ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЖАНРІВ ЛАТИНСЬКОЇ ЛІТУРГІЧНОЇ ТРАДИЦІЇ СУЧАСНИМИ ОДЕСЬКИМИ КОМПОЗИТОРАМИ

Olena Statsenko

Анотація


Мета роботи - систематизація відомостей про твори одеських композиторів другої половини XX - початку XXI століття, які зверталися до католицьких богослужбових жанрів, а також характеристика мес А. Томльонової та О. Польового, репрезентативних щодо демонстрації підходів до інтерпретації жанрів католицької літургічної традиції сучасними представниками одеської композиторської школи. Методологія дослідження полягає в застосуванні істо- рико-культурного та аналітичного методів, що дає змогу висвітлити постаті митців одеської композиторської школи як репрезентантів українського культурного простору, який є поліконфесійним та відкритим для експериментів щодо інтерпретації жанрів католицької літургічної традиції. Наукова новизна дослідження полягає у висвітленні традиції інтерпретування католицьких церковних жанрів митцями одеської композиторської школи від середини XX століття до сьогодні. Вперше проаналізовано «Урочисту месу» О. Польового та запропоновано новий погляд на месу А. Томльонової у контексті музичної культури доби постмодернізму. Висновки. Розглядаючи творчий доробок сучасних композиторів одеської школи, варто відмітити постійний інтерес митців до жанрів латинської літургічної традиції. Особливості їх інтерпретації полягають у вільному підході до літургічних текстів, з яких композитор, відповідно до задуму, обирає фрагменти, які виконують роль знаків, що лише вказують на традицію, але не підпорядковані їй, оскільки твори задумувалися не як богослужбові, а як концертні. Такий підхід пояснюється специфікою мислення доби постмодернізму, а також особливостями конфесійної мали України з превалюванням православної деномінації, відповідно до чого більшість українських митців є сторонніми спостерігачами католицької традиції, а не її репрезентантами. У творчості українських композиторів також спостерігається тенденція до збереження православної ідентичності у зверненні до католицьких богослужбових жанрів через стильові алюзії до православної музики, а також орієнтація на визначні світові шедеври католицької музики, у яких цю традицію відтворено.Ключові слова


одеська композиторська школа; католицькі богослужбові жанри; меса; реквієм; постмодернізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Афоніна О. С. Сучасна українська музика у вимірах європоцентризму : монографія / О. С. Афоніна. К. : НАКККіМ, 2012. - 164 с.

Білодід A. «Stabat Mater» І. Щербакова: особливості жанрової інтерпретації / А. Білодід // Музичне мистецтво: традиції і сучасність : 36. статей за результатами VII Міжвуз. наук.-практ. студ. конф., 21-22 листопада 2013 р. - Дніпропетровськ : Дніпр. консерв. ім. М. Глінки, 2014. - С. 102-106.

Бородавкін C. Хорові концерти Олега Польового / C. Бородавкін // Студії мистецтвознавчі: Театр. Музика. Кіно. - К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2015. - Число 1 (49). - С. 87-95.

Вербицька-Шокот І. В. Жанр реквієму в хоровій творчості українських композиторів порубіжжя тисячоліть: автореф. на здобуття наук. ступеня канд. мист. : спец 17.00.03 «Музичне мистецтво» / І. В. Вербицька - Шокот. - X. : ХДУМ ім. І. Котляревського, 2007. - 20 с.

Дедовский А. А. Историко-типологические особенности жанра missa brevis / А. А. Дедовский // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. - Тамбов : Грамота, 2012. - № 12 (26): в 3 ч. - Ч. I. - С. 141-144.

Кунцлер М. Літургія Церкви / Міхаель Кунцлер : [пер. з нім. монахині Софії]. - Львів : Свічадо, 2001. 616 с. - (Серія «Аматека. Підручники богослов’я»).

Мануляк О. М. Сакральна творчість львівських композиторів кінця XX - поч. XXI ст. у контексті провідних тенденцій розвитку сучасної української релігійної музики : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мист. : спец. 17.00.03 «Музичне мистецтво» / О. М. Мануляк. - Львів, 2009. - 20 с.

Месса для Одессы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://odessit.in.ua/press- review/Sobitiya/16158586809/

Розенберг P. M. Одесская композиторская школа : монография / P. М. Розенберг. - О. : Одес. нац. муз. акад. им. А. В. Неждановой, 2013. - 327 с.

Afonina, O. (2012). Contemporary Ukrainian music in the measurements of Europocentrism. Kyiv : NAKKKiM [in Ukrainian].

Bilodid, A. (2014). «Stabat Mater» by I. Shcherbakov: peculiarities of genre interpretation. Music Art: traditions and modernity: Proceedings of the 7th Interinstitutional Scientific and Practical Student Conference, (pp. 102106). Dnipropetrovsk : Dnipropetrovsk Conservatory M. Glinka named [in Ukrainian].

Borodavkin, S. (2015). Choral concerts of Oleh Poliovy. Studiyi mystetstvoznavchi: Teatr. Muzyka. Kino, 1 (49), 87-95 [in Ukrainian].

Verbytska-Shoko, I. V. (2007). Genre of Requiem in choral works of Ukrainian composers on the border of millennia. Extended abstract of candidate's thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Ledovsky, A. A. (2012). Historical and typological features of the genre missa brevis. Istoricheskiye, philosophskiye, politicheskiye i juridicheskiye nauki, kulturologia i iskusstvovedeniye. Voprosy teorii i praktiki. Tambov : Gramota, 12, 141-144 [in Russian].

Kunzler, M. (2001). Liturgy of the Church. Lviv : Svichado [in Ukrainian].

Manulyak, O. M. (2009). Sacred works of Lviv composers of the late XX - early XXI centuries in the context of key trends of contemporary Ukrainian religious music. Extended abstract of candidate's thesis. Lviv [in Ukrainian].

Missa for Odessa. (2010). Retrieved from http://odessit.in.ua/press-review/Sobitiya/16158586809/ [in Russian].

Rosenberg, R. M. (2013). Odessa school of composers. Odessa: The Odessa National Academy of Music A. V. Nezhdanova named [in Russian].
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018