components and problems of formation. Scientific bulletin Polesie, 1(1). 118-124 [in Ukrainian].

Kovalchuk, М.S. & Serdunich N.V. (2011). Use of Internet technologies to form the image of an educational institution. Bulletin of the Khmelnytsky National University, 6, 200-202 [in Ukrainian].

Mamay, N.V. (2016). Components of providing a positive image of a higher educational institution. Bulletin of NUVGP, 3(75), 102-110 [in Ukrainian].

Holod, О.M. (2011). Communication technologies. Kyiv: KIU [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-22

Номер

Розділ

Статті