Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання ScienceRise. Medical Science?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

I. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ ДЛЯ ЖУРНАЛУ "ScienceRise: Medical Science"

 

Вимоги до оформлення тексту: 

 1. Формат сторінки - А4, книжкова
 2. Шрифт - Times New Roman
 3. Розмір шрифту - 14
 4. Інтервал - 1,5
 5. Абзацний відступ - 1,25 мм
 6. Вирівнювання - по ширині
 7. Поля документа - 20 мм з усіх боків
 8. Обсяг - від 10 сторінок
 9. Мова статті: українська, російська, англійська, польська, французька, німецька 

Структура статті: 

УДК

НАЗВА СТАТТІ УКРАЇНСЬКОЮ, РОСІЙСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ

І. Б. Прізвище, І. Б. Прізвище.... українською, російською та англійською мовами

Анотація українською, російською та англійською мовами (200-250 слів, не менше 1800 знаків). В анотації повинні бути виделі розділи: мета, матеріали та методи, результати, висновки.

Ключові слова українською, російською та англійською мовами (10 слів)

 

Основні розділи статті:

 

1. Вступ

Вступ повинен надати читачеві всю інформацію (в тому числі довідкового характеру), необхідну для того, щоб зрозуміти Ваші дослідження, і причини по яких Ви їх проводите. У цьому розділі статті необхідно створити background (передумови до проведення дослідження: дати загальне розуміння проблеми, якою Ви займаєтеся, і аргументовано обґрунтувати актуальність Вашого дослідження).

Вступ повинен відповідати на запитання: «Яке питання/проблема вивчається і чому це актуально?»

ПОРАДА: не пишіть літературний огляд у вступі, але давайте посилання на літературу довідкового характеру (монографії, довідники, можливо навіть навчальну літературу), для того щоб читач при бажанні міг більш детально розібратися в проблемі.

Цей розділ статті також повинен дати відповідь на питання про необхідність проведеного автором дослідження.

Важливо! Найчастіше в якості обґрунтування необхідності авторського дослідження вказується на те, що даний предмет (питання) в науковій літературі «не описаний» або ж «описаний недостатньо». Це жодним чином не може вважатися аргументованим обґрунтуванням. Недостатньо послатися на факт, що «дана проблема ще не вивчалася», тому цілком можливо, що її і не потрібно вивчати!

Аргументація на користь необхідності проведення автором дослідження повинна включати вичерпне обґрунтування наступних двох моментів:

 1. Що саме не було вивчено попередниками?
 2. Чому це важливо було вивчати?

Таким чином, розділ статті «Обґрунтування дослідження» має на меті висвітлити невирішені іншими вченими частини досліджуваної проблеми і вказати на «нішу» досліджень, що не зайнята іншими науковцями в даній проблемі (зрозуміло, відповівши на два питання, сформульованих вище). Даний розділ створюється на підставі публікацій періодичних наукових видань (книги, підручники, монографії до таких не належать). Огляд періодики з проблеми, що досліджується автором, повинен включати джерела не більше 10-річної давності і обов'язковий огляд закордонних наукових періодичних видань з проблеми, що досліджується автором. Кількість іноземних джерел має бути не менше 40 %. Допустимий рівень самоцитування – не більше 30 %. Обов'язковим при використанні посилань на літературні джерела є критичний аналіз даних джерел, тобто зазначення того, що авторам цих робіт вдалося досягти, а чого не вдалося. При цьому бажаний такий аналіз по кожному джерелу (використання широкого діапазону посилань типу «в роботах [3–7]» не припустимо).

Розділ «Обґрунтування дослідження» повинен дати читачеві розуміння того, для чого проводилося дослідження, результати якого автор збирається опублікувати в даній статті.

ПОРАДА: Ви можете скористатися електронними ресурсами відкритого доступу наукової періодики усього світу з Кокнарівської бібліотеки (посилання). Пошук може бути виконаний за ключовими словами Вашої тематики англійською мовою.

Мета дослідження. У даному розділі необхідно чітко сформулювати мету дослідження, яка повинна логічно випливати з розділу «Літературний огляд». Формулювання мети дослідження повинно бути виконано в такий спосіб, щоб стало зрозумілим, як саме можна заповнити «нішу» досліджень (тобто відповісти на запитання: «Що саме потрібно зробити, щоб усунути недостатність знань, пов'язану з наявністю невиявлених іншими науковцями частин загальної проблеми?»)

Мета дослідження, що формулюється автором, може містити формулювання Гіпотези, яку автор хотів підтвердити або спростувати.

 

2. Матеріали і методи

У цьому розділі статті необхідно детально описати всі матеріали, які використовувалися в дослідженні, і методи, за допомогою яких проводилося дослідження.

Матеріали і методи повинні бути описані настільки детально, щоб дослідження можна було повторити.

 

3. Результати дослідження

Результати мають бути представлені в логічному порядку, причому рекомендується приводити результати в порядку важливості, не обов'язково використовувати той порядок, в якому проводилися експерименти.

Не слід дублювати дані, які наведені на рисунках, графіках і в таблицях. Поширеною помилкою є приведення даних, відображених в рисунках і таблицях в тексті статті. Замість цього в тексті статті слід узагальнити той матеріал, який читач знайде в таблиці або звернути увагу читача на головні пункти в наведеному рисунку або таблиці. Читачеві, як правило, легше читати дані в таблиці, ніж в тексті статті.

Уникайте надмірного використання рисунків та таблиць. Якщо даних для повноцінних таблиць та рисунків не вистачає, краще цю інформацію описати в тексті.

 

4. Обоворення результатів дослідження

У цьому розділі необхідно:

 • Обговорити Ваші результати в порядку від найбільш до найменш важливих.
 • Порівняти Ваші результати з результатами інших дослідників – які в них є розбіжності та обсудити їх причини
 • Можна запропонувати додаткові дослідження для поліпшення або поглиблення отриманих результатів.
 • Обов'язково необхідно коротко описати обмеження Вашого дослідження і привести його можливі недоліки (це жодною мірою не применшить значимість Вашого дослідження, проте покаже, куди потрібно рухатися надалі Вам чи Вашим колегам).
 • Описати, чим Ваші результати можуть бути практично корисні і в яких саме умовах.

5. Висновки

У даному розділі статті обов'язково вкажіть ще раз основні узагальнюючі результати Вашої роботи, звертаючи особливу увагу на відповідність висновків поставленій мети та завданням дослідження.  Це означає, що Висновки мають відображати конкретні отримані автором результати, на підставі яких можна зробити висновок про наукову новизну і можливості практичного застосування результатів дослідження, викладених у статті.

 

Подяки (при наявності)

Перерахуйте тут тих людей/організації, які надали допомогу в ході проведення дослідження (наприклад, забезпечували мовну допомогу, допомогу в проведенні експериментів, фінансову допомогу тощо).

 

Література

список використаних джерел інформації, оформлений згідно ДСТУ 8302:2015

 

Refernces

список використаних джерел інформації, оформлений відповідно до стандарту АРА 

 

Для кожного з авторів необхідно вказати відомості українською, російською та англійською мовами:

 • ПІБ повністю
 • Науковий ступінь, звання
 • Кафедра
 • Місце роботи
 • Юридична адреса місця роботи
 • Е-mail
 • Контактний телефон
 • Кількість публікацій в українських виданнях (приблизно)
 • Кількість публікацій в іноземних індексованих виданнях (приблизно)
 • Індекс Хірша (при наявності)
 • Номер ORCID (обов'язково!) 

Поштова адреса для відправки друкованого примірника журналу (якщо Вам необхідно придбати друкований екземпляр журналу)

Обов'язково умова: одержувач і адреса повинні відповідати п. 6.2 ліцензійного договору

Оформлення у відповідності з прикладом:

Іванов Сергій Петрович
Відділення Нової пошти № 45 (м. Київ, вул. Ватутіна, 24)
Контактний тел .: + 38050-00-00-000 

 

Вимоги до оформлення рисунків:

 1. Перед рисунком в тексті обов'язково йде посилання на рисунок у форматі рис. 1, рис. 2–4, рис. 5, а
 2. Кількість точок на дюйм не менше 300 dpi
 3. Рисунки мають бути згруповані.
 4. Підпис до рисунку має вигляд: «Рис. 1. Назва рисунку» або «Рис. 1. Назва рисунку: а – назва підрисунку; б – назва підрисунку»
 5. Якщо на рисунку представлена залежність або графік, то в підписі до рисунку мають бути розшифровані всі позначення, включаючи осі координат.
 6. Розміри написів на рисунках мають відповідати розміру Times New Roman 14.
 7. Написи на рисунках не мають бути виконані жирним або курсивом.
 8. Написи на всіх рисунках мають бути виконані в одному стилі.
 9. Увага! Друкована версія журналу виходить у ч/б варіанті.
 

Вимоги до оформлення таблиць:

 1. Шапка таблиці не має містити порожніх клітинок.
 2. Якщо у Вашому документі таблиця розривається на кілька сторінок, повторно робити підпис на новій сторінці не потрібно.
 3. Всі таблиці мають бути розташовані вертикально (на книжковій орієнтації листа в програмі Word)..

 

Вимоги до оформлення формул:

 1. Формули мають бути набрані в редакторі формул MathType.
 2. Посилання на формулу в тексті мають вигляд (1), (2–4).
 3. Формули мають бути пронумеровані.
 4. Формула є частиною тексту, тому після формули має стояти знак пунктуації: якщо далі йде нове речення, то крапка; якщо далі йде роз'яснення, то кома тощо.

 

Оформлення списку використанням літератури: 

 1. Джерел повинно бути не менше 10.
 2. Відсоткове співвідношення самоцитування – не більше 30 % (тобто якщо Ви використали 10 посилань, з них може бути не більше 3 на Ваші попередні дослідження).

  Посилання на літературні джерела в тексті статті вказуються в квадратних дужках, наприклад [1], [2, 3]. Гіперпосилання не припустимі.
 3. Використання широкого діапазону посилань типу «в роботах [3–7]» не припустимо.
 4. Посилання мають йти за порядком згадування у статті.
 5. На всі літературні джерела обов'язково мають бути посилання в тексті статті.
 6. Бібліографічний список оформлюється в кінці статті згідно ДСТУ 8302:2015 та стандарту АРА

II. ПРАВИЛА ПОДАННЯ РУКОПИСУ СТАТТІ

1. Оформлення рукопису статті за вимогами журналу.

2. Надання рукопису статті та ліцензійного договору (на даному етапі допускається скан-копія (фото) документу) до редакції одним із зручних для авторів способів:

Просимо при поданні рукопису до редакції надіслати на e-mail: sr7508990@gmail.com лист наступного змісту:

Шановна редакція!
Відправляємо до розгляду для публікації оригінальну науково-дослідницьку статтю «_______________»
автори __________________________________________________.
Всі автори прочитали і схвалили цю версію статті. Ніяка її частина не була опублікована або представлена в іншому місці. Автори не мають конфлікту інтересів з дослідження, що висвітлюється в рукописі.
Ми чекаємо на отримання коментарів від рецензентів.
Від імені всіх авторів цього рукопису,
_____________________________________
(ПІБ, посада, звання, контактний (моб.), телефон)
Це контактна особа має бути зазначено в п.6.1. ліцензійного договору
 • Подати статтю on-line за допомогою платформи OJS (відкрита журнальна система).
 • Прийти до редакції за адресою: вул. Шатилова дача, 4, оф. 702, 8 поверх, ст. м. Наукова (м. Харків).

3. Робота з редакцією з питань коригування та/чи доопрацювання статті відповідно до зауважень рецензентів і редакторів.

4. Після прийняття редакцією позитивного рішення про публікацію статті здійснити оплату згідно виставленого рахунку-фактури (інвойсу) на оплату. Термін оплати вказано в рахунку-фактурі (інвойсі).

5. Надати до редакції пакет документів одним із зручних для авторів способів:

 • принести до редакції за адресою: вул. Шатилова дача, 4, оф. 702, 8 поверх, ст. м. Наукова
 • відправити за допомогою Укрпошти за адресою: вул. Шатилова дача, 4, оф. 702, м. Харків, 61145
 • відправити за допомогою Нової пошти за адресою: вул. Шатилова дача, 4, оф. 702, м. Харків; контактний телефон одержувача: (093) 97-30-548;
 • відправити за допомогою будь-якої іншої служби доставки документів за адресою: вул. Шатилова дача, 4, оф. 702, г. Харьков

Увага! Автор (колектив авторів), подаючи рукопис статті до редакції журналу «ScienceRise: Medical Science», погоджується з усіма вимогами до оформлення, подачі рукопису статті та оплати і несе повну відповідальність у разі порушення цих вимог. 

 

III. ОТРИМАННЯ ЖУРНАЛУ

 1. Про вихід журналу в світ повідомляється на головній сторінці сайту журналу, також авторам статей відправляється повідомлення електронною поштою, що зазначена у відомостях про авторів.
 2. Електронну версію журналу Ви можете побачити в архіві (посилання).
 3. Якщо був замовлений друкований примірник журналу, Ви зможете отримати його наступним чином:
 • автори, які проживають у Харкові, можуть забрати свій друкований примірник журналу в редакції за адресою: вул. Шатилова дача, 4, оф. 702, 8 поверх, ст. м. Наукова
 • авторам з інших міст України друкований примірник журналу відправляється "Новою поштою" на адресу, вказану в п. 6.2 ліцензійного договору.
 • авторам з інших країн друкований примірник журналу відправляється поштою на адресу, вказану в п. 6.2 ліцензійного договору.

IV. ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДО СТАТТІ

 1. Ліцензійний договір
 2. Супровідний лист
 3. Рецензія (від рецензента, який здійснює дослідження за фахом і має за останні три роки не менш однієї публікації у виданнях, включених в Перелік фахових видань МОН України, або зарубіжних виданнях, включених в Web of Science Core Collection і / або Scopus, або має монографії або розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що відносяться до категорій «A», «B» або «C» за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE)). На рецензії обов'язково повинна стояти підпис рецензента, завірена печаткою.

IV. УМОВИ ОПЛАТИ ПУБЛІКАЦІЇ

Вартість публікації складає:

1. Оплата за публікацію здійснюється з розрахунку 120,00 грн. за сторінку, що подається для публікації та оформлена згідно до вимог (після процедури рецензування та прийняття рішення про публікацію).

2. Вартість 1 друкованого примірника журналу:

 • 200,00 грн. (журнал відправляється Новою поштою на адресу, що вказує автор, відправлення за рахунок отримувача)
 • електронна версія журналу - безкоштовно

3. Окремо сплачується додрукарська підготовка статті: перевірка оформлення списку використаної літератури (оформлення згідно стандартів, пошук та встановлення цифрових ідентифікаторів DOI); переклад анотації англійською мовою.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Всі вимоги до оформлення  тексту виконано
 2. Всі вимоги до оформлення  назви статті виконано
 3. Всі вимоги до оформлення  анотацій російською та українською виконано
 4. Всі вимоги до оформлення  ключових слів виконано
 5. Всі вимоги до оформлення  тексту виконано
 6. Всі вимоги до структурованості статті виконано
 7. Всі вимоги до оформлення  рисунків виконано
 8. Всі вимоги до оформлення  таблиць виконано
 9. Всі вимоги до оформлення посилань на літературні джерела в тексті виконано
 10. Всі вимоги до оформлення списку джерел у розділі Література виконано
 11. Всі вимоги до оформлення  анотації англійською мовою виконано
 12. Всі вимоги до оформлення  списку літератури англійською мовою (References) виконано
 13. Всі вимоги до оформлення  відомостей про авторів виконано
 

Положення про авторські права

Наше видання використовує положення про авторські права CREATIVE COMMONS для журналів відкритого доступу. 

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.

 

Положення про конфіденційність

Редакція журналу «ScienceRise: Medical Science» дуже слідкує за збереженням конфіденційності всієї інформації, яка поступає до редакції і не є ще опублікованою.

Основні засади, якими керується наша редакція:

 • Всі рецензенти підтверджують збереження конфіденційності інформації, з якою вони працюють, до опублікування статті.
 • Якщо рецензенту потрібна допомога або консультація експертів з іншої предметної області, то рецензенти повідомляють таку інформацію до редакції та отримують дозвіл на консультацію.
 • Інформація, яку автори подають до редакції, не передається третім особам.
 • Вся контактна інформація (телефони та адреси), яку надають автори до редакції, використовується лише в редакції та не передається третім особам.