DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2019.180952

Сучасний веб-дизайн: особливості, тенденції розвитку, прогнозування

Petro Dubrivnyi

Анотація


Мета статті. Провести аналіз існуючих особливостей, тенденцій розвитку веб-дизайну і визначити перспективні напрямки в його діяльності. Методологія дослідження базується на використанні типологічного, компаративного, структурно-функціонального методів та узагальненні, що дозволяють охопити означений дис- курс в контексті творчих пошуків в дизайн-проектуванні інтернет-ресурсів для виявлення його ключових ха- рактеристик. Також, необхідним виявляється і системний підхід, що дозволяє на самих різних, але взаємопов'язаних рівнях всебічно вивчити об'єкт. Наукова новизна дослідження полягає у концептуальному осмисленні існуючих особливостей стилістики сучасного веб-дизайну і прогностичному погляді на його по- дальший розвиток. Висновки. Проведений аналіз виявив перспективи розвитку сучасного веб-дизайну, визна- чив існуючі тренди та напрямки в модернізації графічних прийомів, уніфікація й інтерактивність яких, дозволить дієво реалізовувати процес передачі інформаційного продукту до потенційного відвідувача веб- сторінки.


Ключові слова


веб-дизайн; проектування; тренд; сайт; стиль; сучасний дизайн; інтернет-ресурс

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Бреслав Г. Э. Цветопсихология и цветолечение для всех. Санкт-Петербург: Б.&К., 2000. 212 с.

Исмойилов Х. Б. Стили сайтов в веб-дизайне // Современные материалы, техника и технологии. Курск: ЗАО «Университетская книга», 2018. Вып. 2(17). С. 49-53.

Китаевская Т. Ю. Альтернативные стили в веб-дизайне // Вестник Тамбовского университета. Се- рия: Естественные и технические науки. Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 2014. Т. 19. Вып. 2. С. 569- 570.

Ляшенко Е. С. Теоретические подходы к изучению веб-дизайна как языка интернет-культуры // Гу- манитарный вектор. Серия: Философия, культурология. Чита: Изд-во: ЗГУ, 2012. Вып. ғ3 (31). С. 117-125.

Опалєв М., Вакуленко О. Закономірності формування сучасного тренду веб-дизайну – «плаский» дизайн // Вісник Львівської національної академії мистецтв. Львів: Вид-во ЛНАМ, 2016. Вып. 30. С. 215-225.

Парненко В. С. Веб-дизайн як фундамент сучасного віртуального середовища // Науковий вісник НЛТУ України. Львів: Вид-во НЛТУ, 2013. Вип. 23.10. С. 380-386.

Якутова О. М., Петрова О. А. Шрифт как элемент дизайна веб-сайта // Актуальные проблемы авиа- ции и космонавтики. Красноярск: Изд-во СГУНТ им. М. Ф. Решетнева, 2013. С. 273-274.

Crowdrise. Social fundraising that actually works for nonprofits. URL: https://www.crowdrise.com/ (дата звернення: 12.01.2019).

ETQ. URL: https://www.etq-amsterdam.com/ (дата звернення: 14.11.2018).

Google Fonts. URL: https://fonts.google.com/ (дата звернення: 25.11.2018).

GOTOCHINA. URL: https://ringvemedia.com/ (дата звернення: 18.12.2018).

JS. Promo page of the Yandex. Taxi contest. URL: https://jet.style/portfolio/case/promo-page-of- yandextaxi-contest (дата звернення: 05.01.2019).

Nielsen, J., and Loranger, H. Prioritizing Web Usability. Berkeley CA: New Riders Press, 2006. 406 p.

Toggl. URL: https://toggl.com/ (дата звернення: 04.01.2019).

Breslav, G. E. (2000). Color psychology and color therapy for everybody. St. Petersburg: B.&K. [in Russian].

Ismojilov, H. B. (2018). Web site styles in web design. Sovremennye materialy, tehnika i tehnologii, 2 (17, 49-53 [in Russian].

Kitaevskaya, T. Yu. (2014). Alternative styles in web design. Vestnik Tambovskogo universiteta. ser: Estestvennye i tehnicheskie nauki, 2, 569-570, [in Russian].

Lyashenko, E. S. (2012). Theoretical approaches to the study of web design as a language of Internet culture. Gumanitarnyj vektor. ser. Filosofiya, kulturologiya, 3(31), 117-125, [in Russian].

Opalyev, M., & Vakulenko, O. (2016). Law of the shape of the trend of web design - "palsky" design. Visnik Lvivskoyi nacionalnoyi akademiyi mistectv, 30, 215-225, [in Ukrainian].

Parnenko, V. S. (2013). Web design as the foundation of the modern virtual medium. Naukovij visnik NLTU Ukrayini, 23.10, 380-386, [in Ukrainian].

Yakutova, O. M., & Petrova, O. A. (2013). Font as a website design element. Aktualnye problemy aviacii i kosmonavtik, 273-274, [in Russia].

Crowdrise. Social fundraising that actually works for nonprofits. Retrieved from: https://www.crowdrise.com/ [in English].

ETQ. Retrieved from: https://www.etq-amsterdam.com/ [in English].

Google Fonts. Retrieved from: https://fonts.google.com/ [in English].

GOTOCHINA. Retrieved from: https://ringvemedia.com/ [in English].

JS. Promo page of the Yandex. Taxi contest. Retrieved from: https://jet.style/portfolio/case/promo-page-of- yandextaxi-contest [in English].

Nielsen, J., and Loranger, H. (2006). Prioritizing Web Usability. Berkeley CA: New Riders Pres [in English].

Toggl. Retrieved from: https://toggl.com/ [in English].
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018