ІНФОРМАЦІЙНО-ДОКУМЕНТНИЙ ПРОФІЛЬ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ У КОНТЕКСТІ НОВОї ІНТЕГРОВАНОї СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Liudmyla Filipova Харківська державна академія культури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.1.2019.165309

Ключові слова:

спеціальності вищої освіти, заклади вищої освіти України, Документознавство та інформаційна діяльність, Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, інформаційно-комунікаційні технології.

Анотація

Мета роботи: аналіз розвитку спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» в межах нової інтегрованої спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. методологія дослідження полягає в застосуванні загальнонаукових та спеціальних методів пізнання, зокрема методів порівняльного аналізу, статистичного, термінологічного, хронологічного та інших методів дослідження, серед яких особливе місце посідає аналітичний моніторинг веб-сайтів в Інтернет-мережі. Наукова новизна роботи полягає в тому, що простежено особливості розвитку та змін спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» в умовах модернізації освітнього процесу в українських університетах. Висновки. У результаті проведеного дослідження виявлено, що спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність» в умовах освітніх реформ залишилась змістовно, але змінила своє місце, посівши в межах нової інтегрованої спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа в якості пріоритетної освітньо-професійної програми/ спеціалізації з такою ж назвою або частково зміненою, поряд з іншими складовими - бібліотечного та архівного профілю. Спостерігається тенденція переважного розвитку інформаційно-документного профілю освітніх програм спеціальності 029, що поєднує документаційну діяльність з інформаційно- комунікаційними технологіями

Біографія автора

Liudmyla Filipova, Харківська державна академія культури

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформаційних технологій

Посилання

Закон України «Про вищу освіту». URL: http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro- vyschu-osvitu.

Про затвердження Національної рамки кваліфікацій: Постанова Кабміну від 23 листопада 2011 р.

№ 1341. Київ. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12#n12.

Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: Постанова Кабміну від 29 квітня 2015 р. № 266. Київ. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF.

Стандарт вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / МОНУ. К., 2018. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha- osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/029-informatsiyna-bibliotechna-ta-arkhivna-sprava-bakalavr.pdf .

Філіпова Л. Я. Профіль програми освітнього ступеню - бакалавр 029. Інформаційна, бібліотечна, архівна справа. Спеціалізація: Інформаційна та документаційна діяльність. Х.: ХДАК, 2015 (рукопис).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF

http://vstup.info/i2008.html;

http://vstup.info/2013/;

http://vstup.info/2013/i2013okr1b57a6d552-dad0-41e0-93b4-89562903148.html.

https://mon.gov.ua/ua/tag/natsionalna-ramka-kvalifikatsiy

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu». URL: http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny- pro-vyschu-osvitu [in Ukrainain].

Pro zatverdzhennia Natsionalnoi ramky kvalifikatsii: Postanova Kabminu vid 23 lystopada 2011 r. № 1341. Kyiv. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12#n12 in Ukrainain].

Pro zatverdzhennia pereliku haluzei znan i spetsialnostei, za yakymy zdiisniuietsia pidhotovka zdobuvachiv vyshchoi osvity: Postanova Kabminu vid 29 kvitnia 2015 r. № 266. Kyiv. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF in Ukrainain].

Standart vyshchoi osvity pershoho (bakalavrskoho) rivnia zi spetsialnosti 029 «Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava». K., 2018. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20 standarty/12/21/029-informatsiyna-bibliotechna-ta-arkhivna-sprava-bakalavr.pdf. in Ukrainain].

Filipova L. Profil prohramy osvitnoho stupeniu - bakalavr 029. Informatsiina, bibliotechna, arkhivna sprava. Spetsializatsiia: Informatsiina ta dokumentatsiina diialnist. Kh.: KhDAK, 2015 [in Ukrainain].

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF in Ukrainain].

http://vstup.info/i2008.html [in Ukrainain].

http://vstup.info/2013/ [in Ukrainain].

http://vstup.info/2013/i2013okr1b57a6d552-dad0-41e0-93b4-89562903148.html. [in Ukrainain]. 10.https://mon.gov.ua/ua/tag/natsionalna-ramka-kvalifikatsiy [in Ukrainain].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-22

Номер

Розділ

Статті