ЯКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОПОЗИЦІЙ НА РИНКУ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

А.Б. Почтовюк, К.А. Пряхіна

Анотація


Мета. Дослідити розвиток та становлення вітчизняної вищої технічної освіти, визначити та проаналізувати основні тенденції пропозиції інженерної освіти в сучасних умовах, а також висвітлити недоліки сучасної інженерної підготовки на даному етапі.

Методика. Для вирішення поставленої мети у процесі дослідження проаналізовано становлення та розвиток інженерної освіти поетапно. Визначено поняття «інженерія», «інженерна справа», «інженерство» та основні причини занепаду інженерної освіти. Наведено сучасну номенклатуру та кількість вищих навчальних закладів І-IV рівня акредитації, які здійснюють підготовку інженерних кадрів порівняно з
90-ми роками. Визначено, що головне завдання будь-якого ВНЗ це підготовка висококваліфікованих кадрів, їх рівномірний розподіл по регіонах. Досліджено сегментацію спеціальностей підготовки: молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Визначено недоліки сучасної інженерної підготовки на даному етапі.

Результати. Таким чином, необхідно підкреслити, що система вищої освіти повинна не тільки забезпечити одну з головних складових розвитку інноваційної економіки – кадрову, а й виконувати роль своєрідного мосту, що з'єднує освіту, науку і виробництво в усіх галузях і регіонах країни. І тут необхідно відзначити напрямки, за якими має розвиватися освіта, в тому числі, технічні: створення системи безперервної освіти на базі вищих навчальних закладів, середніх спеціальних навчальних закладів, професійно-технічних училищ, що задовольняє потреби в кадрах провідних галузей економіки та підвищення ефективності управління даною системою безперервної технічної освіти та підготовки кадрів, включаючи багаторівневу систему безперервної підготовки та перепідготовки в області менеджменту, трансферту та комерціалізації технологій, управління інтелектуальною власністю; розвиток матеріально-технічної бази вищих технічних навчальних закладів, інститутів і центрів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів; підвищення ефективності наукових досліджень, спрямованих на задоволення потреб промислового комплексу країни; вдосконалення організації наукової діяльності технічних ВНЗ з урахуванням потреб господарського комплексу країни, розвиток дослідно-експериментальної та виробничої бази технічних університетів.

Наукова новизна. Встановлено, що на даному етапі розвитку вищої освіти, пропозиція зі сторони університетів при підготовці інженерних кадрів досить висока, а саме «Інженерія» займає майже половину спеціальностей (від 32,7% до 55,52%) від усієї системи вищої освіти.

Практична значущість. Практична значущість статті полягає у подальшому дослідженні зв’язку між вищими навчальними закладами та підприємствами для збалансування ринку праці.

Ключові слова: інженерія, вища технічна освіта, система вищої освіти, вищий начальний заклад (ВНЗ), освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР).

Посилання


Пальчук М.И. Основные этапы развития профессионального образования и направления использова-ния исторического опыта в современных условиях [Электронный ресурс]. – Режим до¬ступа: .

Palchuk, M.I. The main stages of the development of vocational education and use of historical experience in modern conditions, mode of access: http://www.nbuv.gov.ua/Articles/KultNar/avtory/palchuk/knp/knp31_22.doc.

Большая советская энциклопедия. В 30 т. – 3-е изд.. – М.: Советская энциклопедия, 1969-1978 гг.

Great Soviet Encyclopedia (1969-1978). The third edition, “Soviet encyclopedia”, Moscow, Russia.

Крик Э. Введение в инженерное дело: пер. с англ. / Э. Крик. – М.: Энергия, 1970.

Krick, E. (1970), Introduction to engineering, “Ener¬gy”, Moscow, Russia. (This is a translation of Edward V. Krick (1969), “An Introduction to Engine¬ering and Engineering Design”, John Wiley & Sons, Inc.).

Кочетков Г. Инновационная экономика и инженерный корпус. Опыт США и уроки для России [Элек-тронный ресурс] // Человек и Труд. – Режим доступа: .

Kochetkov, Gennady (2010), Man and Labor. Inno¬vative Economy and the Corps of Engineers. U.S. Experience and Lessons for Russia, mode of access: http://www.chelt.ru/2008/6-08/ko4etkov-608.html

Довідник абітурієнта. Усі ВНЗ України 2010-2011. – Форсинг, 2010.

Handbook entrant (2010). All universities in Ukraine 2010-2011: Forsynh.

Егорова Г.И. Интеллектуализация профессиональной подготовки специалиста технического вуза: ав-тореф. дис. ... д-ра пед. наук / Г.И. Егорова. – СПб.: Изд-во ИОВ РАО, 2005. – 50 с.

Egorova, G.I. (2005), Intellectualization of professional training of a technical college: Abst¬ract of P.D. dissertation, Izd JOB RW, St. Petersburg, Russia.

Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих на-вчальних закладах за освітньо-кваліфіка¬ційним рівнем молодшого спеціаліста: Постанова КМУ від 20 червня 2007 р. № 839.

Order of KMU June 20, 2007 N 839 “On approval of the list of specialties, which are trained in higher schools with the qualification of junior specialist”.

Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бака¬лавра: Постанова КМУ від 13 грудня 2006 р. № 1719.

Order of KMU of 13 December 2006 N 1719 “On the list of areas on which the training in higher education with the qualification of Bachelor”.

Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих на-вчальних закладах за освітньо-кваліфіка¬цій¬ними рівнями спеціаліста і магістра: Постанова КМУ від 27.08.2010 р. № 787.

Order of KMU № 787 of 27.08.2010 “On approval of the list of specialties, which are trained in universities for education and skill levels of specialist and master”.

Про вищу освіту [Електронний ресурс]: Закон України. – Режим доступу: .

“Law of Ukraine “On Higher Education”, mode of access: http://zakon.rada.gov.ua.