3-тя ЗАЛІЗНА СТРІЛЕЦЬКА ДИВІЗІЯ АРМІЇ УНР у 1921 р.: ПРОСВІТНЯ ТА КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКА СКЛАДОВА ТАБОРОВОГО ПОВСЯКДЕННЯ ВОЯЦТВА1

Автор(и)

  • Ihor Sribnyak Київський університет імені Бориса Грінченка, Ukraine
  • Gennadij Nadtoka Київський університет імені Бориса Грінченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2018.147295

Ключові слова:

табір, інтерновані, театр, хор, школа, оркестр, Каліш, Польща

Анотація

 Мета роботи визначається необхідністю проведення аналізу просвітньої та культурно-мистецької складової таборового повсякдення особового складу 3-ої Залізної стрілецької дивізії армії УНР у 1921 р. Методологія роботи ґрунтується на застосуванні проблемно-хронологічного, системно-історичного, порівняльно-ретроспективного та аналітичного методів проведення наукового дослідження. Наукова новизна полягає в комплексному дослідженні змісту просвітньої та культурно-мистецької діяльності вояцтва 3-ої дивізії в таборі Каліш. Автори статті дійшли висновку про те, що всі театрально-концертні самодіяльні заходи були національними за змістом та духом та сприяли духовній консолідації вояцтва дивізії в складних умовах інтернування.

Біографії авторів

Ihor Sribnyak, Київський університет імені Бориса Грінченка

доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри всесвітньої історії

Gennadij Nadtoka, Київський університет імені Бориса Грінченка

доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії

Посилання

Kolańczuk A. Іnternowanі żołnіerze Armіі UNR w Kalіszu 1920-1939.– Kalіsz-Przemyśl-Lwów, 1995 – 96 s.

Колянчук О. Українська військова еміґрація у Польщі 1920-1939 рр. Львів. 2000. 276 с.

Karpus Z. Jeńcy і іnternowanі rosyjscy і ukraіńscy na terenіe Polskі w latach 1918-1924. Toruń. 1997. 209 s.

Срібняк І. Обеззброєна, але нескорена: Інтернована Армія УНР у таборах Польщі й Румунії (1921-1924 рр.). Київ-Філядельфія.1997. 187 с.

Павленко М. І. Українські військовополонені й інтерновані у таборах Польщі, Чехословаччини та Румунії: ставлення влади і умови перебування (1919-1924 рр.). Київ. 1999. 352 с.

Wiszka E. Szósta Siczowa Dywizja Strzelecka Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. Formowanie, szlak bojowy, internowanie 1920-1924. Toruń. 2012. 513 s.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України), ф.3525, оп.1, спр.1, арк.1-4 («Доклад про працю Культурно-Освітнього Відділу 3-ої Залізної дивізії з 15 грудня 1920 року по 15 березня 1921 року»), арк.9-15 («Доклад про працю Культурно-Освітнього відділу 3-ї Залізної стрілецької дивізії з 15 грудня 1920 року по 31 грудня 1921 року»).

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu (dalej – ZNiO), Dz. Rękopisów, sygn. akc. 22/53 «Papiery różne dotyczące spraw ukraińskich z czasów I wojny światowej i po jej zakończeniu (materiały dotyczące rządu ukraińskiej Republiki Ludowej w Tarnowie 1920-1921, papiery Ostapa Łuckiego i Oleksandra Kowałewśkoho, materiały dotyczące wojska ukraińskiego).

ЦДАВО України, ф.3525, оп.1, спр.1, арк.9.

ЦДАВО України, ф.3525, оп.1, спр.1, арк.1.

ЦДАВО України, ф.3525, оп.1, спр.1, арк.1, 2.

ZNiO, Dz. Rękopisów, sygn. akc. 22/53/1. «Відчит про командировку в організаційних справах міністерства преси й пропаганди в районі Ченстохова і Каліша» від 21 січня 1921 р., адресований міністру згаданого відомства Уряду УНР О.Ковалевському.

ЦДАВО України, ф.3525, оп.1, спр.1, арк.1зв.-2.

ЦДАВО України, ф.3525, оп.1, спр.1, арк.2-2зв., 9зв.

ZNiO, Dz. Rękopisów, sygn. akc. 22/53/1.

ЦДАВО України, ф.3525, оп.1, спр.1, арк.2-2зв., 10.

ЦДАВО України, ф.3525, оп.1, спр.1, арк. 9зв.

ЦДАВО України, ф.3525, оп.1, спр.1, арк. 2зв., 4, 5.

ЦДАВО України, ф.3525, оп.1, спр.1, арк.13зв.-14.

Левицький В. В «союзницьких» таборах для полонених та інтернованих. Свобода. Джерсі-сіті, 1934. 1 жовтня. Ч.229. С.2.

ЦДАВО України, ф.3525, оп.1, спр.1, арк.14.

Левицький В. В «союзницьких» таборах для полонених та інтернованих . Свобода. Джерсі-сіті, 1934. 8 жовтня. Ч.235. С.2; 9 жовтня. Ч.236. С.2.

ЦДАВО України, ф.3525, оп.1, спр.1, арк.14.

ЦДАВО України, ф.3525, оп.1, спр.1, арк.13зв.-14.

ЦДАВО України, ф.3525, оп.1, спр.1, арк.10.

ЦДАВО України, ф.3525, оп.1, спр.1, арк.9-15.

ЦДАВО України, ф.3525, оп.1, спр.10-10зв.

ЦДАВО України, ф.3525, оп.1, спр.1, арк.11-11зв.

Левицький В. В «союзницьких» таборах для полонених та інтернованих . Свобода. Джерсі-сіті, 1934.26 вересня. Ч.225.С.2.

ЦДАВО України, ф.3525, оп.1, спр.1, арк.2зв.-3.

ЦДАВО України, ф.3525, оп.1, спр.1, арк.3.

ЦДАВО України, ф.3525, оп.1, спр.15, арк.2.

ЦДАВО України, ф.3525, оп.1, спр.15, арк.7.

ЦДАВО України, ф.3525, оп.1, спр.1, арк.3, 12зв.-13.

ЦДАВО України, ф.3525, оп.1, спр.15, арк.8, 14-15.

ZNiO, Dz. Rękopisów, sygn. akc. 22/53/1.

ЦДАВО України, ф.3525, оп.1, спр.1, арк.3.

ЦДАВО України, ф.3525, оп.1, спр.15, арк.3-4.

ЦДАВО України, ф.3525, оп.1, спр.15, арк.10, 11, 12.

ЦДАВО України, ф.3525, оп.1, спр.1, арк.13-13зв.

Левицький В. В «союзницьких» таборах для полонених та інтернованих. Свобода. Джерсі-сіті, 1934. 3 жовтня. Ч.231. С.2.

ЦДАВО України, ф.3525, оп.1, спр.1, арк.13.

ЦДАВО України, ф.3525, оп.1, спр.15, арк.6-6зв.

ЦДАВО України, ф.3525, оп.1, спр.15, арк.9.

ЦДАВО України, ф.3525, оп.1, спр.1, арк.3зв., 13зв.

ЦДАВО України, ф.3525, оп.1, спр.15, арк.1.

ЦДАВО України, ф.3525, оп.1, спр.1, арк.3зв.-4.

Левицький В. В «союзницьких» таборах для полонених та інтернованих . Свобода. Джерсі-сіті, 1934. 29 вересня.Ч.228. С.2.

ЦДАВО України, ф.3525, оп.1, спр.1, арк.4.

Kolańczuk A. Іnternowanі żołnіerze Armіі UNR w Kalіszu 1920-1939.– Kalіsz-Przemyśl-Lwów, 1995 – 96 s.

Kolyanchuk O. Ukrayinsʹka viysʹkova emigratsiya u Polʹshchi 1920-1939 rr. – Lʹviv, 2000. – 276 s.

Karpus Z. Jeńcy і іnternowanі rosyjscy і ukraіńscy na terenіe Polskі w latach 1918-1924. – Toruń, 1997. – 209 s.

Sribnyak I. Obezzbroyena, ale neskorena: Internovana Armiya UNR u taborakh Polʹshchi y Rumuniyi (1921-1924 rr.). – Kyyiv-Filyadelʹfiya, 1997. – 187 s.

Pavlenko M. I. Ukrainian prisoners of war and interned in the camps of Poland, Czechoslovakia and Romania: the attitude of power and conditions of stay (1919-1924 gg.). - K., 1999. - 352 pp.

Wiszka E. Szósta Siczowa Dywizja Strzelecka Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. Formowanie, szlak bojowy, internowanie 1920-1924. – Toruń. – 2012. – 513 s.

Tsentralʹnyy derzhavnyy arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnya Ukrayiny (dali – TSDAVO Ukrayiny), f.3525, op.1, spr.1, ark.1-4 («Doklad pro pratsyu Kulʹturno-Osvitnʹoho Viddilu 3-oyi Zaliznoyi dyviziyi z 15 hrudnya 1920 roku po 15 bereznya 1921 roku»), ark.9-15 («Doklad pro pratsyu Kulʹturno-Osvitnʹoho viddilu 3-yi Zaliznoyi striletsʹkoyi dyviziyi z 15 hrudnya 1920 roku po 31 hrudnya 1921 roku»).

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu (dalej – ZNiO), sygn. akc. 22/53 «Papiery różne dotyczące spraw ukraińskich z czasów I wojny światowej i po jej zakończeniu (materiały dot. rządu ukraińskiej Republiki Ludowej w Tarnowie 1920-1921, papiery Ostapa Łuckiego i Oleksandra Kowałewśkoho, materiały dot. wojska ukraińskiego).

TSDAVO Ukrayiny, f.3525, op.1, spr.1, ark.9

TSDAVO Ukrayiny, f.3525, op.1, spr.1, ark.1.

TSDAVO Ukrayiny, f.3525, op.1, spr.1, ark.1, 2.

ZNiO, rękopis 22/53/1. «Vidchyt pro komandyrovku v orhanizatsiynykh spravakh ministerstva presy y propahandy v rayoni Chenstokhova i Kalisha» vid 21 sichnya 1921 r., adresovanyy ministru z•hadanoho vidomstva Uryadu UNR O.Kovalevsʹkomu.

TSDAVO Ukrayiny, f.3525, op.1, spr.1, ark.1zv.-2.

TSDAVO Ukrayiny, f.3525, op.1, spr.1, ark.2-2zv., 9zv.

ZNiO, sygn. akc. 22/53/1.

TSDAVO Ukrayiny, f.3525, op.1, spr.1, ark.2-2zv., 10.

TSDAVO Ukrayiny, f.3525, op.1, spr.1, ark. 9zv.

TSDAVO Ukrayiny, f.3525, op.1, spr.1, ark. 2zv., 4, 5.

TSDAVO Ukrayiny, f.3525, op.1, spr.1, ark.13zv.-14.

Levytsʹkyy V. V «soyuznytsʹkykh» taborakh dlya polonenykh ta internovanykh // Svoboda. – Dzhersi-siti, 1934. – 1 zhovtnya. – CH.229. – S.2.

TSDAVO Ukrayiny, f.3525, op.1, spr.1, ark.14.

Levytsʹkyy V. V «soyuznytsʹkykh» taborakh dlya polonenykh ta internovanykh // Svoboda. – Dzhersi-siti, 1934. – 8 zhovtnya. – CH.235. – S.2; 9 zhovtnya. – CH.236. – S.2.

TSDAVO Ukrayiny, f.3525, op.1, spr.1, ark.14.

TSDAVO Ukrayiny, f.3525, op.1, spr.1, ark.13zv.-14.

TSDAVO Ukrayiny, f.3525, op.1, spr.1, ark.10.

TSDAVO Ukrayiny, f.3525, op.1, spr.1, ark.9-15.

TSDAVO Ukrayiny, f.3525, op.1, spr.10-10zv.

TSDAVO Ukrayiny, f.3525, op.1, spr.1, ark.11-11zv.

Levytsʹkyy V. V «soyuznytsʹkykh» taborakh dlya polonenykh ta internovanykh // Svoboda. – Dzhersi-siti, 1934. – 26 veresnya. – CH.225. – S.2.

TSDAVO Ukrayiny, f.3525, op.1, spr.1, ark.2zv.-3.

TSDAVO Ukrayiny, f.3525, op.1, spr.1, ark.3.

TSDAVO Ukrayiny, f.3525, op.1, spr.15, ark.2.

TSDAVO Ukrayiny, f.3525, op.1, spr.15, ark.7.

TSDAVO Ukrayiny, f.3525, op.1, spr.1, ark.3, 12zv.-13.

TSDAVO Ukrayiny, f.3525, op.1, spr.15, ark.8, 14-15.

ZNiO, Dz. Rękopisów, sygn. akc. 22/53/1.

TSDAVO Ukrayiny, f.3525, op.1, spr.1, ark.3.

TSDAVO Ukrayiny, f.3525, op.1, spr.15, ark.3-4.

TSDAVO Ukrayiny, f.3525, op.1, spr.15, ark.10, 11, 12.

TSDAVO Ukrayiny, f.3525, op.1, spr.1, ark.13-13zv.

Levytsʹkyy V. V «soyuznytsʹkykh» taborakh dlya polonenykh ta internovanykh // Svoboda. – Dzhersi-siti, 1934. – 3 zhovtnya. – CH.231. – S.2

TSDAVO Ukrayiny, f.3525, op.1, spr.1, ark.13.

TSDAVO Ukrayiny, f.3525, op.1, spr.15, ark.6-6zv.

TSDAVO Ukrayiny, f.3525, op.1, spr.15, ark.9.

TSDAVO Ukrayiny, f.3525, op.1, spr.1, ark.3zv., 13zv.

TSDAVO Ukrayiny, f.3525, op.1, spr.15, ark.1.

TSDAVO Ukrayiny, f.3525, op.1, spr.1, ark.3zv.-4.

Levytsʹkyy V. V «soyuznytsʹkykh» taborakh dlya polonenykh ta internovanykh // Svoboda. – Dzhersi-siti, 1934. – 29 veresnya. – CH.228. – S.2.

TSDAVO Ukrayiny, f.3525, op.1, spr.1, ark.4.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-08-29

Номер

Розділ

Культурологія