МУЗИЧНІ ФЕСТИВАЛІ У СИСТЕМІ КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ ІТАЛІЇ

Olena Ponomarenko

Анотація


Мета роботи - розкрити найважливіші аспекти й особливості існування музичних фестивалів сучасної Італії, визначити основні їх типи, розглянути специфіку організації музичних проектів. Методологія дослі­дження базується на застосуванні індуктивного методу, який полягає у дослідженні окремих фестивальних на­прямів, що дало змогу окреслити загальні тенденції існування фестивального процесу в системі культурного життя сучасної Італії. Наукова новизна полягає у необхідності вивчення музичних фестивалів сучасної Італії як невід’ємної складової італійської національної культури. Виявлення значення і впливу італійських проектів на стан музичного життя сьогодення набуває особливої уваги та допоможе вітчизняним музикантам дізнатися про специфіку організації музичних фестивалів сучасної Італії, запозичити досвід і використовувати його у практиці музичного життя сучасної України. Висновки. Фестивалі органічно вписалися у систему музичного життя сучас­ної Італії, а фестивальний рух, зазнавши значних змін, протягом останнього десятиліття ХХ ст. та початку ХХІ ст. набирає дедалі більше обертів, зокрема: 1) збільшилася кількість фестивальних заходів - від професійних до ама­торських, 2) підвищився професійний рівень учасників аматорських фестивалів, що позначилося у рівні їх майсте­рності; 3) професійні фестивалі зростають до рівня масштабних заходів зі своїми школами, які дають майстер- класи і реалізовують у рамках фестивалів творчі проекти молодих музикантів; 4) поширюються міжкультурні та творчі зв’язки не тільки між 20 областями Італії, які, в свою чергу поділяються на 107 провінцій (province), а й в інтернаціональному контексті (відбуваються на міжнародному, регіональному та міському рівнях).


Ключові слова


музичний фестиваль; українсько-італійські культурні зв’язки; професійні фестивалі; аматорські фестивалі; музичне життя сучасної Італії

Повний текст:

PDF

Посилання


Горенко Л. І. Болонська філармонійна Академія та її зв’язки з Україною кінця XVIII - першої половини XIX ст. / Л. І. Горенко // Культура України : зб. наук. праць / М-во культури і туризму України, Харк. держ. академія культури . - Харків : ХДАК. - Вип. 20 : Культура України : Мистецтвознавство : Філософія : зб. наук. праць / Харк. держ. академія культури ; відп. ред. В. М. Шейко. - Харків : ХДАК, 2007. - С. 57-67.

Зінькевич О. Музика говорить мовою нашого часу/ О. Зінькевич // Критика. - К., 2004 - № 7-8 (81¬82). - С.30-34.

Лебедь М. И. Альфредо Казелла и новая музыка в Италии: дис. ... кандидата искусствоведения: 17.00.02 / Марина Игоревна Лебедь. - М., 2012. - 298 с.

Микитась В. Л. Давньоукраїнські студенти і професори / В. Л. Микитась. - К.: Абрис, 1994. - 288 с.: іл.

Пухлянко М. Є. Конкурс музикантів-виконавців як феномен сучасного культурного простору: дис. ... кандидата мистецтвознавства: 26.00.01 / Марія Євгенівна Пухлянко. - К. : Нац. музична акад. України ім. П. І. Чайковського, 2014. - 201 с.

Сохор А.Н. Статьи о советской музыке М. Шведа "Тенденції розвитку міжнародних фестивалів су¬часної музики"/ А. Н. Сохор. - Л.: Музыка, 1974. - 215 с.

Швед М. Б. Тенденції розвитку міжнародних фестивалів сучасної музики / М. Б. Швед. - Львів : Сполом, 2010. - 440 с.

La Biennale di Venezia - Biennale musica 2017. - Режим доступу: www.labiennale.org.

Horenko L. (2007). Accademia Filarmonica di Bologna and its Ties with Ukraine in the End of the 18th Cent. - the First Half of the 19th Cent. Culture of Ukraine : Collection of Scientific Works / Ministry of Culture and tourism of Ukraine, Kharkiv State Academy of Culture (Vols 20), (pp. 57 - 67). Kharkiv : KhDAK, 57-67 [in Ukrainian].

Zinkevich O. (2004). Music speaks the language of our time. Krytyka. Kyiv, 7-8(81-82), 30-34 [in Ukrainian].

Lebed M. (2012). Alfredo Casella and New Music in Italy. Extended abstract of candidate’s thesis. Moscow, 298 [in Russian].

Mykytas V. (1994). Old Ukrainian Students and Professors. Kyiv: Abrys, 288 [in Ukrainian].

Puchlyanco M. (2014) The competition of musicians-performers as a phenomenon of modern cultural space: Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv : NMAU, 201 [in Ukrainian].

Sokhor A. (1974). Articles on Articles on Soviet Music. Leningrad : Myzyka, 215 [in Russian].

Shwed M. (2010). Trends in the development of international festivals of contemporary music. Lviv : Spolom, 440 [ in Ukrainian]

Venice Biennale - Biennale musica 2017. Retrieved from www.labiennale.org.
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018