Данило Братковський — волинський шляхтич сімнадцятого століття

Piotr Borek

Анотація


The article is based on archival research. The views of Danylo Bratkovski as a Polish nobleman as an author of book «A World which reviewed by parts» are considered. Archival research indicates identity spontaneous, impulsive, involved in various disputes.


Ключові слова


equal rights for Orthodoxy; I Rzeczpospolita; Lutsk Brotherhood Church; Old Polish literat

Повний текст:

PDF (Polski)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Bibliografia literatury polskiej «Nowy Korbut». Piśmiennictwo staropolskie / Oprac. zespół pod kierownictwem R. Pollaka. – Warszawa, 1964, t. 2. – S. 46.
 2. Dawni pisarze polscy – od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny. – Warszawa, 2000, t. 1. – S. 99–100.
 3. Daniło Bratkowśkyj – poet i hromadianin / Red. Siliuk A., Puszkar N., Biriulina O. – Łuck. – 2002.
 4. „Świat po części przeyzrzany” – „Swit, po czastynach rozglianutyj”. Fototypiczne wydania, perekład, dżereła, studiji / Uporiadnik Biriulina O., perekład, peredmowa, prymitky Szewczuk W. – Łuck. – 2004.
 5. Radyszewski R. Polskojęzyczna poezja ukraińska od końca XVI do początku XVIII wieku. cz. 1: Monografia, Kraków. – 1996. – S. 205–207; cz. 2: Antologia, Kraków. – 1998. – S. 345–358.
 6. Archiw jugo-zapadnoj Rossii, 1886. cz. 3, t. 2. – S. 128–129, 160, 164–165, 168, 179.
 7. Zob. Łypynśkyj W. Danyło Bratkowśkyj – suspilnyj dijacz i pyśmennyk kinca XVII stolittia / Literaturno-naukowyj wisnyk. – 1909, t. 45. –S. 326;
 8. Antonowicz W. Danił Bratkowskij (1697–1702) / W. Antonowicz. Moja spowid’. Wybrani istoryczni ta publicystyczni twory / Upor. O. Todijczuk, W. Ulianowskyj. – Kijów, 1995. – S. 237– 247.
 9. Mikulski T. Bratkowski Daniel / T. Mikulski // Polski słownik biograficzny. – Kraków, 1936. – T. 2. – S. 414.
 10. Mikulski T. Rzeczy staropolskie, wstęp Weintraub W., oprac. Maniewska D.
 11. Boniecki A. Herbarz polski / A. Boniecki. – Warszawa, 1900. – T. 2. – S. 113.
 12. Niesiecki K. Korona polska przy złotej wolności starożytnemi rycerstwa polskiego i W.K.L klejnotami… ozdobiona / K. Niesiecki – Lwów, 1728. – T. 1. – S. 177.
 13. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy w Kijowie, fond 28 (Księgi grodzkie włodzimierskie), opis 1, sprawa 107, k. 532–532 v.
 14. Biriulina O. Daniel Bratkowski – prawosławny Ukrainiec w Rzeczypospolitej / O. Biriulina / / Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne. – 2003, t. 1. – S. 83.
 15. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy w Kijowie, f. 28, op. 1, spr. 114, k. 1475v–1476.
 16. Pryszliak W. Daniło Bratkowśkyj w istoricznij ocinci Iwana Krypjakewycza / W. Pryszliak // Daniło Bratkowśkyj – poet i hromadianin. – S. 73.
 17. Mikulski T. Bratkowski Daniel / T. Mikulsk // Polski słownik biograficzny. – Kraków, 1936, t. 2. – S. 414.
 18. Zob. Maksymowicz M. O Bogdanie Bratkowskom (Pis’mo k W. B. Antonowiczu) / Maksymowicz M. Sobrannyje socinienija. – Kijów, 1876, t. 1. – S. 539–540.
 19. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy w Kijowie, f. 25, op. 1, spr. 392, k. 407– 408.
 20. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy w Kijowie, f. 25, op. 1, spr. 339, k. 533– 533v.
 21. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy w Kijowie, f. 28, op. 1, spr. 110, k. 1224– 1224v.
 22. Urzędnicy inflanccy XVI–XVIII wieku. Spisy / Oprac. Mikulski K. i Rachuba A. – Kórnik, 1994. – S. 93.
 23. Zob. Czubek J. Jan Chryzostom z Gosławic Pasek w oświetleniu archiwalnym / J. Czubek. – Kraków, 1901.
 24. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy w Kijowie, f. 28, op. 1, spr. 110, k. 749– 754v. Reperkusje tej sprawy zob.: Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy w Kijowie, f. 28, op. 1, spr. 113, k. 462–464 (1672); f. 28, op. 1, spr. 114, k. 1105–1106; tamże, k. 1332–1333; tamże, k. 1475v–1478 (1673); f. 25, op. 1, spr. 343, k. 507–508 (1673); f. 28, op. 1, spr. 120, k. 1593– 1595v (1677); f. 21 (Księgi grodzkie krzemienieckie), op. 1, spr. 221 (pozew Krasnosielskiego przeciw Bratkowskiemu oblatowano 28.IX.1682).
 25. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy w Kijowie, f. 25, op. 1, spr. 339, k. 525v– 526.
 26. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy w Kijowie, k. 529v–531. Wedle Bratkowskiego działo się to„ podczas odjachania J. Mści Pana podstolego bracławskiego z domu na obronę zobopólną tej ojczyzny anno praesenti sub tempus confederationis modernae [tj. 1672] różnemi czasy”. Wtedy też słudzy Liniewskiego zawłaszczyli 15 kup żyta, 10 kup pszenicy oraz spuścili staw. Protestant szacował swoją szkodę na sto kilkadziesiąt złotych.
 27. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy w Kijowie, 540v–541. Wedle Bratkowskiego pożyczona Kołpytowskiemu przez siostrę kwota jest „iure divino et naturalae sucessionis spadła i przynależna temuż Jego Mści Panu podstolemu bracławskiemu”.
 28. Tamże, k. 740v–742v.
 29. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy w Kijowie, f. 25, op. 1, spr. 344, k. 316v– 317v.
 30. Tamże, k. 336.
 31. Tamże, k. 336–336v.
 32. Tamże, k. 337.
 33. Zob. np. studia zebrane w tomie Daniło Bratkowśkyj – poet i hromadianin…, dz. cyt. Dla snucia takich wniosków główną podstawą materiałową był tom Świat po części przejźrzany, który w świetle znanych już materiałów archiwalnych zawiera raczej zbiór postulatywnych norm (opartych głównie na Dekalogu) niż ujawnia rzeczywisty obraz humanitas poety.
 34. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy w Kijowie, f. 25, op. 1, spr. 347, k. 279–279v).
 35. Tamże, k. 712–712v (tu jeszcze wydarzenia z lipca 1674).
 36. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy w Kijowie, f. 25, op. 1, spr. 347, k. 414.
 37. Tamże, k. 414v–415.
 38. Por. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy w Kijowie, f. 25, op. 1, spr. 377, k. 767–767v.
 39. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy w Kijowie, f. 25, op. 1, spr. 426, k. 86v.
 40. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy w Kijowie, f. 25, op. 1, spr. 437, k. 289–290v.
 41. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy w Kijowie, f. 25, op. 1, spr. 450, k. 153–156.
 42. Tamże, k. 67v–68v.
 43. Tamże, k. 154–154v.
 44. Zob. np. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy w Kijowie, f. 25, op. 1, spr. 392, k. 745v–747v.
 45. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy w Kijowie, f. 25, op. 1, spr. 401, k. 415–417.
 46. Tamże, k. 601v.
 47. Tamże, k. 598–602v.
 48. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, f. 9 (Księgi grodzkie lwowskie), op. 1, spr. 178, s. 423–425, 425–428, 428–429.
 49. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, f. 422, op. 1, spr. 468, s. 797–798; f. 422, op. 1, spr. 671, s. 384.
 50. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, f. 9, op. 1, spr. 188, s. 1023– 1025, 1025–1026.
 51. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, f. 422, op. 1, spr. 476, s. 25, s. 2375–2376; f. 422, op. 1, spr. 477, s. 107–108, s. 676–678. Sprawa się zakończyła „we Lwowie w wielkim poście przed Wielkanocą” 1701 roku. Dokumenty sugerują, iż Bratkowski był we Lwowie w marcu i lipcu 1700 roku.
 52. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, f. 422, op. 1, spr. 469, s. 2161–2164.
 53. Zob. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy w Kijowie, f. 25, op. 1, spr. 440, k. 213–213v.
 54. Tamże, k. 519v–510.
 55. Archiw jugo-zapadnoj Rossii, 1886, t. 1, cz. 4. – S. 33.
 56. Zbiory Biblioteki Narodowej w Warszawie, rkps BOZ 1176, k. 54v–55v.
 57. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy w Kijowie, f. 15, op. 1, spr. 10, k. 789v–791.
 58. Zbirnyk kozaćkych litopysiw. Gustynśkyj, Samijła Welyczka, Grabianki / Upor. Krekoteń W., Szewczuk W., Iwanczenko R. – Kijów, 2006. – S. 816–817.
 59. Zob. Maksymowicz M. O Bogdanie Bratkowskom (Pis’mo k W. B. Antonowiczu) / Maksymowicz M. Sobrannyje socinienija. – Kijów, 1876, t. 1. – S. 539–540.
Copyright (c) 2011 Piotr Borek

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Розміщення журналу „Studia Politologica Ucraino-Polona” на платформі Open Journal Systems було можливим завдяки фінансовій підтримці Генерального Консульства Республіки Польща у Вінниці, в рамках здійснення проєкту «Розробка інтернет-версії політологічного журналу Studia Politologica Ucraino-Polona».