Valentyn Chernykh

National University of Pharmacy, Ukraine
Doctor of pharmaceutical science, doctor of chemical science, academician NAS of Ukraine

Scopus profile: link
Publons: link
GoogleScholar profile: link
ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8606-4149

Professional (scientific) interests: synthesis of biologically active compounds, development of pharmaceuticals, pharmacy education

Selected Publications:

  1. Vlasov S. V., Kovalenko S. N., Osolodchenko,T. P., Lenytskaia, E. B., Chernykh, V. P. (2018). Syntez y byolohycheskaia aktyvnost 6-(1,3-benzoksazol-2-yl)-5-metyltyeno[2,3-d]pyrymydynov. Khymyko-Farmatsevtycheskyi Zhurnal, 52 (6), 22–25. doi: http://doi.org/10.30906/0023-1134-2018-52-6-22-25 
  1. Chernykh, V. P., Drohovoz, S. M., Zupanets, Y. A., Syroshtan, H. N., Zupanets, M. V., Kornyenko, V. Y., Drohovoz, E. V. (2017). Karboksyterapyia – styl off label use (lekarstvennie sredstva vne ynstruktsyy). Likarska sprava, 5-6, 112–116. Available at: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/17368?mode=full
  1. Siumka, Ye. I., Redkin, R. H., Chernykh, V. P., Shemchuk, L. A. (2016). Syntez alkiliden-N,N-bis-pokhidnykh spiro[indol-z1-pirol[3,4]pirolu]. Farmatsiia KhKhI stolittia: tendentsii ta perspektyvy. Kharkiv, 1, 53. Available at: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/11552
  1. Ovsjanykova, Y. O., Levashov, D. V., Kravchenko, V. M., Chernykh, V. P., Shemchuk, L. A. (2016). The pharmacological activity of derivatives of 4-oxo-3,4-dihydroquinazoline and anthranilamides containing a fragment of glycine. Vìsnik Farmacìi, 1 (85), 62–66. doi: http://doi.org/10.24959/nphj.16.2084 
  1. Chernykh, V. P., Shemchuk, L. A., Kolesnikova, T. A. et. al. (2015). Laboratory note-book on Organic chemistry for foreign students of pharmaceutical faculty. Kharkiv: NUPh, 56. Available at: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/11840
  1. Chernykh, V. P., Shemchuk, L. A.; Chernykh, V. P. (Ed.) (2015). Organic chemistry. Test with explanations: the study manual for the students of higher schools. Kharkiv: NUPh, 456. Available at: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/11871
  1. Vlasov, S. V., Lytvynenko, G. L., Iakovlieva, L.V., Chernykh, V. P. (2015). Anti-inflammatory activity study of the 3-amino-2-thioxo-2,3-dihydrothieno-[2,3-d]pyrimidin-4(1H)-one-6-carboxylic acid derivatives and their fused heterocyclic systems. Der pharma Chemica, 7 (5), 296–301. Available at: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/9051