ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ В МАРКЕТИНГОВІЙ ТОВАРНІЙ ПОЛІТИЦІ ПІДПРИЄМСТВ

В.В. Орлов

Анотація


Мета. Розробити інтегровану систему управління інноваціями в маркетинговій товарній політиці.

Методика. Розроблено інтегровану систему управління інноваціями в маркетинговій товарній політиці, яка охоплює такі системи: управління маркетинговими товарними інноваціями, систему інновацій у маркетинговій товарній політиці, управління стратегічними змінами під час впровадження інновацій у маркетинговій товарній політиці, управління товарними інноваційними ризиками. Визначено, що система управління маркетинговими товарними інноваціями включає підсистеми планування, впровадження та контролю маркетингових товарних інновацій; система інновацій у маркетинговій товарній політиці включає підсистеми інновацій у сфері управління якістю, товарним асортиментом, життєвим циклом товарів, упаковкою товарів, торговельними марками, позиціонуванням товарного портфеля, підсистему екологічних інновацій; система управління стратегічними змінами під час впровадження інновацій у маркетинговій товарній політиці включає підсистеми розробки і впровадження стратегічних змін, управління опором інноваціям у маркетинговій товарній політиці, реагування й адаптації; система управління товарними інноваційними ризиками включає підсистеми моніторингу, ідентифікації, аналізу та нівелювання товарних інноваційних ризиків.

Результати. Складні умови господарювання вимагають від підприємств пошуку нових механізмів управління всіма сферами, зокрема й управління інноваціями в маркетинговій товарній політиці. Використання інтегрованого підходу до управління інноваціями в маркетинговій товарній політиці та впровадження відповідної інтегрованої системи може забезпечити довгостроковий успіх підприємств у сфері управління маркетинговими товарними інноваціями, знизити ризикованість впровадження інновацій у маркетинговій товарній політиці. Наголошено на необхідності подальших досліджень у напрямку розробки стратегій управління інноваціями в маркетинговій товарній політиці.

Наукова новизна. Запропоновано визначення, склад та характеристику елементів інтегрованої системи управління інноваціями в маркетинговій товарній політиці.

Практична значущість. Практична значущість статті полягає в розробці рекомендацій щодо використання інтегрованої системи управління інноваціями в маркетинговій товарній політиці торговельними підприємствами.

Ключові слова: інтегрована система управління інноваціями в маркетинговій товарній політиці, маркетингові товарні інновації.

Посилання


Балабанова Л.В. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств: моно¬графія / Л.В. Балабанова, О.А. Бриндіна. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – 230 с.

Balabanova, L.V. and Bryndina, O.A. (2006), Mar¬keting commodity politics in the management system of enterprises. Monograph, Donetsk, Ukraine.

Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : монографія / За ред. С.М. Ілляшенка. – Суми: Універ-ситетська книга, 2008. – 615 с.

Illyashenko, S.N. (2008), Marketing of innovations and innovations in marketing. Monograph, “University book”, Sumy, Ukraine.

Полонська Л.А. Інноваційна політика торговель¬них підприємств: монографія / Л.А. Полонська, Н.В. Лохман. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. – 221 с.

Polonska, L.А. and . Lokhman, N.V. (2009), Innovative politics of trade enterprises. Monograph. Donetsk, Ukraine.