ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПОБУДОВИ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНИХ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Михайло Гонський

Анотація


Мета. Визначити та проаналізувати ефективність управління комерційною функцією через оцінювання як кінцевих фінансово-економічних результатів торговельних мереж, так і раціональності організаційних форм управління.

Методика. Проведено дослідження особливостей організаційних форм управління комерційною функцією продовольчих торговельних мереж України. Проаналізовано кількісні показники ефективності фінансово-економічних результатів їх діяльності.

Результати. Комерційна привабливість торговельних мереж тісно корелює з якістю організаційної побудови управління комерційною функцією. Серед обстежених підприємств найбільш поширеними виявилися концепції управління на основі ранжування стратегічних задач, стратегічних можливостей або стратегічних позицій, управління «за слабкими сигналами». Отож, зв’язок між ефективністю управління комерційною функцією та кінцевими фінансово-економічними результатами торговельних мереж вимагає від обстежених організацій удосконалення принципів та способів побудови організаційної структури на основі використання внутрішніх механізмів самоорганізації. Інтерпретація отриманих результатів вимагає визначення меж рівнів функціональних складових та інтегрального показника ефективності управління комерційною функцією.

Наукова новизна. Доведено кореляційний зв’язок між організаційною побудовою та фінансовими показниками організацій.

Практична значущість. Практична значущість статті полягає у виявленні взаємозв’язку ефективності використання матеріально-технічних, фінансово-економічних, кваліфікаційно-якісних та структурно-функціональних ресурсів комерційних служб.

Ключові слова: організаційна структура управління, показники ділової активності, комерційної привабливості, інтегральний показник ефективності, роздрібна торговельна мережа.


Посилання


Азарян О.М. Організація і технологія торгівлі: навч. посіб. / О.М. Азарян, Е.М. Локтєв, В.П. Олі¬фіров. – Донецьк: Дмитренко, 2007. – 528 с.

Azaryan, O.M., Loktyev, E.M. and Olifirov, V.P. (2007), Orhanizatsiya i tekhnolohiya torhivli [Organization and Technology Trade], textbook, Dmytrenko, Donetsk, Ukraine.

Державна служба статистики України. Статистична інформація. Споживчий ринок. Обсяги обороту роздрібної торгівлі за періоди 2007-2011 рр. [Електронний ресурс] – Режим доступу: .

State Statistics Service of Ukraine. Statistical information from 2007-2011, mode of access: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Ксенз Л. Наиболее популярные торговые форматы в мире / Л. Ксенз // Компаньйон. – 2001. − № 15. – С. 51-52.

Ksenz, L. (2001), “Naibolee populyarnye torhovye formatu v mire” [The most popular retail formats in the world], Kompanyon, no 15, pp. 51-52.

Мельник І.М. Особливості трансформації організаційної структури роздрібної торгівлі України / І.М. Мельник, М.Ю. Барна // Вісник Запорізького національного університету. – 2011. – № 1 (9). – С. 221-225.

Melnyk, I.M., and Barna, M.Yu. (2011), “Osoblyvosti transformatsiyi orhanizatsiynoyi struktury rozdribnoyi torhivli Ukrayiny” [Features of the transformation of the organizational structure of retail trade in Ukraine], Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu, no. 1 (9), pp. 221-225.

Організація торгівлі: підручник / В.В. Апопій [та ін.]. − 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Центр навч. л-ри, 2005. – 616 с.

Apopiy, V. V. et al. (2005), Orhanizatsiya torhivli [Trade Organization], textbook, TNL, Kyiv, Ukraine

Рейтинг продовольственных торговых сетей Украины [Електронний ресурс]: Прес-реліз GT Partners Ukraine. – Режим доступу: http://www.retailexperts.ru/userfiles/images/UKRAINE_OUTLETS_2009_RELEASE.PDF.

Rating food retail chains in Ukraine. Pres-relіz GT Partners Ukraine, mode of access: http://www.reta¬ilexperts.ru/userfiles/images/UKRAINE_OUTLETS_ 2009_ RELEASE.PDF.