АНАЛІТИКА: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІї ТА ВИКЛИКИ

Автор(и)

  • Volodimir Varenko Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.1.2019.165334

Ключові слова:

інформаційно-аналітична діяльність, технологія, управлінське рішення

Анотація

Мета роботи. У статті висвітлюються сучасні погляди на інформаційно-аналітичну діяльність, нові тенденції, виклики, загрози, що постають в період змін, видозміна самої аналітики, її пристосування до них. Методологія дослідження полягає в застосуванні методів опису, узагальнення та системного підходу. Наукова новизна роботи полягає в узагальненні і систематизації сучасних тенденцій та інноваційних технологій в інформаційно-аналітичній діяльності в межах одного дослідження. Висновки. Запропонований далеко неповний перелік змін і тенденцій, що наполегливо входять в життя і фахову діяльність сучасного аналітика/управлінця. Нова, безперервна, онлайнова, операційна аналітика буде швидко завойовувати собі життєвий простір, змушуючи фахівців з інформації повсякчас пристосовуватись до нових умов.

Біографія автора

Volodimir Varenko, Київський національний університет культури і мистецтв

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності

Посилання

Дэвенпорт Том и Харрис Джоан. Аналитика как конкурентное преимущество. Новая наука побеждать. Санкт-Петербург: «Бест Бизнес Букс», 2010. 256 с.

Друкер Питер. Задачи менеджмента в ХХІ веке. Москва: Издательский дом «Вильямс», 2002. 272 с.

Клифтон Брайан. Google Analytics для профессионалов. Москва: Диалектика, 2012. 608 с.

Курносов Ю.В. Аналитика как интелектуальное оружие. 2-е изд. Москва: Ритм, 2015. 613 с.

Мелихов Д.С., Сарматов И.И. Веб-аналитика: шаг к совершенству. Киев: Аналитика. Интелект. Сервис, 2010. 112 с.

О’Коннор Джозеф. Системне мислення. Пошук неординарних творчих рішень. Київ: Наш формат, 2018. 240 с.

Фрэнкс Билл. Революция в аналитике. Как в эпоху Big Data улучшить ваш бизнес с помощью операционной аналитики. Москва: Альпина Паблишер, 2018. 320 с.

Фрэнкс Билл. Укрощение больших даных: как извлекать знания из массивов информации с помощью глубокой аналитики. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2014. 352 с.

Шмидт Эрик. Новый цифровой мир. Как технологии меняют жизнь людей, модели бизнеса и понятие государств. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 368 с.

Dэvenport ,Tom & Xarrys, Dzhoan. (2010). Analytics as a competitive advantage. New science to win. Sankt-Peterburg: «Best Byznes Buks» [in Russian].

Druker, Pyter. (2002). Management tasks in the XXI century. Moskva: Yzdatelskyj dom «Vyl`yams» [in Russian].

Klyfton, Brajan. (2012). Google Analytics for professionals. Moskva: Dyalektyka [in Russian].

Kurnosov, Yu.V. (2015). Analytics as an intellectual weapon. Moskva: Rytm [in Russian].

Melyxov, D.S., Sarmatov, Y.Y. (2010). Web analytics: a step towards excellence. Kyev: Analytyka. Yntelekt. Servy`s [in Russian].

O’Konnor, Dzhozef. (2018). System thinking. Search for extraordinary creative solutions. Ky`yiv: Nash format [in Ukrainian].

Frэnks, Byll. (2018). Revolution in analytics. How to improve your business in the era of Big Data with operational analytics. Moskva: Alpyna Pablysher [in Russian].

Frэnks, Byll. (2014). The taming of big data: how to extract knowledge from arrays of information using deep analytics. Moskva: Mann, Yvanov y Ferber [in Russian].

Shmydt, Эryk. (2013). New digital world. How technologies change people’s lives, business models and the concept of states. Moskva: Mann, Y`vanov y` Ferber [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-22

Номер

Розділ

Статті