DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4798.2018.143068

Методологія та ефективність системи психотерапевтичної корекції розладів адаптації у студентів

Maksim Khaustov

Анотація


Мета роботи: Розробити систему психотерапевтичної корекції розладів адаптації у студентів медичного університету.

Матеріал та методи дослідження: Для вирішення поставленої мети з дотриманням принципів біоетики і деонтології було проведено комплексне клініко-анамнестичне, клініко-психопатологічне та психодіагностичне обстеження 412 студентів обох статей, Харківського національного медичного університету (ХНМУ) у середньому віці 18,0±2,0 роки, 52,2 % обстежених (215 студентів) склали мешканці східної України, 21,1 % (87 студентів) – мешканці Луганської та Донецької областей, які поступили до навчання у ХНМУ до початку АТО та 26,7 % (110 студентів) – вимушені переселенці з зони АТО.

Методи дослідження: клініко-психопатологічний, психодіагностичний, статистичний.

Результати Як показали результати дослідження студенти переселенці з зони АТО виявляють більш високий рівень розладів адаптації, в порівнянні зі студентами мешканцями східної України та мешканців Луганської та Донецької областей, які поступили до навчання у ХНМУ до початку АТО.

Нами розроблено систему психотерапевтичної корекції станів дезадаптації у студентів медичного університету яка була спрямована на подолання розладів адаптації та потенціювання адаптивних особистісних механізмів студентів шляхом розкриття патогенетичної суті конфлікту, що визначає запуск дезадаптивної реакції, переробку патологічного стереотипу поведінки, формування тенденції до використання конструктивних форм копінгу, нормалізацію системи емоційно-вольового реагування, підвищення самооцінки, активацію захисних психологічних механізмів, формування навичок саморегуляції психологічного стану.

Як показали результати динамічного спостереження на тлі проведення запропонованої системи психотерапевтичної корекції станів дезадаптації, рівень адаптації студентів істотно підвищився, редуціровалась тривожно депресивна симптоматика, знізився рівень нервово-психічної напруги. Отримані результати дослідження свідчили про позитивний вплив психотерапії на оптимізацію копінг-стратегії проблемно-вирішальної поведінки студентів медиків.

Висновки. Розроблено систему психотерапевтичної корекції станів дезадаптації студентів медиків яка включае використання раціональної психотерапії (Дюбуа П., 1912), індивідуальної когнітивно-поведінкової терапії (Бек A. T., 2006), аутогенного тренування - психотонічний варіант Шогама А.М., Мировського К.І. (1963) та арт-терапії з використанням технік «Малюнок себе», «Зірка почуттів».

Смислотворчим елементом розробленої системи психотерапії е псиоосвіта з використанням інформаційних модулів та тренінгу формування комунікативних вмінь і навичок та вирішення проблем міжособистісної взаємодії.

Під впливом психотерапевтичної корекції розладів адаптації відмічається швидка редукція тривожної та депресивної симптоматики, нормалізація емоціонального стану, оптимізація копінг-стратегії проблемно-вирішальної поведінки з переважанням копінгу орієнтованого на вирішення проблеми


Ключові слова


студенти медики; розлади адаптації; тривога; депресія; допінг стратегії; психоосвіта; психотерапія

Повний текст:

PDF

Посилання


Kiosieva, O. V. (2016). Psykhopatolohycheskaia kharakterystyka emotsyonalnoi sferi u studentov mladshykh kursov. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii, 24 (1 (86)), 60–63.

Malakhov, P. S., Asieieva, Yu. O., Kharitonova, A. S. (2016). Problemnist adaptatsii studentiv-medykiv. Medychna psykholohiia, 2, 3–5.

Chaban, O. S., Khaustova, O. O., Trachuk, L. Ye. (2016). Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti navchannia studentiv za spetsialnistiu «Medychna psykholohiia». Medychna psykholohiia, 11 (1), 3–8.

Kozhyna, H. M., Markova, M. V., Grinevich, E. G., Zelens'ka, K. O. (2011). K probleme adaptatsyonnoho syndroma studentov mladshykh kursov VUZov III–IV urovnei akkredytatsyy. Arkhiv psykhitrii, 17 (4 (67)), 32–35.

Kovalenko, M. V. (2014). Strukturnyi analiz perfektsionizmu ustudentiv vyshchykh navchalnykh medychnykh zakladiv. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii, 22 (3 (80)), 65–68.

Zelens'ka, K. O. (2011). Sravnitel'nyy analiz osobennostey adaptatsii k uchebnoy deyatel'nosti studentov pervokursnikov. Tavricheskiy zhurnal psikhiatrii, 15 (2 (52)), 22.

Pshuk, N. H., Slobodianiuk, D. P. (2015). Rol psykhosotsialnykh chynnykiv v genezi sotsialnoi dezadaptatsii u studentskoi molodi. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii, 23 (2 (83)), 86–91.

Leshchyna, I. V. (2011). Skryninhova diahnostyka nepsykhotychnykh psykhichnykh rozladiv u studentiv-medykiv. Visnyk problem biolohii i medytsyny, 1 (2), 131–135.

Korniienko, O. V. (2015). Indyvidualno-typolohichnyi (introvertovanyi) ta faktornyi analizy psykhosomatychnoho zdorovia studentok-divchat Kyivskoho natsionalnoho universtytetu imeni Tarasa Shevchenka. Humanitarnyi visnyk DVNZ "Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Hryhoriia Skovorody", 35, 144–151.

Iureva, L. N. (2017). Krizisi professyonalnoi deiatelnosty vracha i puti ikh preodolenyia. Zdorovia Ukrainy, 2 (41), 23–24.

Aimedov, K. V., Strelbytska, S. M. (2014). Profesiina mobilnist maibutnikh fakhivtsiv u protsesi navchannia u VNZ: kompetentnisnyi pidkhid. Naukovo-metodychnyi zhurnal «Naukovi pratsi». Seriia: pedahohika, 251 (239), 49–52.

Herasymenko, L. O. (2018). Psykhosotsialna dezadaptatsiia (suchasni kontseptualni .modeli). Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii, 26 (1 (94)), 62–65.

V`iun, V. V. (2017). Pryntsypy ta alhorytmy psykhoterapevtychnoi korektsii rozladiv adaptatsii u likariv interniv. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii, 25 (3 (92)), 26–28.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Кіосєва О. В. Психопатологическая характеристика эмоциональной сферы у студентов младших курсов // Український вісник психоневрології. 2016. Т. 24, № 1 (86). С. 60–63.

Малахов П. С., Асєєва Ю. О., Харітонова А. С. Проблемність адаптації студентів-медиків // Медична психологія. 2016. № 2. С. 3–5.

Чабан О. С., Хаустова О. О., Трачук Л. Є. Шляхи підвищення ефективності навчання студентів за спеціальністю «Медична психологія» // Медична психологія. 2016. T. 11, № 1. С. 3–8.

К проблеме адаптационного синдрома студентов младших курсов ВУЗов III–IV уровней аккредитации / Кожина Г. М. та ін. // Архів психітрії. 2011. Т. 17, № 4 (67). С. 32–35.

Коваленко М. В. Структурний аналіз перфекціонізму устудентів вищих навчальних медичних закладів // Український вісник психоневрології. 2014. Т. 22, № 3 (80). С. 65–68.

Зеленська К. О. Сравнительный анализ особенностей адаптации к учебной деятельности студентов первокурсников // Таврический журнал психиатрии. 2011. Т. 15, № 2 (52). C. 22.

Пшук Н. Г., Слободянюк Д. П. Роль психосоціальних чинників в ґенезі соціальної дезадаптації у студентської молоді // Український вісник психоневрології. 2015. Т. 23, № 2 (83). С. 86–91.

Лещина І. В. Скринінгова діагностика непсихотичних психічних розладів у студентів-медиків // Вісник проблем біології і медицини. 2011. Т. 1, № 2. С. 131–135.

Корнієнко О. В. Індивідуально-типологічний (інтровертований) та факторний аналізи психосоматичного здоров’я студенток-дівчат Київського національного універститету імені Тараса Шевченка // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". 2015. № 35. С. 144–151.

Юрьева Л. Н. Кризисы профессиональной деятельности врача и пути их преодоления // Здоров'я України. 2017. № 2 (41). С. 23–24.

Аймедов К. В., Стрельбицька С. М. Професійна мобільність майбутніх фахівців у процесі навчання у ВНЗ: компетентнісний підхід // Науково-методичний журнал «Наукові праці». Серія: педагогіка. 2014. Т. 251, № 239. С. 49–52.

Герасименко Л. О. Психосоціальна дезадаптація (сучасні концептуальні .моделі) // Український вісник психоневрології. 2018. Т. 26, № 1 (94). С. 62–65.

В`юн В. В. Принципи та алгоритми психотерапевтичної корекції розладів адаптації у лікарів інтернів // Український вісник психоневрології. 2017. Т. 25, № 3 (92). С. 26–28.Copyright (c) 2018 Maksim Khaustov

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2519-4798 (Online), ISSN 2519-478X (Print)