ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ЦЕНТРІВ СПРИЯННІ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ

Автор(и)

  • Olena Rybachuk Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.1.2019.165305

Ключові слова:

Мета роботи. Дослідження пов’язане з аналізом діяльності громадських інформаційно- комунікативних центрів як посередників у забезпеченні зворотного зв’язку між громадянським суспільством і державою. Комунікативна складова їхньої інформаційної взаємодії вимагає нових підходів у з’ясуванні якісних тра

Анотація

Мета роботи. Дослідження пов’язане з аналізом діяльності громадських інформаційно- комунікативних центрів як посередників у забезпеченні зворотного зв’язку між громадянським суспільством і державою. Комунікативна складова їхньої інформаційної взаємодії вимагає нових підходів у з’ясуванні якісних трансформацій технологічних систем обміну даними для розширення доступу до інформаційних ресурсів владних структур. методологія дослідження полягає в застосуванні методу системного аналізу, а також соціокомунікативного і структурно-функціонального підходів, що дало змогу визначити комунікативні аспекти концепту «відкритості влади» та дослідити специфіку обміну ресурсами та послугами між владою та суспільством через мережу громадських інфоцентрів. Наукова новизна роботи полягає в тому, що на основі проведеного аналізу розширено наукове бачення основних підходів та інструментів функціонування громадських інформаційних центрів в забезпеченні відкритості та доступу до інформації органів державної влади, а також підтримки їхньої інтерактивної комунікації з громадянами. Висновки. У результаті  дослідження  визначено, що відкритість влади як основна характеристика сучасних соціально-комунікативних взаємодій є концептуальною вимогою технічного розвитку сфери Інтернет-комунікацій з громадським сектором й активно використовується в діяльності громадських інформаційних центрів для налаштування діалогу в системі «влада–суспільство».

Біографія автора

Olena Rybachuk, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

аспірант кафедри культурології та інформаційних комунікацій

Посилання

Гранчак Т. Ю. Библиотека как компонент системы политической коммуникации. Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. 2011. Вып. 9. С. 147–

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnan_2011_9_17. Загл. с экрана.

Жарова А. К., Бачило И. Л. Организационно-правовые институты гражданского общества в информационной среде. URL: http://www.civisbook.ru/files/File/Jarova_Bachilo.pdf. – Загл. с экрана.

Корченкова Н. Ю. Принцип информационной открытости как требование современной демократии. Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия: Право. 2000. № 1. С. 124–128.

Ротар Н. Діалогові форми політичної участі: передумови та перспективи становлення в Україні.

Політичний менеджмент. 2007. № 1. С. 75–92.

The Freedom of Information Act (FOIA): [electronic resource]. URL: https://foia.state.gov/learn/foia. aspx. Screen name.

Dutch General Administrative Law Act: [electronic resource]. URL: https://www.acm.nl/sites/default/ files/old_publication/publicaties/15446_dutch-general-administrative-law-act.pdf. – Screen name.

Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies of January 21, 2009 «Transparency and Open Government». Federal Register. – 2009. Vol. 74. № 15. January 26. Р. 4685–4686.

Hranchak T. Yu. (2011) Library as a component of political communication system. Biblioteki natsional’nykh akademiy nauk: problemy funktsionirovaniya, tendentsii razvitiya, Vol. 9, 147–158. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnan_2011_9_17 [in Russian].

Zharova A. K. & Bachilo I. L. Organizational and legal institutions of civil society in the information environment. Retrieved from: http://www.civisbook.ru/files/File/Jarova_Bachilo.pdf. [in English].

Korchenkova N. Yu. (2000) The principle of information openness as a requirement of modern democracy. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo. Seriya: Pravo. 1, 124–128 [in Russian].

Rotar N. (2007) Dialogue forms of political participation: change of mind and prospects of becoming in Ukraine. Politychnyy menedzhment. 1, 75–92 [in Ukrainian].

The Freedom of Information Act (FOIA). Retrieved from: https://foia.state.gov/learn/foia.aspx [in English].

Dutch General Administrative Law Act. Retrieved from: https://www.acm.nl/sites/default/files/old_ publication/publicaties/15446_dutch-general-administrative-law-act.pdf [in English].

Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies of January 21, 2009 «Transparency and Open Government». Federal Register. 2009, Vol. 74, 15, January 26, 4685–4686 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-22

Номер

Розділ

Статті