Аналіз та оцінка еколого-господарського стану земельних угідь Рівненської області

Н. А. Тарасюк, С. А. Реміз

Анотація


Висвітлено геоекологічні підходи оцінки ландшафтів для збалансованого природокористування в рамках концепції сталого розвитку. Проаналізовано структуру земельних угідь за ступенем антропогенного навантаження. Проведено оцінювання еколого-господарського стану території: визначено напруженість еколого-господарського стану та ступінь природної захищеності в окремих адміністративних районах Рівненської області. Згідно розрахованих показників укладені картосхеми їх просторового розподілу. За наслідком проведеної оцінки встановлено, що найоптимальніший еколого-господарський баланс характерний для адміністративних районів поліської частини області, для яких притаманні низька напруга еколого-господарського стану та високі показники екологічної захищеності території, і значно гірший стан в південних районах, де спостерігається надзвичайне антропогенне навантаження, що не урівноважується екологічним потенціалом, та критичний стан природної захищеності території. Звернуто увагу на оптимізацію природокористування досліджуваної території, що сприятиме покращенню екологічного стану ландшафтів та збалансованому розвитку регіону. 


Ключові слова


антропогенне навантаження; еколого-господарський баланс; лісистість; розораність; коефіцієнт напруженості еколого-господарського стану території; коефіцієнт природної захищеності

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Hrodzyns'kyy, M. D. (1993). Osnovy landshaftnoyi ekolohiyi [Basics of Landscape Ecology]. Kiev: Lybed, 222.

2. Denysyk, H. I, Timets', O. V, 2010). Rehional'ne antropohenne landshaftoznavstvo. Navchal'nyy posibnyk. [Regional anthropogenic landscape. Tutorial]. Vinnitsa-Uman, 170.

3. Dokuchaev, V. V. (1954). Trudy jekspedicii, snarjazhennoj lesnym departamentom, pod rukovodstvom prof. Dokuchaeva [Proceedings of the expedition, equipped forest department, under the guidance of prof. Dokuchaeva]. Moscow: Sel'khozgiz, 513-542.

4. Zakon Ukrayiny «Pro Osnovni zasady (stratehiyu) derzhavnoyi ekolohichnoyi polityky Ukrayiny na period do 2020 roku» № 2818-VI vid 21.12.2010 [The Law of Ukraine "On basic principles (strategy) of the State Environmental Policy of Ukraine till 2020" 2818-VI of 21.12.2010]. Аvailable at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2818-17/page.

5. Kadyrkulov, A. R. (2003). Kriterii ocenki prirodno-antropogennyh landshaftov (na primere At-Bashy-Kara-Kojunskoj doliny) [Criteria for evaluating natural and man-made landscapes (for example, At-Bashy Kara-Koyunskoy Valley)]. Geography and tourism, 27. Аvailable at: http://www.geolgt.com.ua/images/stories/zbirnik/vipusk27/v2736.pdf/

6. Koval'chuk, I. P., Kopayhora, B. M. (2012). Aktual'ni pytannya doslidzhennya ekolohichnykh ryzykiv zemlekorystuvannya [Recent studies question the environmental risks of land]. Land Management and Cadastre Scientific and Production magazine, 3, 36-41

7. Kochurov, B. I, Ivanov, Ju. G. (1987). Ocenka jekologo-hozjajstvennogo sostojanija territorii administrativnogo rajona [Evaluation of ecological and economic status of the territory of the administrative district]. Geography and natural resources, 4, 49.

8. Minnikov, I. V, Kurolap, S. A. (2013). Otsenka ekologo-khozyaystvenogo balansa territorii Voronezhskoy oblasti [Evaluation of ecological and economic balance of the Voronezh region]. Bulletin of Voronezh State University, Series: Geography. Geoecology, 1, 129-136.

9. Pysarenko, V. V. (2009). Otsinka ekolohichnoho stanu sil's'kohospodars'kykh uhid' Poltavs'koyi oblasti [The environmental condition of agricultural land Poltava region]. Journal of Poltava State Agrarian Academy, 2, 23-25.

10. Popova, O. L. Ekodiahnostyka pryrodno-hospodars'koyi orhanizatsiyi terytoriyi Ukrayiny: ahrolandshaftnyy aspekt [Ecodiagnostics natural and economic organization in Ukraine: agricultural landscape aspect]. Аvailable at: http://eip.org.ua/docs/EP_12_3_92.pdf.

11. Preobrazhenskiy, V. S, Aleksandrova, T. D., Kuprіyanova, T. P. (1988). Osnovy landshaftnogo analiza [Fundamentals of landscape analysis]. Moscow: Nauka, 192.

12. Pro zatverdzhennya Kontseptsiyi zbalansovanoho rozvytku ahroekosystem v Ukrayini na period do 2025 roku. Nakaz Ministerstva ahrarnoyi polityky Ukrayiny № 280 vid 20.08.2003 [On approval of the Concept of sustainable agro-ecosystems in Ukraine in 2025. Order of the Ministry of Agrarian Policy of Ukraine number № 280 of 20.08.2003]. Аvailable at: http://uazakon.com/document/fpart88/idx88535.htm

13. Rakoyid, O. O. (2008). Metodychni rekomendatsiyi z kompleksnoyi ahroekolohichnoyi otsinky zemel' sil's'kohospodars'koho pryznachennya [Guidelines for comprehensive evaluation of agroecological farming land]. Kyiv: Logos, 51.

14. Remiz, S., Tarasyuk N., (2013). Heoekolohichni aspekty staloho rozvytku Rivnens'koyi oblasti [Geoenvironmental aspects of sustainable development in Rivne region]. Scientific notes Ternopil National Pedagogical University named after Vladimir Hnatyuk. Series: Geography, 1 (34),197-203.

15. Sorokina, L. Ju. (2013). Ocenka antropogennoj transformirovannosti landshaftov transgranichnogo polesskogo regiona [Assessment of anthropogenic transformability transboundary landscapes of Polissya region]. Ukrainian Geographical Journal, 3, 25-33.

16. Stoyko, S. M., Koynova I. B., (2012). Suchasni vydy antropohennoho vplyvu na zhyttyeve seredovyshche [Modern types of human impact on the living environment]. Ukrainian Geographical Journal, 1, 50-57.

17. Tarasyuk, N. A., Remiz, S. A., (2015). Ocenka prirodno-zapovednogo fonda zapadnogo regiona Ukrainy (na primere Rovnenskoj oblasti) [Comments natural zapovednoho fund the region in the Western Ukraine (in Example Rovnenskoy region)]. Science Magazine "Questions of geography and heoekolohyy", 1., 35-42.

18. Tretyak, A. M. (2006). Zemlevporyadne proektuvannya: Teoretychni osnovy i terytorial'nyy zemleustriy: Navchal'nyy posibnyk [Land Management Design: Theoretical basis of territorial and land management: Textbook]. Kyiv, Higher Education, 528.

19. Tsaryk, L. P. Heoekolohichni pidkhody do otsinky stupenya zbalansovanosti pryrodokorystuvannya. Available at: http://old.geography.lnu.edu.ua/Publik/Period/visn/37/5_Tsaryk.pdf.

20. Shishchenko, P. G. (1988). Prikladnaja fizicheskaja geografija [Applied Physical Geography]. Kyiv, Parent publisher publishing association "Vishcha School", 192.

1. Hrodzyns'kyy, M. D. (1993). Osnovy landshaftnoyi ekolohiyi [Basics of Landscape Ecology].Kiev: Lybed, 222.

2. Denysyk, H. I, Timets', O. V, 2010). Rehional'ne antropohenne landshaftoznavstvo. Navchal'nyy posibnyk. [Regional anthropogenic landscape. Tutorial].Vinnitsa-Uman, 170.

3. Dokuchaev,V. V. (1954). Trudyjekspedicii, snarjazhennojlesnymdepartamentom, podrukovodstvomprof. Dokuchaeva [Proceedingsofthe expedition, equipped forest department, under the guidance of prof. Dokuchaeva]. Moscow: Sel'khozgiz, 513-542.

4. ZakonUkrayiny «ProOsnovnizasady (stratehiyu) derzhavnoyiekolohichnoyipolitykyUkrayinynaperioddo 2020 roku» № 2818-VIvid 21.12.2010[The Law of Ukraine "On basic principles (strategy) of the State Environmental Policy of Ukraine till 2020"2818-VI of 21.12.2010].Аvailable at:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2818-17/page.

5. Kadyrkulov, A. R. (2003). Kriterii ocenki prirodno-antropogennyh landshaftov (na primere At-Bashy-Kara-Kojunskoj doliny) [Criteria for evaluating natural and man-made landscapes (for example, At-Bashy Kara-Koyunskoy Valley)]. Geography and tourism,27. Аvailable at: http://www.geolgt.com.ua/images/stories/zbirnik/vipusk27/v2736.pdf/

6. Koval'chuk, I. P., Kopayhora, B. M. (2012). Aktual'ni pytannya doslidzhennya ekolohichnykh ryzykiv zemlekorystuvannya [Recent studies question the environmental risks of land]. Land Management and Cadastre Scientific and Production magazine, 3, 36-41

7. Kochurov, B. I, Ivanov, Ju. G. (1987). Ocenka jekologo-hozjajstvennogo sostojanija territorii administrativnogo rajona [Evaluation of ecological and economic status of the territory of the administrative district].Geography and natural resources, 4,49.

8. Minnikov, I. V,Kurolap, S. A. (2013). Otsenka ekologo-khozyaystvenogo balansa territorii Voronezhskoy oblasti [Evaluation of ecological and economic balance of the Voronezh region]. Bulletin of Voronezh State University, Series: Geography. Geoecology, 1, 129-136.

9. Pysarenko, V. V. (2009). Otsinka ekolohichnoho stanu sil's'kohospodars'kykh uhid' Poltavs'koyi oblasti [The environmental condition of agricultural land Poltava region]. Journal of Poltava State Agrarian Academy, 2, 23-25.

10.Popova, O. L. Ekodiahnostyka pryrodno-hospodars'koyi orhanizatsiyi terytoriyi Ukrayiny: ahrolandshaftnyy aspekt [Ecodiagnostics natural and economic organization in Ukraine: agricultural landscape aspect]. Аvailable at:http://eip.org.ua/docs/EP_12_3_92.pdf.

11.Preobrazhenskiy, V. S, Aleksandrova, T. D., Kuprіyanova, T. P. (1988). Osnovy landshaftnogo analiza [Fundamentals of landscape analysis].Moscow: Nauka, 192.

12.Pro zatverdzhennya Kontseptsiyi zbalansovanoho rozvytku ahroekosystem v Ukrayini na period do 2025 roku. Nakaz Ministerstva ahrarnoyi polityky Ukrayiny № 280 vid 20.08.2003 [On approval of the Concept of sustainable agro-ecosystems in Ukraine in 2025. Order of the Ministry of Agrarian Policy of Ukraine number 280 of 20.08.2003]. Аvailable at: http://uazakon.com/document/fpart88/idx88535.htm

13.Rakoyid, O. O. (2008). Metodychni rekomendatsiyi z kompleksnoyi ahroekolohichnoyi otsinky zemel' sil's'kohospodars'koho pryznachennya [Guidelines for comprehensive evaluation of agroecological farming land].Kyiv: Logos, 51.

14.Remiz, S., Tarasyuk N., (2013). Heoekolohichni aspekty staloho rozvytku Rivnens'koyi oblasti [Geoenvironmental aspects of sustainable development in Rivne region].Scientific notes Ternopil National Pedagogical University named after Vladimir Hnatyuk. Series: Geography, 1 (34),197-203.

15.Sorokina, L. Ju. (2013). Ocenka antropogennoj transformirovannosti landshaftov transgranichnogo polesskogo regiona [Assessment of anthropogenic transformability transboundary landscapes of Polissya region]. Ukrainian Geographical Journal, 3, 25-33.

16.Stoyko, S. M., Koynova I. B., (2012). Suchasni vydy antropohennoho vplyvu na zhyttyeve seredovyshche [Modern types of human impact on the living environment].Ukrainian Geographical Journal, 1, 50-57.

17.Tarasyuk, N. A., Remiz, S. A., (2015). Ocenka prirodno-zapovednogo fonda zapadnogo regiona Ukrainy (na primere Rovnenskoj oblasti) [Comments natural zapovednoho fund the region in the Western Ukraine (in Example Rovnenskoy region)]. Science Magazine "Questions of geography and heoekolohyy", 1., 35-42.

18.Tretyak, A. M. (2006). Zemlevporyadne proektuvannya: Teoretychni osnovy i terytorial'nyy zemleustriy: Navchal'nyy posibnyk [Land Management Design: Theoretical basis of territorial and land management: Textbook].Kyiv, Higher Education, 528.

19.Tsaryk, L. P. Heoekolohichni pidkhody do otsinky stupenya zbalansovanosti pryrodokorystuvannya. Available at: http://old.geography.lnu.edu.ua/Publik/Period/visn/37/5_Tsaryk.pdf.

20.Shishchenko, P. G. (1988). Prikladnaja fizicheskaja geografija [AppliedPhysicalGeography]. Kyiv,Parentpublisherpublishingassociation "VishchaSchool", 192.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Гродзинський М. Д. Основи ландшафтної екології [Текст] / М. Д. Гродзинський – К.: Либідь, 1993. – 222 с.
 2. Денисик Г.І. Регіональне антропогенне ландшафтознавство. [Текст] Навчальний посібник / Г.І. Денисик, О.В. Тімець. – Вінниця-Умань, 2010. – 170 с.
 3. Докучаев В.В. Труды экспедиции, снаряженной лесным департаментом, под руководством проф. Докучаева [Текст] // Избр. соч. – М.: Сельхозгиз, 1954. – С. 513-542.
 4. Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» № 2818-VI від 21.12.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/2818-17/page
 5. Кадыркулов А.К. Критерии оценки природно-антропогенных ландшафтов (на примере Ат-Башы-Кара-Коюнской долины) [Текст] / А.К. Кадыркулов // Географія і туризм. № 27 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.geolgt.com.ua/images/stories/zbirnik/vipusk27/v2736.pdf
 6. Ковальчук І.П. Актуальні питання дослідження екологічних ризиків землекористування [Текст] / І.П. Ковальчук, Б.М. Копайгора // Землеустрій і кадастр: Науково-виробничий журнал. – 2012. – № 3. – С. 36–41.
 7. Кочуров Б.И. Оценка эколого-хозяйственного состояния территории административного района [Текст] / Б.И. Кочуров, Ю.Г. Иванов// География и природные ресурсы. 1987. № 4. - С. 49
 8. Минников И.В. Оценка эколого-хозяйственного баланса территории Воронежской области [Текст] / И.В.Минников, С.А.Куролап // Вестник Воронежского государственного университета, Серия: География. Геоэкология. –2013. - № 1. - С. 129-136.
 9. Писаренко В.В. Оцінка екологічного стану сільськогосподарських угідь Полтавської області. [Текст] / В.В. Писаренко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2009. - № 2. - С. 23-25.
 10. Попова О.Л. Екодіагностика природно-господарської організації території України: агроландшафтний аспект. [Текст] / О.Л. Попова. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eip.org.ua/docs/ EP_12_3_92.pdf
 11. Преображенський В. С. Основы ландшафтного анализа [Текст] / В.С. Преображенський, Т.Д. Александрова, Т.П. Купріянова. – М.: Наука, 1988. – 192 с.
 12. Про затвердження Концепції збалансованого розвитку агроекосистем в Україні на період до 2025 року. Наказ Міністерства аграрної політики України № 280 від 20.08.2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uazakon.com/document/fpart88/idx88535.htm
 13. Ракоїд О.О. Методичні рекомендації з комплексної агроекологічної оцінки земель сільськогосподарського призначення [Текст] / О.О. Ракоїд. – К.: Логос, 2008. – 51с.

14. Реміз С. Геоекологічні аспекти сталого розвитку Рівненської області//Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. [Текст] / С.Реміз, Н.Тарасюк. – Тернопіль: СМП «Тайп».– 2013 №1 (вип. 34). – С. 197-203.

15. Сорокина Л.Ю. Оценка антропогенной трансформированности ландшафтов трансграничного полесского региона. [Текст] / Л.Ю. Сорокина // Український географічний журнал - 2013. – № 3. - С. 25-33.

16. Стойко С. М. Сучасні види антропогенного впливу на життєве середовище [Текст]/ C.М. Стойко, І.Б. Койнова // Український географічний журнал. – 2012. № 1. – С. 50-57.

17. Тарасюк Н.А. Оценка природно-заповедного фонда западного региона Украины (на примере Ровненской области). [Текст] / Н.А. Тарасюк, С.А. Ремиз // Научный журнал «Вопросы географии и геоекологии». – 2015. № 1. С. 35-42.

18. Третяк А.М. Землевпорядне проектування: Теоретичні основи і територіальний землеустрій [Текст] : Навч. посібник. /А.М. Третяк – К.: Вища освіта, 2006 – 528 с.

19. Царик Л.П. Геоекологічні підходи до оцінки ступеня збалансованості природокористування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.geography.lnu.edu.ua/Publik/Period/visn/37/5_Tsaryk.pdf

20. Шищенко П.Г. Прикладная физическая география [Текст]/ П.Г. Шищенко. - К.: Головное издательство издательского объединения «Вища школа», 1988. – 192 с.

Copyright (c) 2016 Н. А. Тарасюк, С. А. Реміз

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-3913 (Online), ISSN 2410-7360 (Print)


License Creative Commons Creative Commons «Attribution» 4.0 WorldWide.